ORDE do 29 de setembro de 2014 pola que se aproban as bases e se procede á convocatoria de axudas para o inicio de estudos universitarios no curso 2014/15 nas universidades do Sistema universitario de Galicia.

Artigo 1. Obxecto O obxecto desta orde é convocar, en réxime de concorrencia competitiva, axudas destinadas a financiar os gastos derivados da matrícula universitaria dos alumnos e alumnas que inicien estudos universitarios no curso 2014/15 no Sistema universitario de Galicia conducentes…

ORDE do 7 de outubro de 2014 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2013/14 convocados pola Orde do 12 de xuño de 2014 (Diario Oficial de Galicia do 20 de xuño).

rimeiro. Conceder os premios extraordinarios de bacharelato, correspondentes ao curso 2013/14, ao alumnado que figura no anexo a esta orde. Segundo. Esta orde poderá ser impugnada mediante recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria…

RESOLUCIÓN do 22 de outubro de 2014 pola que se incrementa a dotación orzamentaria da Resolución do 8 de xullo de 2014 pola que se regula o procedemento para a distribución de froitas frescas ao alumnado de centros escolares e se convoca para o curso escolar 2014/15.

A Resolución do Fondo Galego de Garantía Agraria do 8 de xullo de 2014 (DOG núm. 136, do 18 de xullo) regula o procedemento para a distribución de froitas frescas ao alumnado de centros escolares e a convocatoria das axudas para…

ORDE do 22 de outubro de 2014 pola que se fai pública a resolución do concurso público de bolsas destinadas aos estudantes universitarios que participan en programas de mobilidade con países extracomunitarios no curso 2014/15.

Artigo 1 Concederlle a bolsa aos estudantes universitarios que participan nun programa de mobilidade con países extracomunitarios que se relacionan na listaxe de concedidas do anexo I desta orde e pola contía que en cada caso se sinala. Artigo 2 No…

RESOLUCIÓN do 19 de setembro de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos.

Artigo 1 O obxecto desta disposición é fixar as datas para a elección dos representantes dos distintos sectores da comunidade educativa no consello escolar dos centros docentes sostidos con fondos públicos, así como ditar instrucións para o seu desenvolvemento. Artigo…

DECRETO 107/2014, do 4 de setembro, polo que se regulan aspectos específicos da formación profesional básica das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo en Galicia e se establecen vinte e un currículos de títulos profesionais básicos

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación Este decreto ten por obxecto: 1. Establecer a estrutura, a organización e a regulamentación xeral da formación profesional básica do sistema educativo de Galicia. 2. Establecer os currículos que serán de aplicación na Comunidade…

DECRETO 107/2014, do 4 de setembro, polo que se regulan aspectos específicos da formación profesional básica das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo en Galicia e se establecen vinte e un currículos de títulos profesionais básicos.

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación Este decreto ten por obxecto: 1. Establecer a estrutura, a organización e a regulamentación xeral da formación profesional básica do sistema educativo de Galicia. 2. Establecer os currículos que serán de aplicación na Comunidade…

DECRETO 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación 1. Este decreto ten por obxecto establecer o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, de acordo co disposto nos artigos 6 e 6 bis da Lei orgánica 2/2006, do 3 de…

ORDE do 1 de setembro de 2014 pola que se resolve a convocatoria do Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería, para o curso 2014/15.

RESOLVO: Primeiro. Conceder as contías que se sinalan nos anexo I e II aos centros incluídos no Plan de mellora de bibliotecas escolares durante o curso 2013/14, vistas as memorias de actividades levadas a cabo durante o dito ano académico,…

ORDE do 29 de maio de 2008 pola que se establece o procedemento para a implantación da xornada lectiva en sesión única de mañá ou mixta nas escolas de educación infantil, colexios de educación infantil e primaria, colexios rurais agrupados, centros públicos integrados, centros de educación especial e centros privados concertados.

Primeiro.-Obxecto e ámbito de aplicación. Esta orde regula os requisitos e o procedemento para a autorización nas escolas de educación infantil, colexios de educación infantil e primaria, colexios rurais agrupados, centros públicos integrados, centros de educación especial e centros privados…

ORDE do 20 de agosto de 2014 pola que se convocan, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga, que se realizarán en distintos períodos e en varias escolas oficiais de idiomas de Galicia.

Matrícula:     – desde o 28/08/2014 e ata o 12/09/2014 (para os cursos do 1º cuadrimestre)     – desde o 15/12/2014 ata o 16/01/2015 (para os cursos do segundo cuadrimestre)     – só se poderá facer unha solicitude dun único…

ORDE do 18 de agosto de 2014 pola que se convocan os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2013/14.

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación Convócanse en Galicia os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2013/14 co obxecto de dar recoñecemento público ao esforzo e dedicación do alumnado desta etapa educativa,…

ORDE do 14 de agosto de 2014 pola que se regula o acceso e a admisión aos ciclos de formación profesional básica e se autoriza a súa oferta para o curso 2014/15.

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación Esta orde ten por obxecto regular o acceso e a admisión aos ciclos formativos da formación profesional básica en centros públicos e privados coas ensinanzas concertadas do ámbito territorial da Comunidade Autónoma de…

ORDE do 12 de agosto de 2014 pola que se convocan os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2013/14.

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación Convócanse na Comunidade Autónoma de Galicia os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2013/14 co obxecto de dar recoñecemento público ao esforzo e dedicación do alumnado desta…

ORDE do 22 de xullo de 2014 pola que se resolve a adxudicación das axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2014, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva.

Primeiro. Adxudicar as axudas para realizar actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2014 ao alumnado que se relaciona no anexo desta orde. Segundo. Contra a resolución definitiva de adxudicación, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán…

RESOLUCIÓN do 10 de xullo de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se resolve definitivamente a convocatoria para a selección de centros para participar no proxecto experimental Educación Dixital E-DIXGAL durante o curso 2014/15.

Primeiro. Seleccionar os centros que se relacionan no anexo I desta resolución para participar no proxecto E-DIXGAL. Segundo. Rexeitar os centros que se relacionan no anexo II polos motivos que se indican. Terceiro. Admitir as renuncias dos centros que se…

ORDE do 5 de agosto de 2014 pola que se regulan aspectos específicos para a implantación das ensinanzas de formación profesional básica no curso académico 2014/15.

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación 1. Esta orde ten por obxecto regular aspectos específicos para a implantación das ensinanzas de formación profesional básica no curso académico 2014/15. 2. Será de aplicación nos centros docentes públicos e privados do…

ORDE do 23 de xullo de 2014 pola que se regula a implantación para o curso 2014/15 dos cursos primeiro, terceiro e quinto de educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, segundo o calendario de aplicación da Lei orgánica 8/2013, para a mellora da calidade educativa.

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación 1. Esta orde ten por obxecto establecer, para o curso 2014/15, as disposicións necesarias para a implantación dos cursos primeiro, terceiro e quinto da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia de acordo…

ORDE do 31 de xullo de 2014 pola que se conceden axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de pais de alumnos e das asociacións de pais de alumnos de centros de educación especial para o ano 2014.

ORDE do 31 de xullo de 2014 pola que se conceden axudas para financiar  actividades das confederacións e federacións de pais de alumnos e das  asociacións de pais de alumnos de centros de educación especial para o ano  2014. DOG…

1 2 3 4 5 6