ORDE do 22 de abril de 2015 pola que se establecen as bases para a concesión de subvencións ás entidades locais de Galicia para a promoción do uso da lingua galega e se procede á súa convocatoria (ED115A).

Artigo 1. Obxecto O obxecto desta orde é convocar axudas, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas a fomentar a prestación dun servizo lingüístico, mediante a súa creación ou o mantemento ou reforzamento dos existentes, ou a promover a planificación e…

ORDE do 13 de marzo de 2015 pola que se regula a oferta de prazas xuvenís dentro do programa Campaña de verán-2015 e se procede á súa convocatoria.

Artigo 1. Obxecto 1. Para facilitar que a xuventude galega poida participar en actividades de tempo libre de calidade, a Consellería de Traballo e Benestar, a través da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, oferta a programación de actividades para…

RESOLUCIÓN do 26 de febreiro de 2015, da Dirección Xeral de Emprego e Formación, pola que se convocan probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación.

Artigo 1. Obxecto O obxecto desta resolución é convocar probas de avaliación en competencias clave para o acceso ás accións formativas dos novos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación profesional da formación profesional para o emprego…

CORRECCIÓN de erros. Orde do 2 de marzo de 2015 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2015, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva.

Advertido erro na referida orde, publicada no Diario Oficial de Galicia nº 51, do 16 de marzo de 2015, cómpre facer a seguinte corrección: Na páxina 10625, anexo V, punto 2º dos criterios de puntuación, onde di: «Aplícase unha puntuación…

ORDE do 30 de marzo de 2015 pola que se convoca o Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería para o curso 2015/16.

Artigo 1. Obxecto e destinatarios 1. A través desta orde preténdese seleccionar novos proxectos para a súa incorporación ao Plan de mellora de bibliotecas escolares, así como apoiar a continuidade deste programa mediante a concesión de novas contías aos centros…

RESOLUCIÓN do 26 de marzo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para a incorporación de novos centros educativos á Rede de centros plurilingües de Galicia para o curso 2015/16.

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación A presente resolución ten por obxecto realizar a convocatoria para o curso 2015/16 de incorporación dos centros educativos de educación primaria e de educación secundaria sostidos con fondos públicos á Rede de centros…

RESOLUCIÓN do 30 de marzo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se procede a designar os membros e a facer pública a composición do xurado de selección que analizará e valorará as solicitudes dos aspirantes aos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2013/14.

Primeiro. Designar os membros do xurado de selección que deberá analizar e valorar as solicitudes dos aspirantes aos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2013/14 e facer pública a súa composición que é a que…

Anteproxecto de decreto polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia

Para dar cumprimento ao disposto nos artigos 41 e 42 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria pon…

ORDE do 27 de febreiro de 2015 pola que se convocan os premios extraordinarios de formación profesional de grao superior da Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao curso 2013/14.

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación Convocar os premios extraordinarios de formación profesional para o alumnado que realizou estudos de formación profesional de grao superior no curso 2013/14 nalgún centro educativo da Comunidade Autónoma de Galicia e que os…

RESOLUCIÓN do 26 de febreiro de 2015, da Dirección Xeral de Emprego e Formación, pola que se convocan probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación.

Artigo 1. Obxecto O obxecto desta resolución é convocar probas de avaliación en competencias clave para o acceso ás accións formativas dos novos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación profesional da formación profesional para o emprego…

ORDE do 2 de marzo de 2015 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2015, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva.

Artigo 1. Obxecto e ámbito da convocatoria O obxecto desta orde é establecer as bases e convocar axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para realizar as actividades de formación, dirixidas á mellora das competencias en lingua inglesa do alumnado de…

RESOLUCIÓN do 11 de febreiro de 2015 pola que se regula o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes desta axencia para o curso 2015/16.

Artigo 1. Obxecto A presente resolución ten por obxecto regular o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes da Axencia Galega de Servizos Sociais para o curso 2015/16. Artigo 2. Requisitos para ser adxudicatario/a 1. Serán requisitos…

ORDE do 17 de febreiro de 2015 pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2015.

I. Disposicións de carácter xeral Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación Esta orde ten por obxecto a regulación das probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional no ámbito territorial da…

ORDE do 23 de decembro de 2014 pola que se procede á ampliación dos importes para o financiamento das axudas para a adquisición de libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial en centros sostidos con fondos públicos, para o seu uso no curso escolar 2014/15.

Mediante a Orde do 28 de maio de 2014 (Diario Oficial de Galicia do 30 de maio), a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convocou axudas para a adquisición de libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en educación…

RESOLUCIÓN do 9 de decembro de 2014 pola que se dá publicidade á relación de centros escolares beneficiarios das axudas para a distribución de froitas frescas ao alumnado de centros escolares de Galicia para o curso escolar 2014/15.

Por Resolución do 8 de xullo de 2014 (DOG nº 136, do 18 de xullo) estableceuse o procedemento para a concesión das axudas para a distribución de froitas frescas ao alumnado de centros escolares e a convocatoria para o curso…

ORDE do 24 de novembro de 2014 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2013/14, convocados pola Orde do 12 de agosto de 2014 (Diario Oficial de Galicia do 20 de agosto

Primeiro. Conceder os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2013/14 ao alumnado que figura no anexo desta orde. Segundo. Esta orde de adxudicación dos premios poderá ser impugnada mediante recurso potestativo de reposición ante…

ORDE do 24 de novembro de 2014 pola que se publica a concesión dos premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2013/14, convocados pola Orde do 18 de agosto de 2014 (Diario Oficial de Galicia do 26 de agosto).

Primeiro. Conceder os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal, correspondentes ao curso 2013/14, ao alumnado que figura no anexo desta orde. Segundo. Esta orde de adxudicación dos premios poderá ser impugnada mediante recurso potestativo de…

ORDE do 31 de outubro de 2014 pola que se fai pública a resolución das axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo, convocadas pola Orde do 13 de maio de 2014.

RESOLVO: Primeiro. Anunciar a exposición ao público das listaxes definitivas dos beneficiarios das axudas concedidas correspondentes ao ano 2014, prazo maio, e nas contías que se indican, que estarán expostas no taboleiro de anuncios da Consellería de Cultura, Educación e…

RESOLUCIÓN do 31 de outubro de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regulan, para o curso 2014/15, os contratos-programa con centros educativos e se establecen as bases para a convocatoria e selección de programas dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes de educación primaria e secundaria dependentes desta consellería.

RESOLUCIÓN do 31 de outubro de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regulan, para o curso 2014/15, os contratos-programa con centros educativos e se establecen as bases para a convocatoria e selección…

ORDE do 29 de setembro de 2014 pola que se aproban as bases e se procede á convocatoria de axudas para a matrícula nun máster universitario oficial, destinadas a titulados/as universitarios/as en situación de desemprego, para o curso 2014/15.º

Artigo 1. Obxecto O obxecto desta convocatoria é convocar, en réxime de concorrencia competitiva, axudas destinadas a financiar os gastos derivados da matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do Sistema universitario de Galicia no curso 2014/15. Artigo 2.…

1 2 3 4 5 6