RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula o Plan Proxecta e se establecen as bases para a participación dos centros docentes sostidos con fondos públicos dependentes desta consellería durante o curso escolar 2015/16.

Sección 1ª. Disposicións xerais Artigo 1. Obxecto Esta resolución ten por obxecto regular o Plan Proxecta e establecer as bases para a participación dos centros de ensino non universitario sostidos con fondos públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e…

ORDE do 8 de xuño de 2015 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2015/16, nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 1. Aprobación Apróbase o calendario escolar para o curso 2015/16 coas especificacións que se sinalan nesta orde. Artigo 2. Ámbito de aplicación Esta orde é de aplicación en todos os centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia sostidos con…

ORDE do 10 de xuño de 2015 pola que se actualiza a oferta de formación profesional do sistema educativo, polo réxime ordinario, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2015/16.

Artigo 1. Actualización da oferta Actualízase a oferta educativa dos ciclos formativos de grao profesional básico, grao medio e grao superior de formación profesional polo réxime ordinario, por curso completo en modalidade presencial, para o curso 2015/16, en centros públicos…

ORDE do 11 de xuño de 2015 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas, nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia, de ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2015/16.

Artigo 1. Actualización da oferta Actualizar a oferta modular, polo réxime de persoas adultas, nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia, de ciclos formativos de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2015/16.…

RESOLUCIÓN do 22 de maio de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para a ampliación das ensinanzas plurilingües á etapa posobrigatoria de bacharelato para o curso 2015/16 nos centros pertencentes a Rede de centros plurilingües de Galicia.

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación A presente resolución ten por obxecto realizar a convocatoria no curso 2015/16 da ampliación da ensinanza plurilingüe á etapa posobrigatoria de bacharelato nos centros pertencentes a Rede de centros plurilingües de Galicia. Artigo…

ORDE do 21 de maio de 2015 pola que se regula o fondo solidario de libros de texto destinado ao alumnado matriculado en 3º e 5º de educación primaria e en 2º e 4º de educación secundaria obrigatoria, en centros docentes sostidos con fondos públicos no curso escolar 2015/16.

Esta convocatoria ten por obxecto regular os aspectos básicos do funcionamento do fondo solidario de libros de texto destinado ao alumnado matriculado en 3º e 5º de educación primaria e en 2º e 4º de educación secundaria obrigatoria en centros…

RESOLUCIÓN do 26 de maio de 2015, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se conceden as axudas aos proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios para o curso escolar 2014/15 (ED101C).

Aceptar a proposta presentada pola comisión en todo o seu contido e conceder as axudas nos termos que figuran como anexo a esta resolución, no cal se inclúe, por provincias, a relación de centros admitidos, con indicación da puntuación concedida…

ORDE do 22 de maio de 2015 pola que se convocan axudas para a adquisición de libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en 1º, 2º, 4º e 6º de educación primaria, 1º e 3º de educación secundaria obrigatoria ou educación especial, en centros sostidos con fondos públicos, para o seu uso no curso escolar 2015/16.

Artigo 1. Obxecto da convocatoria e procedemento 1. O obxecto desta orde é convocar axudas para a adquisición de libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en 1º, 2º, 4º e 6º de educación primaria, en 1º e 3º de…

ORDE do 15 de maio de 2015 pola que se convoca o concurso Eduemprende Idea 2015, dirixido ao alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia, sostidas con fondos públicos.

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación Esta orde ten por obxecto convocar o concurso Eduemprende Idea 2015, co fin de potenciar a realización de proxectos empresariais polo alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e…

ORDE do 4 de maio de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a edición en lingua galega de recursos didácticos curriculares para niveis non universitarios e se procede á súa convocatoria (ED106A).

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación Esta orde ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras e as condicións polas cales se rexerá a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a edición en lingua galega de…

ORDE do 4 de maio de 2015 pola que se convocan os Premios da Cultura Galega para o ano 2015.

1. Premio Cultura Galega de Letras. Dirixido a persoas, colectivos ou entidades con traxectoria vinculada coa literatura galega, con méritos especiais ao desenvolvemento de novos recursos e no plano expresivo, na construción dunha linguaxe propia, na creación de códigos de…

Resolución de 23 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización de actuaciones dirigidas a la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y a la compensación de desigualdades en educación, durante el curso escolar 2015-2016.

La presente resolución tiene por objeto convocar, de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, subvenciones dirigidas a las entidades privadas sin fines de lucro, para la realización de…

Resolución de 23 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización de actuaciones dirigidas a la atención educativa de personas adultas que presenten necesidades educativas especiales, durante el curso escolar 2015-2016.

La presente resolución tiene por objeto convocar, de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, subvenciones dirigidas a las entidades privadas sin fines de lucro, para la realización de…

Resolución de 23 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización de actuaciones dirigidas a favorecer la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación por parte del alumnado que presente necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, durante el curso escolar 2015-201

La presente resolución tiene por objeto convocar, de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, subvenciones dirigidas a las entidades privadas sin fines de lucro, para la realización de…

RESOLUCIÓN do 30 de abril de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de centros para participar no proxecto Educación Dixital durante o curso 2015/16.

Primeiro. Obxecto Convocar e establecer as bases para a selección de centros educativos sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia que se incorporarán no curso 2015/16 ao proxecto Educación Dixital (E-DIXGAL). Segundo. O proxecto Educación Dixital O proxecto…

RESOLUCIÓN do 21 de abril de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para a incorporación de novas seccións bilingües en centros sustentados con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 2015/16.

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación A presente resolución ten por obxecto realizar a convocatoria para o curso 2015/16 de autorización de novas seccións bilingües nos centros sustentados con fondos públicos de ensino non universitario. Artigo 2. Solicitude e…

RESOLUCIÓN do 24 de abril de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación individualizada dos alumnos e alumnas de terceiro curso de educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2014/15.

Primeiro. Obxecto e ámbito de aplicación 1. A presente resolución ten por obxecto establecer as condicións polas que se realizará no curso 2014/15 na Comunidade Autónoma de Galicia a avaliación individualizada de terceiro curso de educación primaria, establecida no artigo…

ORDE do 21 de abril de 2015 pola que se determinan as bases reguladoras e se convocan prazas de persoas colaboradoras–bolseiras para as residencias xuvenís dependentes desta consellería para o curso 2015/16.

Artigo 1. Obxecto Convocar en réxime de concorrencia competitiva esta oferta de prazas para persoas colaboradoras-bolseiras nas residencias xuvenís dependentes da Consellería de Traballo e Benestar para o curso académico 2015/16, e establecer as bases para a súa concesión. [DOG…

RESOLUCIÓN do 22 de abril de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a convocatoria para autorización dos centros públicos integrados, institutos de educación secundaria e centros integrados de formación profesional da Comunidade Autónoma de Galicia para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado (CUALE).

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación A presente resolución ten por obxecto realizar a convocatoria para o curso 2015/16 de autorización da impartición do programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado (CUALE) nos centros…

RESOLUCIÓN do 4 de febreiro de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a resolución definitiva dos centros seleccionados para desenvolver os contratos-programa dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes de educación primaria e secundaria dependentes desta consellería.

RESOLVE: Primeiro. Autorizar os centros educativos que se relacionan no anexo desta resolución para o desenvolvemento de programas dirixidos á mellora do éxito escolar. Segundo. Contra esta resolución poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da Consellería de…

1 2 3 4 6