RESOLUCIÓN do 24 de abril de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación individualizada dos alumnos e alumnas de terceiro curso de educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2014/15.

Primeiro. Obxecto e ámbito de aplicación 1. A presente resolución ten por obxecto establecer as condicións polas que se realizará no curso 2014/15 na Comunidade Autónoma de Galicia a avaliación individualizada de terceiro curso de educación primaria, establecida no artigo 20.3 da Lei orgánica 2/2006, de educación, modificada pola Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa. 2. Esta avaliación realizarase en todos os centros educativos da Comunidade Autónoma de Galicia que na data de realización da proba impartan ensinanzas correspondentes a terceiro curso de educación primaria. DOG Nº 81