3/1986,Lei de Consellos Escolares de Galicia

Procedemento establecido para as elección a consellos escolares:

  1. Para os centros de educación infantil, primaria e secundaria, na Orde desta consellería de 21 de outubro de 1996 (DOG, 22/10/1996).

  2. Para os centros públicos integrados, no artigo 11 do Decreto 7/1999, do 7 de xaneiro (DOG, 26/01/1999)

  3. Para os centros públicos de ensino non universitario de características singulares , de educación especial e de educación de adultos, na Orde desta consellería do 29 de outubro de 1996 (DOG, 04/11/1996. Corrección de erros: DOG,15/11/1996).

  4. Para os centros privados concertados, na Orde desta consellería do 28 de agosto de 1996 (DOG, 26/09/1996).

Lexislación básica para os consellos escolares:

  • Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (BOE 106, do 4 de maio de 2006)

  • Lei orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do dereito á educación. (BOE do 4 de xullo de 1985 )

  • Decreto 374/1996, do 17 de outubro, polo que se aproba o Regulamento orgánico das escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria. (DOG 21/10/1996)

  • Decreto 7/1999, do 7 de xaneiro, polo que se implantan e regulan os centros públicos integrados de ensinanzas non univesitarias.(DOG 26/01/1999).

  • Decreto 324/1996, do 26 de xullo, polo que se aproba o Regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria. (DOG 09/08/1996).

 

Lei3_1986_Consello_Escolar_Galicia.pdf