LOMLOE

Lei orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola que se modifica a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación en galego

TEXTO

Lei orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola que se modifica a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

FELIPE VI

REI DE ESPAÑA

Saiban todos os que a viren e a entenderen que as Cortes Xerais aprobaron e eu sanciono a seguinte lei orgánica:

PREÁMBULO

Como comezaba afirmando a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (LOE), as sociedades actuais conceden grande importancia á educación que recibe a súa mocidade, na convicción de que dela dependen tanto o benestar individual como o colectivo. Mentres que para calquera persoa a educación é o medio máis adecuado para desenvolver ao máximo as súas capacidades, construír a súa personalidade, conformar a súa propia identidade e configurar a súa comprensión da realidade, integrando a dimensión cognoscitiva, a afectiva e a axiolóxica, para a sociedade é o medio máis idóneo para transmitir e, ao mesmo tempo, renovar a cultura e o acervo de coñecementos e valores que a sustentan, extraer as máximas posibilidades das súas fontes de riqueza, fomentar a convivencia democrática e o respecto ás diferenzas individuais, promover a solidariedade e evitar a discriminación, co obxectivo fundamental de lograr a necesaria cohesión social.

Esa convicción de que unha boa educación é a maior riqueza e o principal recurso dun país e dos seus cidadáns e cidadás foi xeneralizándose nas sociedades contemporáneas, que se dotaron de sistemas educativos nacionais cada vez máis desenvolvidos para facer realidade os seus propósitos nese ámbito. Visto o proceso con perspectiva histórica, pode dicirse que todos os países prestaron considerable atención aos seus sistemas de educación e formación, buscando ademais como adecualos do mellor modo posible ás circunstancias cambiantes e ás expectativas que neles se depositaban en cada momento histórico.

En consecuencia, os sistemas educativos experimentaron unha grande evolución, até chegar a presentar na actualidade unhas características claramente diferentes das que tiñan no momento da súa creación. E de aí deriva tanto o seu carácter dinámico como a necesidade de continuar actualizándoos de maneira permanente.

A universalización do ensino primario, obxectivo histórico temperán, xa se alcanzou nalgúns países a finais do século XIX. No século XX estableceuse e estendeuse o acceso xeneralizado da poboación á educación secundaria e, a finais deste, converteuse en obxectivo prioritario que a educación para todos fose de calidade. A partir dese momento as organizacións e entidades supranacionais foron propondo metas educativas cada vez máis ambiciosas, que se trasladaron ás diversas situacións nacionais.

España foise sumando de modo decidido a este proceso con varias leis educativas. A Lei 14/1970, do 4 de agosto, xeral de educación e de financiamento da reforma educativa (LXE), e a Lei orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do dereito á educación (LODE), declararon a educación como servizo público, posibilitando a súa xeneralización. Posteriormente, a Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo (LOXSE) estableceu en dez anos o período de obrigatoriedade escolar e impulsou a formación profesional. Como consecuencia deste proceso, a finais do século XX a mocidade española estaban escolarizada entre os seis e os dezaseis anos, e eran moitos os que comezaban antes a súa escolarización e a prolongaban despois.

A comezos do século XXI a Lei orgánica 10/2002, do 23 de decembro, de calidade da educación (LOCE), proclamaba desde o seu título o propósito de lograr unha educación de calidade e formulaba unha serie de medidas que foron obxecto de polémica e discusión. Desde eses anos, a sociedade española asumiu de modo decidido que cómpre mellorar a calidade da educación, pero tamén que a calidade e a equidade son dous principios indisociables, como sinalaron as máis importantes avaliacións internacionais.

Esta convicción acerca da necesidade de acadar o éxito escolar de toda a mocidade levou o Ministerio de Educación e Ciencia a promover en 2004 un debate baseado na publicación do documento Unha educación de calidade para todos e entre todos. De acordo cos resultados do debate desenvolvido, a Lei orgánica de educación (LOE) de 2006 fixo seu o obxectivo irrenunciable de proporcionar unha educación de calidade a toda a cidadanía en todos os niveis do sistema educativo; é dicir, unha educación baseada na combinación dos principios de calidade e equidade.

Para alcanzar ese obxectivo tan ambicioso, a LOE subliñou a necesidade de que todos os compoñentes da comunidade educativa colaborasen para conseguilo. En efecto, a responsabilidade do éxito escolar de todo o alumnado non só recae sobre o esforzo do alumnado individualmente considerado, senón tamén sobre o das súas familias, o profesorado, os centros docentes, as administracións educativas e, en última instancia, sobre a implicación da sociedade no seu conxunto. É dicir, para garantir unha educación de calidade para todos os cidadáns é imprescindible o compromiso de todos os compoñentes da comunidade educativa e do conxunto da sociedade. Unha das consecuencias máis relevantes do principio do esforzo compartido consiste na necesidade
de levar a cabo unha escolarización equitativa do alumnado.

A LOE tamén adoptou un compromiso decidido cos obxectivos educativos formulados pola Unión Europea e a Unesco. Estas institucións propoñían mellorar a calidade e a eficacia dos sistemas de educación e de formación, mellorar a capacitación dos docentes, promover a sociedade do coñecemento, garantir o acceso de todos ás tecnoloxías da
información e da comunicación, aumentar a matriculación nos estudos científicos, técnicos e artísticos, aproveitar ao máximo os recursos dispoñibles e incrementar o investimento en recursos humanos. Finalmente, estas institucións propoñían fomentar a aprendizaxe ao longo de toda a vida. A Unesco propuxo desenvolver en todas as etapas educativas e na formación permanente un ensino que garantise a toda a cidadanía capacidades de aprender a ser, de aprender a saber, de aprender a facer e de aprender a convivir.

Co fin de conseguir que estes obxectivos puidesen alcanzarse, a LOE propuxo a construción de contornos de aprendizaxe abertos, a promoción da cidadanía activa, a igualdade de oportunidades e a cohesión social, así como a adquisición dos coñecementos e as competencias que permiten desenvolver os valores da cidadanía democrática, a vida en común, o desexo de seguir aprendendo e a capacidade de aprender por si mesmos.

Hai que destacar tamén que a LOE considerou imprescindible establecer procedementos de avaliación dos distintos ámbitos e axentes da actividade educativa, non só do alumnado. A propia lei definiu as avaliacións que deberían realizarse sobre os procesos educativos e as aprendizaxes do alumnado como elementos esenciais para
coñecer o funcionamento de ambos e os resultados obtidos polo alumnado escolarizado nas etapas obrigatorias.

A todos estes obxectivos establecidos na LOE e de acordo cos obxectivos europeos, que continúan sendo válidos aínda, e que precisan de actualización, súmanselles outras propostas da recente Axenda 2030 para o desenvolvemento sustentable no relativo á educación. Non obstante, é certo que algunhas das propostas previstas en 2006, despois
dos anos transcorridos, requiren a súa actualización para alcanzalas.

A dita actualización resulta, ademais, especialmente necesaria despois de que a Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE), modificase algúns dos obxectivos mencionados. Pode afirmarse que a dita lei representou unha ruptura do equilibrio que se alcanzara na LOE entre diferentes visións e
consideracións acerca da educación que deben necesariamente convivir nun sistema democrático e plural.

Así, a LOMCE propuxo unha ordenación académica que configuraba traxectorias ou itinerarios de desigual valor educativo para os estudantes de educación secundaria obrigatoria e que, ademais, conducían a títulos diferentes, tras a realización dunhas avaliacións externas de fin de etapa asociadas a esa diversidade de itinerarios. Hai que sinalar que tales avaliacións finais de etapa non chegaron a aplicarse, o que xerou diversos problemas no momento da titulación.

Por outra parte, a LOMCE desenvolveu un modelo curricular baseado na diferenciación de materias troncais, específicas e de libre configuración, e na introdución de estándares de aprendizaxe, que supuxo o abandono do modelo compartido tradicional de deseño curricular e produciu como efecto indesexado a multiplicación de materias e currículos diferentes.

En relación coa autonomía e goberno dos centros, a LOMCE limitou a participación dos distintos sectores da comunidade educativa, reducindo as competencias dos órganos colexiados e transferindo parte delas a unha dirección escolar sobre cuxa selección adquiría un maior grao de control a Administración educativa. Nesa mesma dirección,
introduciu a denominada especialización curricular dos centros educativos e adoptou algunhas outras medidas que implicaron, de feito, un aumento das desigualdades entre eles.

Finalmente, no que se refire á distribución das competencias en materia de educación, a LOMCE rompeu co equilibrio establecido polas leis anteriores, que atribuían á Administración central un 55 % das competencias curriculares no caso das comunidades autónomas con lingua cooficial, e un 65 % no resto. De feito, a nova distribución competencial limitaba a capacidade de decisión das comunidades autónomas na regulación das materias, as metodoloxías, as avaliacións de diagnóstico para a mellora educativa, a ordenación das ensinanzas, así como en materia de promoción e titulación.

A LOMCE recibiu moitas críticas e suscitou non pouca controversia no ámbito social e educativo, e foron moitas as persoas e organizacións que solicitaron a súa reversión. Os conflitos suscitados levaron mesmo á non aplicación de varias das principais medidas propostas na dita lei, o que orixinou algúns problemas indesexados.

En consecuencia, parece necesario reverter os cambios promovidos pola LOMCE, especialmente aqueles que encontraron maior oposición. Non obstante, como se sinalou máis arriba, non se trata simplemente de recuperar as disposicións legais preexistentes a 2013. Os anos transcorridos desde a aprobación da LOE aconsellan revisar algunhas das súas medidas e acomodalas aos retos actuais da educación, que compartimos cos obxectivos fixados pola Unión Europea e a Unesco para a década 2020/2030.Os anos que pasaron entre a aprobación da LOE (2006) e a actualidade non transcorreron en balde: a crise económica supuxo cambios importantes no papel da educación e na percepción que a sociedade ten desta. A educación sufriu a crise, padeceu –especialmente a de titularidade pública– os seus recortes, pero, á vez, serviu de refuxio para moitas persoas e revalorizou o seu papel: nun contexto de moi alto paro xuvenil reduciuse significativamente a taxa de abandono temperán da educación e a formación e incrementáronse as taxas de escolarización nas idades non obrigatorias, especialmente en formación profesional. A proposta legal que se presenta quere consolidar e afondar esta última tendencia e vincularse ás demandas de maior participación e recoñecemento no currículo dos movementos sociais que a crise impulsou. A educación debe aumentar a súa
implicación na sociedade e no tecido produtivo, apostando pola formación profesional e pola revitalización dos órganos de participación, e non limitar o seu papel á xeración de persoas egresadas.

Así mesmo, o uso xeneralizado das tecnoloxías de información e da comunicación en múltiples aspectos da vida cotiá acelerou cambios profundos na comprensión da realidade e na maneira de comprometerse e participar nela, nas capacidades para construír a propia personalidade e aprender ao longo da vida, na cultura e na convivencia democráticas, entre outros. Este cambio de enfoque require dunha comprensión integral do impacto
persoal e social da tecnoloxía, de como este impacto é diferente nas mulleres e os homes, e unha reflexión ética acerca da relación entre tecnoloxías, persoas, economía e ambiente, que se desenvolva tanto na competencia dixital do alumnado como na competencia dixital docente. En consecuencia, faise necesario que o sistema educativo dea resposta a esta realidade social e inclúa un enfoque da competencia dixital máis moderno e amplo, acorde
coas recomendacións europeas relativas ás competencias clave para a aprendizaxe permanente.

Nestas novas circunstancias, faise necesario conceder importancia a varios enfoques que resultan claves para adaptar o sistema educativo ao que del exixen os tempos a que nos enfrontamos. En primeiro lugar, a lei inclúe o enfoque de dereitos da infancia entre os principios reitores do sistema, segundo o establecido na Convención sobre os dereitos do
neno de Nacións Unidas (1989), e recoñece o interese superior do menor, o seu dereito á educación e a obrigación que ten o Estado de asegurar o cumprimento efectivo dos seus dereitos.

En segundo lugar, adopta un enfoque de igualdade de xénero a través da coeducación e fomenta en todas as etapas a aprendizaxe da igualdade efectiva de mulleres e homes, a prevención da violencia de xénero e o respecto á diversidade afectivo-sexual, introducindo na educación secundaria a orientación educativa e profesional do alumnado con perspectiva inclusiva e non sexista.

En terceiro lugar, formula un enfoque transversal orientado a que todo o alumnado teña garantías de éxito na educación por medio dunha dinámica de mellora continua dos centros educativos e unha maior personalización da aprendizaxe.

En cuarto lugar, recoñece a importancia de atender o desenvolvemento sustentable de acordo co establecido na Axenda 2030. Así, a educación para o desenvolvemento sustentable e a cidadanía mundial debe incardinarse nos plans e programas educativos da totalidade do ensino obrigatorio, incorporando os coñecementos, capacidades, valores e
actitudes que necesitan todas as persoas para vivir unha vida frutífera, adoptar decisións fundamentadas e asumir un papel activo –tanto no ámbito local como mundial– á hora de afrontar e resolver os problemas comúns a todos os cidadáns do mundo. A educación para o desenvolvemento sustentable e para a cidadanía mundial inclúe a educación para a paz e os dereitos humanos, a comprensión internacional e a educación intercultural, así como a educación para a transición ecolóxica, sen descoidar a acción local, imprescindibles para abordar a emerxencia climática, de modo que o alumnado coñeza que consecuencias teñen as nosas accións diarias no planeta e xerar, por conseguinte, empatía cara á súa contorna natural e social.

En quinto lugar, a lei insiste na necesidade de ter en conta o cambio dixital que se está
producindo nas nosas sociedades e que, forzosamente, afecta a actividade educativa. O
desenvolvemento da competencia dixital non supón soamente o dominio dos diferentes
dispositivos e aplicacións. O mundo dixital é un novo hábitat no cal a infancia e a mocidade
viven cada vez máis: nel aprenden, relaciónanse, consomen e desfrutan do seu tempo de
lecer. Co obxectivo de que o sistema educativo adopte o lugar que lle corresponde no
cambio dixital, inclúese a atención ao desenvolvemento da competencia dixital dos e das
estudantes de todas as etapas educativas, tanto a través de contidos específicos como
nunha perspectiva transversal, e facendo fincapé na fenda dixital de xénero.

A adopción destes enfoques ten como obxectivo último reforzar a equidade e a
capacidade inclusiva do sistema, cuxo principal eixe vertebrador é a educación
comprensiva. Con isto faise efectivo o dereito á educación inclusiva como dereito humano
para todas as persoas, recoñecido na Convención sobre os dereitos das persoas con
discapacidade, ratificada por España en 2008, para que este dereito chegue a aquelas
persoas en situación de maior vulnerabilidade.

A cidadanía reclama un sistema educativo moderno, máis aberto, menos ríxido,
multilingüe e cosmopolita que desenvolva todo o potencial e talento da nosa mocidade,
cuestións que son amplamente compartidas pola comunidade educativa e pola sociedade
española. En relación co benestar dos nenos e nenas, a OMS considera que as escolas e
outros establecementos educativos son institucións privilexiadas para o benestar dos
nenos e nenas. Polo tanto, o benestar nutricional dos nenos e nenas nas escolas debe ter
unha importancia capital e sentar os alicerces para o benestar dos menores. Isto tamén é
congruente coa recomendación formulada en 2004 na Estratexia mundial sobre réxime
alimentario, actividade física e saúde, pola que se instan os gobernos a adoptaren políticas
que apoien un réxime alimentario saudable nas escolas. A promoción da saúde no ámbito
educativo contribúe a que os grupos de poboación máis nova, independentemente de
factores como clase social, xénero ou nivel educativo alcanzado polos seus pais e nais ou
outras figuras parentais, desenvolvan unha vida máis saudable.

Pero garantir unha formación adecuada pasa necesariamente por proporcionar unha
formación integral, que se centre no desenvolvemento das competencias, e que sexa, por
unha parte equilibrada, porque incorpora na súa xusta medida compoñentes formativos
asociados á comunicación, á formación artística, ás humanidades, ás ciencias e á
tecnoloxía e á actividade física e, por outra, na medida en que avanza a escolaridade, que
poida ir proporcionando a formación básica imprescindible para seguir formándose. Deste
modo, cómpre favorecer a ineludible presenza daqueles elementos que, como as
matemáticas no campo das ciencias e a tecnoloxía ou as linguas no campo das
humanidades e ciencias sociais constitúen a base necesaria e son claves para avanzar en
cada campo de coñecemento. Só estas condicións garanten que a educación ten o
necesario compoñente orientador, que favorece realmente todas as opcións formativas
posteriores.

Así pois, a finalidade desta lei non é outra que establecer un renovado ordenamento
legal que aumente as oportunidades educativas e formativas de toda a poboación, que
contribúa á mellora dos resultados educativos do alumnado e satisfaga a demanda
xeneralizada na sociedade española dunha educación de calidade para todos. Eses e non
outros son os seus obxectivos centrais. Ademais, esta lei pretende cumprir as propostas
do ámbito educativo incluídas no Informe da Subcomisión do Congreso para un Pacto de
Estado en materia de violencia de xénero aprobado o 28 de setembro de 2017.

A presente lei orgánica, así como a normativa que se dite no seu desenvolvemento, en
prol do respecto das competencias e singularidades establecidas na Constitución e
incluídas nos estatutos de autonomía das diferentes comunidades autónomas, deberá
garantir a orde competencial de cada unha das comunidades autónomas en materia
educativa, con especial respecto á singularidade propia derivada dos dereitos históricos
dos territorios forais, tal e como recoñece a disposición adicional primeira da Constitución.

De acordo con tales supostos, a lei estrutúrase nun artigo único de modificación da Lei
orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (LOE). Este artigo inclúe noventa e nove
puntos, en cada un dos cales se modifican parcialmente ou se dá nova redacción a setenta
e sete artigos da LOE, dezanove disposicións adicionais e tres disposicións derradeiras,
unha das cales modifica varios artigos da Lei orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do
dereito á educación. Incorpora a lei, ademais, oito disposicións adicionais, cinco transitorias
que regulan distintos aspectos do período de implantación, unha disposición derrogatoria
e seis disposicións derradeiras relativas ao desenvolvemento regulamentario, o calendario
de implantación e a entrada en vigor.

No título preliminar da LOE engádense ou modifícanse varios artigos en relación cos
asuntos que se describen a continuación. Entre os principios e os fins da educación
inclúese o cumprimento efectivo dos dereitos da infancia segundo o establecido na
Convención sobre os dereitos do neno de Nacións Unidas, a inclusión educativa e a
aplicación dos principios do deseño universal de aprendizaxe, é dicir, a necesidade de
proporcionar ao alumnado múltiples medios de representación, de acción e expresión e de
formas de implicación na información que se lle presenta.

En relación coa organización das ensinanzas e a aprendizaxe ao longo da vida,
engádense unhas precisións sobre a educación básica, co fin de garantir a continuidade,
coordinación e cohesión entre as dúas etapas que a compoñen e de resaltar que a súa
finalidade consiste en universalizar os coñecementos e as competencias que permitan
aprender a todos os alumnos e alumnas a aprender ao longo da vida e que lles faciliten a
súa plena participación social e laboral.

Con respecto ao currículo, dáse unha nova redacción á súa definición, aos seus
elementos básicos e á distribución de competencias entre o Goberno e as comunidades
autónomas. Nesta redacción trátase de garantir unha estrutura do currículo ao servizo
dunha educación inclusiva e acorde coa adquisición de competencias, que valore,
ademais, a diversidade.

Tamén se asegura unha formación común, garántese a homologación dos títulos,
encoméndase ao Goberno a fixación dos obxectivos, as competencias, os contidos e os
criterios de avaliación dos aspectos básicos do currículo que, en conxunto, constitúen o
que se coñece como ensinanzas mínimas, e, ás administracións educativas, o
establecemento do currículo das distintas ensinanzas. Recupérase a distribución de
competencias entre o Estado e as comunidades autónomas no relativo aos contidos
básicos das ensinanzas mínimas, que requirirán o 50 por cento dos horarios escolares
para as comunidades autónomas que teñan lingua cooficial e o 60 por cento para aquelas
que non a teñan, e establécese, así mesmo, a asignación dunha porcentaxe aos centros.
Ademais, faise referencia á posibilidade de establecer currículos mixtos de ensinanzas do
sistema educativo español e doutros sistemas educativos, conducentes aos títulos
respectivos.

No título I da LOE, na ordenación e os principios pedagóxicos da educación infantil,
incorpórase o respecto á específica cultura da infancia que definen a Convención sobre os
dereitos do neno e as observacións xerais do seu comité. Así mesmo, outórgase un
mandato ao Goberno en colaboración coas administracións educativas para regular os
requisitos mínimos que deben cumprir os centros que imparten o primeiro ciclo desta
etapa.

Ofrécese unha nova redacción para a etapa de educación primaria, en que se
recuperan os tres ciclos anteriormente existentes, reordénanse as áreas, que estarán
orientadas ao desenvolvemento das competencias do alumnado e poderán organizarse en
ámbitos, e engádese no terceiro ciclo unha área de Educación en Valores Cívicos e Éticos,
na cal se prestará especial atención ao coñecemento e respecto aos dereitos humanos e
da infancia, aos recollidos na Constitución española, á educación para o desenvolvemento
sustentable e a cidadanía mundial, á función social dos impostos e a xustiza fiscal, á
igualdade de mulleres e homes e ao valor do respecto á diversidade, fomentando o espírito
crítico, a cultura de paz e non violencia e o respecto polo contorno e os animais.

Nesta etapa porase especial énfase en garantir a inclusión educativa, na atención
personalizada, na prevención das dificultades de aprendizaxe e na posta en práctica de
mecanismos de reforzo tan pronto como se detecten estas dificultades. Deberase dedicar
un tempo diario á lectura, e establécese que a comprensión lectora, a expresión oral e
escrita, a creación artística, a comunicación audiovisual, a competencia dixital, o fomento
da creatividade e do espírito científico se traballarán en todas as áreas de educación
primaria. De igual modo, traballaranse a educación para o consumo responsable e o
desenvolvemento sustentable, a educación para a saúde, incluída a afectivo-sexual. Así
mesmo, porase especial atención á educación emocional e en valores, entre os que se
inclúe a igualdade entre homes e mulleres como piar da democracia.

Regúlase a avaliación durante a etapa, baseada na consecución dos obxectivos e das
competencias establecidas, que constitúen os criterios para a promoción de ciclo.
Establécese que, cando o equipo docente considere que un alumno ou alumna non
alcanzou as competencias previstas, poderá permanecer un ano máis no último curso
deste ciclo, o que consistirá nunha medida excepcional que só se poderá adoptar unha vez
durante a educación primaria, e que deberá ir acompañada dun plan específico e
personalizado de apoio para a adquisición das competencias non alcanzadas. Por outra
parte, establécese que cada alumno e alumna disporá ao finalizar a etapa dun informe
sobre a súa aprendizaxe, os obxectivos alcanzados e as competencias adquiridas,
segundo dispoñan as administracións educativas, co fin de garantir unha transición coas
maiores garantías á etapa de educación secundaria obrigatoria.

No cuarto curso de educación primaria todos os centros realizarán unha avaliación de
diagnóstico das competencias adquiridas polos seus alumnos e alumnas. Esta avaliación,
responsabilidade das administracións educativas, terá carácter informativo, formativo e
orientador para os centros, para os alumnos e as súas familias e para o conxunto da
comunidade educativa. Estas avaliacións terán como marco de referencia o establecido no
artigo 144.1 desta lei. A partir da análise dos resultados da dita avaliación, as
administracións educativas promoverán que os centros educativos desenvolvan plans de
actuación e adopten medidas de mellora da calidade e da equidade da educación e
orienten a práctica docente.

Ofrécese tamén unha nova redacción dos artigos dedicados á educación secundaria
obrigatoria. Nesta etapa débese propiciar a aprendizaxe competencial, autónoma,
significativa e reflexiva en todas as materias que aparecen enunciadas no articulado, e que
poderán integrarse en ámbitos. A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a
comunicación audiovisual, a competencia dixital, o emprendemento, o fomento do espírito
crítico e científico, a educación emocional e en valores, a educación para a paz e non
violencia e a creatividade traballaranse en todas as materias. En todo caso, fomentaranse
de maneira transversal a educación para a saúde, incluída a afectivo-sexual, a igualdade
entre homes e mulleres, a formación estética e o respecto mutuo e a cooperación entre
iguais.

En cuarto curso de educación secundaria obrigatoria, precísanse as materias que
deberá cursar todo o alumnado, ademais doutras tres entre un conxunto que establecerá
o Goberno, logo de consulta ás comunidades autónomas. Neste cuarto curso, que terá
carácter orientador para o alumnado, co fin de facilitar a elección de materias por parte dos
alumnos e alumnas, poderanse establecer agrupacións das materias mencionadas en
distintas opcións, orientadas cara ás diferentes modalidades de bacharelato e os diversos
campos da formación profesional.

Ás materias establecidas con carácter obrigatorio engádese a posibilidade de ofrecer
materias optativas, coa novidade de que poidan configurarse como un traballo monográfico
ou un proxecto de colaboración cun servizo á comunidade. Nun dos cursos da etapa, todo
o alumnado cursará a Educación en Valores Cívicos e Éticos, que prestará especial
atención á reflexión ética e incluirá contidos referidos ao coñecemento e respecto dos
dereitos humanos e da infancia, aos recollidos na Constitución española, á educación para
o desenvolvemento sustentable e a cidadanía mundial, á igualdade de mulleres e homes
e ao valor do respecto á diversidade, fomentando o espírito crítico e a cultura de paz e non
violencia.

Por outra parte, establécense os principios pedagóxicos que deben orientar as
propostas dos centros ao seu alumnado. Estas propostas deben estar presididas polo
principio de inclusión educativa. Recupéranse os denominados programas de
diversificación curricular, que permiten modificar o currículo desde o terceiro curso de
educación secundaria obrigatoria, para o alumnado que non estea en condicións de
promocionar a terceiro. Os obxectivos da etapa e as competencias correspondentes
alcanzaranse cunha metodoloxía específica. Estes programas de diversificación curricular
estarán orientados á consecución do título de graduado en educación secundaria
obrigatoria.

Regúlase a avaliación das aprendizaxes dos alumnos e alumnas de educación
secundaria obrigatoria, que será continua, formativa e integradora. As decisións sobre a
promoción do alumnado dun curso a outro serán adoptadas de forma colexiada polo
equipo docente, atendendo á consecución dos obxectivos, ao grao de adquisición das
competencias establecidas e á valoración das medidas que favorezan o progreso do
alumno ou alumna. Os alumnos e alumnas promocionarán de curso cando o equipo
docente considere que a natureza das materias non superadas lle permita seguir con éxito
o curso seguinte e se considere que ten expectativas favorables de recuperación e que a
dita promoción beneficiará a súa evolución académica. En todo caso, promocionará quen
alcanzase os obxectivos das materias ou ámbitos cursados ou teña avaliación negativa
nunha ou dúas materias. Os proxectos educativos dos centros regularán as actuacións do
equipo docente responsable da avaliación, de acordo co establecido polas administracións
educativas. A permanencia no mesmo curso debe entenderse como unha medida de
carácter excepcional, polo que só se poderá utilizar unha vez no mesmo curso e dúas
veces, como máximo, ao longo do ensino obrigatorio.

Ao finalizar o segundo curso de educación secundaria obrigatoria entregarase a cada
alumno ou alumna e aos seus pais, nais ou titores legais un consello orientador, que
incluirá un informe sobre o grao de logro dos obxectivos e de adquisición das competencias
establecidas, así como unha proposta da opción máis adecuada para continuar a súa
formación, que poderá incluír a incorporación a un programa de diversificación curricular
ou a un ciclo formativo de grao básico.

No segundo curso de educación secundaria obrigatoria todos os centros realizarán
unha avaliación de diagnóstico das competencias adquiridas polo seu alumnado. Esta
avaliación, que será responsabilidade das administracións educativas, terá carácter
informativo, formativo e orientador para alumnos e alumnas, para os centros, para as
familias e para o conxunto da comunidade educativa. Estas avaliacións terán como marco
de referencia o establecido no artigo 144.1 desta lei.

Por outra parte, o equipo docente poderá propor a alumnos, alumnas e aos seus pais,
nais ou titores legais, a través do consello orientador, a incorporación do alumno ou alumna
a un ciclo formativo de carácter básico. Estes ciclos garantirán a adquisición das
competencias da educación secundaria obrigatoria nun contorno vinculado ao mundo
profesional. A superación desas ensinanzas conducirá á obtención do título de graduado
en educación secundaria obrigatoria. Para favorecer a xustificación no ámbito laboral das
competencias profesionais adquiridas, quen supere un destes ciclos recibirá, así mesmo,
o título de técnico básico na especialidade correspondente.

Quen non obteña o título recibirá unha certificación académica en que se farán constar
os ámbitos e módulos profesionais superados e a súa correspondencia con unidades de
competencia asociadas ao Catálogo nacional de cualificacións. Esta certificación dará
dereito, a quen o solicite, á expedición pola Administración laboral do certificado ou
certificados de profesionalidade ou acreditación parcial correspondentes.

Os ciclos formativos de grao básico concretan, así, o esforzo do sistema educativo
para garantir que ningún alumno ou alumna quede fóra del sen un título de educación
secundaria obrigatoria. O contrario implica un custo social e persoal que a sociedade non
pode nin debe permitirse. Para facelo posible deben proporcionarse ao alumnado destes
ciclos as oportunidades reais de aprender que necesitan, pois os resultados non cambiarán
se non se cambia profundamente a práctica educativa. Cómpre adecuar ás necesidades
do grupo e de cada alumno ou alumna a organización dos espazos, os tempos e as
metodoloxías, propoñendo actividades motivadoras e traballo en equipo arredor de
proxectos vinculados á súa vida e ao contexto laboral do ciclo; é importante tamén
proporcionar situacións reais e satisfactorias de aprendizaxe, relacións, reforzos e
expectativas de logro reforzadoras da autoestima. A titoría, a orientación educativa e
profesional e a colaboración coa familia e o contorno do alumnado serán actuacións
relevantes.

Os alumnos e alumnas que ao rematar educación secundaria obrigatoria alcanzasen
as competencias e os obxectivos da etapa obterán o título de graduado en educación
secundaria obrigatoria, de acordo coas decisións adoptadas de forma colexiada polo seu
profesorado. Este título permitirá acceder ao bacharelato, á formación profesional de grao
medio e, unha vez superada a proba correspondente, aos ciclos de grao medio de artes
plásticas e deseño e ás ensinanzas deportivas de grao medio; así mesmo, permitirá o
acceso ao mundo laboral.

É importante resaltar que todos os alumnos ou alumnas que finalicen a educación
secundaria obrigatoria, ademais de poder incorporarse ao mundo laboral, deben ter
opcións de formación posterior. Por esta razón, os alumnos e alumnas que non obteñan o
título correspondente recibirán unha certificación oficial en que constará o número de anos
cursados e o nivel de adquisición das competencias. Así mesmo, recibirán un consello
orientador individualizado que incluirá unha proposta sobre a opción ou opcións
académicas ou profesionais máis convenientes para continuar o seu proceso formativo.

As modalidades de bacharelato que poderán ofrecer as administracións educativas e,
se for o caso, os centros docentes, serán as de Ciencias e Tecnoloxía, Humanidades e
Ciencias Sociais, Artes e Xeral. O bacharelato organizarase en materias comúns, de
modalidade e optativas. Nesta lei menciónanse as que se consideran comúns.
Corresponde ás administracións educativas a ordenación das materias optativas. Os
centros concretarán a oferta destas materias no seu proxecto educativo. Por outra parte,
o Goberno, oídas as comunidades autónomas, fixará as condicións en que o alumnado
poida realizar o bacharelato en tres cursos, en réxime ordinario, sempre que as súas
circunstancias persoais, permanentes ou transitorias, o aconsellen.

Con respecto á avaliación no bacharelato, o profesorado de cada materia decidirá, ao
rematar o curso, se o alumno ou alumna logrou os obxectivos e alcanzou o adecuado grao
de adquisición das competencias correspondentes. Os alumnos e alumnas promocionarán
de primeiro a segundo de bacharelato cando superen as materias cursadas ou teñan
avaliación negativa en dúas materias, como máximo. Para obter o título será necesaria a
avaliación positiva en todas as materias dos dous cursos de bacharelato. Non obstante,
considérase a posibilidade de que, excepcionalmente, o equipo docente poida decidir a
obtención do título de bacharel por parte do alumno ou alumna que supere todas as
materias salvo unha, sempre que se considere que alcanzou os obxectivos vinculados a
ese título, de modo análogo aos procedementos de compensación que existen no ensino
universitario.

Con respecto ao acceso aos estudos universitarios, é conveniente resaltar que
alumnos e alumnas deberán superar unha única proba que, xunto coas cualificacións
obtidas no bacharelato, valorará, con carácter obxectivo, a madurez académica e os
coñecementos adquiridos nel, así como a capacidade para seguir con éxito os estudos
universitarios. As características básicas das probas de acceso á universidade serán
establecidas polo Goberno, logo de consulta á Conferencia Sectorial de Educación e á
Conferencia Xeral de Política Universitaria, e con informe previo do Consello de
Universidades e do Consello Escolar do Estado. Esta proba terá en conta as modalidades
de bacharelato e as vías que poden seguir os alumnos e alumnas e versará sobre materias
do segundo curso. As administracións educativas e as universidades organizarán a proba
de acceso e garantirán a súa adecuación ao currículo do bacharelato, así como a
coordinación entre as universidades e os centros que imparten esa etapa.

A formación profesional é tamén obxecto de varias revisións, con dúas finalidades;
unha delas, a mellora no recoñecemento social dos itinerarios formativos de formación
profesional, para aproximarnos ás taxas de alumnado que opta por esta vía no resto dos
países europeos; a segunda, a flexibilización das ensinanzas e a axilización dos procesos
de incorporación de novos contidos. Para isto, por un lado, establécese que comprende os
ciclos formativos de grao básico, de grao medio e de grao superior, así como os cursos de
especialización, todos eles cunha organización modular, de duración variable, que integre
os contidos teórico-prácticos adecuados aos diversos campos profesionais. Por outra
parte, os títulos de formación profesional estarán referidos, con carácter xeral, ao Catálogo
nacional de cualificacións profesionais, e o currículo destas ensinanzas axustarase ás
exixencias derivadas do Sistema nacional de cualificacións e formación profesional.

Con respecto ao acceso aos distintos ciclos, establécese, en primeiro lugar, que o
acceso aos ciclos formativos de grao básico requirirá ter feitos quince anos, ou facelos
durante o ano natural en curso, ter cursado o terceiro curso de educación secundaria
obrigatoria ou, excepcionalmente, ter cursado o segundo curso e que o equipo docente
propuxese aos pais, nais ou titores legais a incorporación do alumno ou alumna a un ciclo
formativo de grao básico.

En segundo lugar, poderá cursar a formación profesional de grao medio quen estea en
posesión do título de graduado en educación secundaria obrigatoria. Por último, poderá
cursar a formación profesional de grao superior quen estea en posesión do título de
bacharel ou do título de técnico de grao medio. Tamén poderá acceder á formación
profesional quen, carecendo dos requisitos académicos, supere unha proba de acceso
regulada ou un curso de formación preparatorio de acceso, regulados polo Goberno, en
colaboración coas administracións educativas.

Así mesmo, regúlase o contido e a organización da oferta das ensinanzas de formación
profesional, que corresponde ás administracións educativas, no ámbito das súas
competencias. O currículo das ensinanzas de formación profesional incluirá unha fase de
formación práctica nos centros de traballo, da cal poderá quedar exento quen acredite
unha experiencia laboral que se corresponda cos estudos profesionais cursados. Os ciclos
poderán ser autorizados e implantados nos centros que sinala esta lei.

Finalmente, regúlase a avaliación da aprendizaxe do alumnado nos ciclos formativos,
que se realizará por módulos profesionais e ámbitos no caso dos ciclos formativos de grao
básico. E sinálase que a superación dun ciclo formativo requirirá a avaliación positiva en
todos os módulos profesionais e, se for o caso, ámbitos que o compoñan.

Con respecto ás titulacións dos ciclos de formación profesional, hai que resaltar que os
alumnos e alumnas que superen un ciclo formativo de grao básico recibirán o título de
graduado en educación secundaria obrigatoria, que permitirá o acceso a calquera
ensinanza postobrigatoria. Quen non supere na súa totalidade as ensinanzas dos ciclos
formativos de grao básico, ou de cada un dos ciclos formativos de grao medio ou superior,
recibirá unha certificación académica dos módulos profesionais e, se for o caso, ámbitos
ou materias superados, que terá efectos académicos e de acreditación parcial acumulable
das competencias profesionais adquiridas en relación co Sistema nacional de cualificacións
e formación profesional.

A lei inclúe tamén algunhas precisións acerca das ensinanzas artísticas, particularmente
a relativa a que o alumnado que finalice as ensinanzas profesionais de música e danza ou
as ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño obterá o título de bacharel na súa
modalidade de Artes se supera as materias comúns do bacharelato, aínda que non
realizase o bacharelato da dita modalidade.

No título II da LOE, sobre equidade na educación, preténdese subliñar que a educación
pública constitúe o eixe vertebrador do sistema educativo. Con ese propósito, entre outras
medidas, insístese na atención especial que as administracións educativas deben prestar
á escola rural, proporcionándolle os medios e sistemas organizativos necesarios para
atender as súas necesidades, e favorecendo a permanencia no sistema educativo da
mocidade das zonas rurais e insulares máis aló da educación básica.

Por outra parte, a escolarización do alumnado con necesidade específica de apoio
educativo deberá estar rexida polos principios de inclusión e participación, calidade,
equidade, non discriminación e igualdade efectiva no acceso e permanencia no sistema
educativo e accesibilidade universal para todo o alumnado.

Para impulsar a equidade do sistema educativo, fortalécense no capítulo segundo
deste título os obxectivos e as actuacións que deben levar a cabo as administracións
educativas ante as persoas, grupos, contornos sociais e ámbitos territoriais que se
encontren en situación de vulnerabilidade socioeducativa e cultural, co fin de eliminar as
barreiras que limitan o seu acceso, presenza, participación e aprendizaxe. Con isto
quérense asegurar os axustes razoables en función das necesidades individuais e prestar
o apoio necesario para fomentar o seu máximo desenvolvemento educativo e social, de
maneira que todos poidan acceder a unha educación inclusiva, en igualdade de condicións
cos demais.

Por outra parte, sinálase que, na admisión do alumnado en centros públicos e privados
concertados, as administracións públicas garantirán o dereito á educación, o acceso en
condicións de igualdade e non discriminación e a liberdade de elección de centro por pais,
nais ou titores legais e atenderán a unha adecuada e equilibrada distribución entre os
centros escolares do alumnado con necesidade específica de apoio educativo. Así mesmo,
velarán para evitar a segregación do alumnado por razóns socioeconómicas ou doutra
natureza.

No título IV da LOE, sobre centros docentes, establécese que a programación da rede
de centros debe asegurar a existencia de prazas públicas en todas as áreas ou zonas de
escolarización ou de influencia que se establezan, unha vez considerada a oferta existente
de centros públicos e privados concertados. Así mesmo, co fin de garantir os dereitos e
liberdades de todos os interesados, os principios de programación e participación deben
ser tidos en conta na confección da oferta de prazas en centros educativos.
Con respecto aos centros privados concertados, sinálase que corresponde ás
comunidades autónomas o desenvolvemento do réxime de concertos educativos, a partir
da regulación xeral establecida polo Goberno. O concerto establecerá os dereitos e
obrigacións recíprocas en canto a réxime económico, duración, prórroga e extinción,
número de unidades escolares concertadas e demais condicións, con suxeición ás
disposicións reguladoras do réxime de concertos.

Por outra parte, dado que o sistema educativo non pode ser alleo aos desafíos que
presenta o cambio climático do planeta, os centros docentes deben converterse nun lugar
de custodia e coidado do noso ambiente. Por iso deben promover unha cultura da
sustentabilidade ambiental, da cooperación social, desenvolvendo programas de estilos de
vida sustentable e fomentando a reciclaxe e o contacto cos espazos verdes.

No título V da LOE establécese que a participación da comunidade educativa na
organización, o goberno, o funcionamento e a avaliación dos centros debe ser garantida
polas administracións educativas. Disponse que a comunidade educativa participará no
goberno dos centros a través do consello escolar. O profesorado participará tamén na
toma de decisións pedagóxicas que corresponden ao claustro, aos órganos de
coordinación docente e aos equipos de profesores e profesoras que impartan clase no
mesmo curso.

Por outra parte, sinálase que, no exercicio da súa autonomía, os centros poden
adoptar experimentacións, programas educativos, plans de traballo, formas de
organización, normas de convivencia ou ampliación do calendario escolar ou do horario
lectivo de áreas ou materias, nos termos que establezan as administracións educativas e
cumprindo algunhas condicións que se especifican. Defínese cales deben ser os aspectos
que deben recoller os proxectos educativos de centro, relativos aos valores, aos obxectivos
e ás prioridades de actuación, así como algúns aspectos que deben, necesariamente,
incorporar. Como novidade, establécese que o proxecto educativo debe incluír un plan de
mellora do centro, que se revisará periodicamente.

En relación cos órganos colexiados de goberno e de coordinación docente dos centros
públicos, restablécese o equilibrio anterior á LOMCE na atribución de competencias entre
dirección e consello escolar no goberno dos centros, e realízase unha nova asignación de
competencias ao consello escolar do centro educativo. A dirección dos centros educativos
identifícase como factor clave para a calidade do sistema educativo e apóstase por un
modelo de dirección profesional que se aliña coas recomendacións europeas sobre esta
figura, que debe conxugar a responsabilidade institucional da xestión do centro como
organización, a xestión administrativa, a xestión de recursos e o liderado e dinamización
pedagóxica, desde un enfoque colaborativo, e a lóxica de buscar o equilibrio entre tarefas
administrativas e pedagóxicas. Constitúe unha prioridade do sistema educativo contar
cunha dirección de calidade nos centros. A función directiva debe ser estimulante e
motivadora, de modo que os docentes máis cualificados se animen a asumir esta
responsabilidade. Para isto, establécese a necesidade de superar unha formación
específica por quen finalmente asuma o cargo para unha tarefa que obterá en todo caso o
recoñecemento da Administración. Modifícase a regulación dos procesos de selección e
nomeamento do director ou directora. A selección será realizada no centro por unha
comisión constituída por representantes do centro correspondente; destes representantes
na comisión, un terzo será profesorado elixido polo claustro e outro terzo será elixido por
e entre os membros do consello escolar que non son profesores ou profesoras. Ademais,
establécese a incorporación da figura dun director ou directora con experiencia e con
traxectoria no exercicio da dirección en centros similares.

No título VI da LOE, en relación coa finalidade da avaliación do sistema educativo,
disponse que os resultados das avaliacións que se leven a cabo, independentemente do
ámbito territorial estatal ou autonómico en que se apliquen, non poden ser utilizados para
realizar e facer públicas valoracións individuais do alumnado ou para establecer
clasificacións dos centros.

Ofrécese unha nova redacción relativa á avaliación xeral do sistema educativo que
propón como novidade que no último curso de educación primaria e de educación
secundaria obrigatoria se levará a cabo, con carácter mostral e plurianual, unha avaliación
das competencias adquiridas polo alumnado. Esta avaliación terá carácter informativo,
formativo e orientador para os centros e informativo para o alumnado, as súas familias e
para o conxunto da comunidade educativa.

As avaliacións de diagnóstico son obxecto tamén dunha nova regulación, cuxos
aspectos esenciais son os seguintes. Primeiro, os centros docentes realizarán unha
avaliación a todos os seus alumnos e alumnas en cuarto curso de educación primaria e en
segundo curso de educación secundaria obrigatoria. A finalidade desta avaliación será
diagnóstica. O equipo docente incorporará a análise dos resultados desta avaliación para
valorar a necesidade de adoptar as medidas ordinarias ou extraordinarias máis adecuadas.
Segundo, corresponde ás administracións educativas desenvolver e controlar as
avaliacións de diagnóstico en que participen os centros delas dependentes e proporcionar
os modelos e apoios pertinentes co fin de que todos os centros poidan realizar de modo
adecuado estas avaliacións, que terán carácter formativo e interno. As ditas avaliacións
tomarán como referencia un marco común de avaliación que se elaborará mediante a
colaboración do Instituto Nacional de Avaliación Educativa e os organismos
correspondentes das administracións educativas.

Así mesmo, na disposición adicional cuadraxésimo primeira engádese a necesidade
de que a comunidade educativa teña un coñecemento profundo da historia da democracia
en España desde as súas orixes até a actualidade. O estudo e análise da nosa memoria
democrática permitirá asentar os valores cívicos e contribuirá na formación de cidadás e
cidadáns máis libres, tolerantes e con sentido crítico. O estudo da memoria democrática
deberá enfocarse, en todo caso, desde unha perspectiva de xénero, facendo especial
fincapé na loita das mulleres por alcanzar a plena cidadanía.

Nas disposicións propias desta lei inclúense once disposicións adicionais referentes a
diversos asuntos, como os centros autorizados para impartir a modalidade de ciencias e
tecnoloxía en bacharelato e a vixencia das titulacións que pretenden a adaptación ás
previsións contidas nesta lei. Especialmente innovadoras, polo seu alcance social ou por
responderen aos actuais requirimentos profesionais, son as disposicións adicionais
referentes á adaptación dos centros e extensión do primeiro ciclo de educación infantil, á
evolución das modalidades de escolarización do alumnado con necesidades educativas
especiais, así como as relativas a próximas regulacións das ensinanzas artísticas, do
desenvolvemento da profesión docente e do profesorado do corpo de profesores técnicos
de formación profesional, declarado a extinguir. Igualmente, pretenden a adecuación do
sistema educativo a novas demandas, exixencias que deben reflectirse nas prioridades
nos programas de cooperación territorial, na necesidade de contar cun plan de continxencia
para situacións de emerxencia e no cumprimento do cuarto obxectivo de desenvolvemento
sustentable e da Axenda 2030. Establécese, por último, a necesidade de incrementar o
gasto público educativo.

Así mesmo, inclúense seis disposicións transitorias. Catro delas fan referencia aos
períodos de transición que se establecen entre o vello e o novo sistema en relación coas
antigas probas finais de etapa, ao acceso á universidade, á obtención do título de
educación secundaria obrigatoria ao superar a formación profesional básica, á adaptación
dos centros que escolarizan alumnado do primeiro ciclo de educación infantil ou á
aplicación das normas regulamentarias.

Nas seis disposicións derradeiras propias incorpóranse as modificacións da Lei 8/1985,
do 3 de xullo, reguladora do dereito á educación, que é necesario actualizar; da Lei
orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades (artigo 42.3), para adaptar o
acceso aos estudos universitarios á eliminación da avaliación final de bacharelato, así
como do artigo 7.1 da Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da
formación profesional, co fin de simplificar e responder con maior axilidade á actualización
das cualificacións profesionais identificadas no sistema produtivo. Inclúese tamén unha
disposición derradeira que modifica e adapta ao contexto educativo a recentemente
aprobada Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e
garantía dos dereitos dixitais, e engádense dúas disposicións derradeiras relativas á
entrada en vigor e ao calendario de implantación da nova lei, que combina a conveniencia
de incorporar os cambios previstos sen excesiva dilación coa necesidade de que as
administracións dispoñan de tempo para a regulación daqueles aspectos que exixen unha
preparación máis laboriosa.

Artigo único. Modificación da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, modifícase nos seguintes termos:

Un. Modifícase a letra a), engádense uns novos parágrafos a bis) e r) e modifícanse
as letras b), k) e l) do artigo 1 nos seguintes termos:

«a) O cumprimento efectivo dos dereitos da infancia segundo o establecido na
Convención sobre os dereitos do neno, adoptada por Nacións Unidas o 20 de
novembro de 1989, ratificada o 30 de novembro de 1990, e os seus protocolos
facultativos, recoñecendo o interese superior do menor, o seu dereito á educación,
a non ser discriminado e a participar nas decisións que o afecten e a obrigación do
Estado de asegurar os seus dereitos.»

«a bis) A calidade da educación para todo o alumnado, sen que exista
discriminación ningunha por razón de nacemento, sexo, orixe racial, étnica ou
xeográfica, discapacidade, idade, enfermidade, relixión ou crenzas, orientación
sexual ou identidade sexual ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou
social.»

«b) A equidade, que garanta a igualdade de oportunidades para o pleno
desenvolvemento da personalidade a través da educación, a inclusión educativa, a
igualdade de dereitos e oportunidades, tamén entre mulleres e homes, que axuden
a superar calquera discriminación e a accesibilidade universal á educación, e que
actúe como elemento compensador das desigualdades persoais, culturais,
económicas e sociais, con especial atención ás que deriven de calquera tipo de
discapacidade, de acordo co establecido na Convención sobre os dereitos das
persoas con discapacidade, ratificada en 2008 por España.»

«k) A educación para a convivencia, o respecto, a prevención de conflitos e a
resolución pacífica destes, así como para a non violencia en todos os ámbitos da
vida persoal, familiar e social, e, en especial, no do acoso escolar e ciberacoso co
fin de axudar o alumnado a recoñecer toda forma de maltrato, abuso sexual,
violencia ou discriminación e reaccionar fronte a ela.»

«l) O desenvolvemento da igualdade de dereitos, deberes e oportunidades, o
respecto á diversidade afectivo-sexual e familiar, o fomento da igualdade efectiva de
mulleres e homes a través da consideración do réxime da coeducación de nenos e
nenas, a educación afectivo-sexual, adaptada ao nivel madurativo, e a prevención
da violencia de xénero, así como o fomento do espírito crítico e da cidadanía
activa.»

«r) A educación para a transición ecolóxica con criterios de xustiza social como
contribución á sustentabilidade ambiental, social e económica.»

Un bis. Modifícase a redacción das letras b), e), i) e k) do número 1 e o número 2 do
artigo 2, que quedan redactados como segue:

«b) A educación no respecto aos dereitos e liberdades fundamentais, na
igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de
trato e non discriminación das persoas por razón de nacemento, orixe racial ou
étnica, relixión, convicción, idade, de discapacidade, orientación ou identidade
sexual, enfermidade, ou calquera outra condición ou circunstancia.»

«e) A formación para a paz, o respecto aos dereitos humanos, a vida en
común, a cohesión social, a cooperación e solidariedade entre os pobos, así como
a adquisición de valores que propicien o respecto cara aos seres vivos e os dereitos
dos animais e o ambiente, en particular cara ao valor dos espazos forestais e o
desenvolvemento sustentable.»

«i) A capacitación para o exercicio de actividades profesionais, de coidados de
colaboración social.»

«k) A preparación para o exercicio da cidadanía, para a inserción na sociedade
que o rodea e para a participación activa na vida económica, social e cultural, con
actitude crítica e responsable e con capacidade de adaptación ás situacións
cambiantes da sociedade do coñecemento.»

«2. Os poderes públicos prestarán unha atención prioritaria ao conxunto de
factores que favorecen a calidade do ensino e, en especial, a cualificación e
formación do profesorado, o seu traballo en equipo, a dotación de recursos
educativos, humanos e materiais, as condicións ambientais e de saúde do centro
escolar e o seu contorno, a investigación, a experimentación e a renovación
educativa, o fomento da lectura e o uso de bibliotecas, a autonomía pedagóxica,
organizativa e de xestión, a función directiva, a orientación educativa e profesional,
a inspección educativa e a avaliación.»

Dous. Modifícanse os números 1 e 3 do artigo 2 bis coa seguinte redacción:

«1. Para os efectos desta lei, enténdese por Sistema educativo español o
conxunto de administracións educativas, profesionais da educación e outros
axentes, públicos e privados, que desenvolven funcións de regulación, de
financiamento ou de prestación de servizos para o exercicio do dereito á educación
en España, e os titulares deste dereito, así como o conxunto de relacións, estruturas,
medidas e accións que se desenvolvan para o efecto.»

«3. Para a consecución dos fins previstos no artigo 2, o Sistema educativo
español contará cos órganos de participación e cooperación e cos instrumentos
recollidos na normativa aplicable para o efecto.»

Dous bis. Modifícanse os números 3 e 4 do artigo 3, que quedan redactados como
segue:

«3. A educación primaria, a educación secundaria obrigatoria e os ciclos
formativos de grao básico constitúen a educación básica.

 1. A educación secundaria divídese en educación secundaria obrigatoria e
  educación secundaria postobrigatoria. Constitúen a educación secundaria
  postobrigatoria o bacharelato, a formación profesional de grao medio, as ensinanzas
  artísticas profesionais tanto de música e de danza como de artes plásticas e deseño
  de grao medio e as ensinanzas deportivas de grao medio.»

Tres. O artigo 4 queda redactado do seguinte modo:

«Artigo 4. O ensino básico.

 1. O ensino básico a que se refire o artigo 3.3 desta lei é obrigatorio e gratuíto
  para todas as persoas.
 2. O ensino básico comprende dez anos de escolaridade e desenvólvese, de
  forma regular, entre os seis e os dezaseis anos de idade. Non obstante, os alumnos
  e alumnas terán dereito a permanecer en réxime ordinario cursando o ensino básico
  até os dezaoito anos de idade, feitos no ano en que finalice o curso, nas condicións
  establecidas na presente lei.

Co fin de garantir a continuidade, coordinación e cohesión entre as dúas etapas
da educación básica, as administracións educativas adoptarán as oportunas
medidas de carácter organizativo e curricular.

As administracións públicas promoverán que os alumnos e alumnas menores de
idade que superasen os 16 anos reciban algún tipo de formación académica ou
profesional que poidan compatibilizar coa súa actividade laboral e que lles permita
continuar a súa formación. Así mesmo, favorecerán que quen alcanzase a idade
límite para cursar a educación obrigatoria sen obter o título poida continuar a súa
formación a través de distintas ofertas formativas.

 1. Sen prexuízo de que ao longo do ensino básico se garanta unha educación
  común para todo o alumnado, adoptarase a educación inclusiva como principio
  fundamental, co fin de atender a diversidade das necesidades de todo o alumnado,
  tanto do que ten especiais dificultades de aprendizaxe como do que ten maior
  capacidade e motivación para aprender. Cando tal diversidade o requira,
  adoptaranse as medidas organizativas, metodolóxicas e curriculares pertinentes,
  segundo o disposto na presente lei, conforme os principios do deseño universal de
  aprendizaxe, garantindo en todo caso os dereitos da infancia e facilitando o acceso
  aos apoios que o alumnado requira.
 2. O ensino básico persegue un dobre obxectivo de formación persoal e de
  socialización, integrando de forma equilibrada todas as dimensións. Debe procurar
  ao alumnado os coñecementos e competencias indispensables para o seu
  desenvolvemento persoal, para resolver situacións e problemas dos distintos
  ámbitos da vida, crear novas oportunidades de mellora, así como para desenvolver
  a súa socialización, lograr a continuidade do seu itinerario formativo e inserirse e
  participar activamente na sociedade en que vivirán e no coidado do contorno natural
  e do planeta.»

Tres bis. Engádese un novo artigo 5 bis, que queda redactado nos seguintes termos:

«Artigo 5 bis. A educación non formal.

A educación non formal, no marco dunha cultura da aprendizaxe ao longo da
vida, comprenderá todas aquelas actividades, medios e ámbitos de educación que
se desenvolven fóra da educación formal e que se dirixen a persoas de calquera
idade con especial interese na infancia e na mocidade, que teñen valor educativo en
si mesmos e foron organizados expresamente para satisfacer obxectivos educativos
en diversos ámbitos da vida social tales como a capacitación persoal, promoción de
valores comunitarios, animación sociocultural, participación social, mellora das
condicións de vida, artística, tecnolóxica, lúdica ou deportiva, entre outros.
Promoverase a articulación e complementariedade da educación formal e non
formal co propósito de que esta contribúa á adquisición de competencias para un
pleno desenvolvemento da personalidade.»

Catro. O artigo 6 queda redactado da seguinte maneira:

«Artigo 6. Currículo.

 1. Para os efectos do disposto nesta lei, enténdese por currículo o conxunto de
  obxectivos, competencias, contidos, métodos pedagóxicos e criterios de avaliación
  de cada unha das ensinanzas reguladas na presente lei.

No caso das ensinanzas de formación profesional consideraranse parte do
currículo os resultados de aprendizaxe.

 1. O currículo irá orientado a facilitar o desenvolvemento educativo dos
  alumnos e alumnas, garantindo a súa formación integral, contribuíndo ao pleno
  desenvolvemento da súa personalidade e preparándoos para o exercicio pleno dos
  dereitos humanos, dunha cidadanía activa e democrática na sociedade actual. En
  ningún caso poderá supor unha barreira que xere abandono escolar ou impida o
  acceso e desfrute do dereito á educación.
 2. Co fin de asegurar unha formación común e garantir a validez dos títulos
  correspondentes, o Goberno, logo de consulta ás comunidades autónomas, fixará,
  en relación cos obxectivos, competencias, contidos e criterios de avaliación, os
  aspectos básicos do currículo, que constitúen as ensinanzas mínimas. Para a
  formación profesional fixará, así mesmo, os resultados de aprendizaxe
  correspondentes ás ensinanzas mínimas.
 3. As ensinanzas mínimas requirirán o 50 por cento dos horarios escolares
  para as comunidades autónomas que teñan lingua cooficial e o 60 por cento para
  aquelas que non a teñan.
 4. As administracións educativas establecerán o currículo das distintas
  ensinanzas reguladas na presente lei, do cal formarán parte os aspectos básicos
  sinalados en números anteriores. Os centros docentes desenvolverán e
  completarán, se for o caso, o currículo das diferentes etapas e ciclos no uso da súa
  autonomía e tal como se recolle no capítulo II do título V da presente lei. As
  administracións educativas determinarán a porcentaxe dos horarios escolares de
  que disporán os centros docentes para garantir o desenvolvemento integrado de
  todas as competencias da etapa e a incorporación dos contidos de carácter
  transversal a todas as áreas, materias e ámbitos.

As administracións educativas poderán, se así o consideran, exceptuar os
cursos de especialización das ensinanzas de formación profesional destas
porcentaxes e poderán establecer a súa oferta cunha duración a partir do número
de horas previsto no currículo básico de cada un deles.

 1. As administracións educativas revisarán periodicamente os currículos para
  adecualos aos avances do coñecemento, así como aos cambios e novas exixencias
  do seu ámbito local, da sociedade española e do contexto europeo e internacional.
 2. O Goberno incluirá na estrutura orgánica do Ministerio de Educación e
  Formación Profesional unha unidade que, en cooperación coas comunidades
  autónomas, desenvolva as funcións a que se refiren os números terceiro e cuarto
  deste artigo e contribúa á actualización permanente dos currículos que constitúen
  as ensinanzas mínimas, sen prexuízo do previsto para a actualización de currículos
  de ensinanzas de formación profesional e ensinanzas de réxime especial.
 3. Os títulos correspondentes ás ensinanzas reguladas por esta lei serán
  homologados polo Estado e expedidos polas administracións educativas nas
  condicións previstas na lexislación vixente e nas normas básicas e específicas que
  para o efecto se diten.
 4. No marco da cooperación internacional en materia de educación, o
  Goberno, de acordo co establecido no número 1 do artigo 6 bis, poderá establecer
  currículos mixtos de ensinanzas do sistema educativo español e doutros sistemas
  educativos, conducentes aos títulos respectivos.»

Cinco. O artigo 6 bis queda redactado da seguinte maneira:

«Artigo 6 bis. Distribución de competencias.

 1. Corresponde ao Goberno:

a) A ordenación xeral do sistema educativo.

b) A programación xeral do ensino, nos termos establecidos nos artigos 27 e
seguintes da Lei orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do dereito á educación.

c) A fixación das ensinanzas mínimas a que se refire o artigo anterior.

d) A regulación das condicións de obtención, expedición e homologación de
títulos académicos e profesionais e das normas básicas para o desenvolvemento do
artigo 27 da Constitución, co fin de garantir o cumprimento das obrigacións dos
poderes públicos nesta materia.

e) A alta inspección e demais facultades que, conforme o artigo 149.1.30.ª da
Constitución, lle corresponden para garantir o cumprimento das obrigacións dos
poderes públicos.

 1. Así mesmo, corresponden ao Goberno aquelas materias que lle
  encomendan a Lei orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do dereito á educación,
  e esta lei.
 2. Corresponde ás comunidades autónomas o exercicio das súas
  competencias estatutarias en materia de educación e o desenvolvemento das
  disposicións da presente lei orgánica.»

Seis. O artigo 9 queda redactado da seguinte maneira:

«Artigo 9. Programas de cooperación territorial.

 1. O ministerio competente en materia de educación promoverá programas de
  cooperación territorial co fin de alcanzar os obxectivos educativos de carácter xeral
  referidos ao alumnado, profesorado e centros, reforzar as competencias dos
  estudantes, favorecer o coñecemento e aprecio por parte do alumnado da riqueza
  cultural e lingüística das distintas comunidades autónomas, así como contribuír á
  solidariedade interterritorial e ao equilibrio territorial na compensación de
  desigualdades.
 2. Os programas a que se refire este artigo serán desenvolvidos e xestionados
  polas administracións educativas competentes, nos termos do acordo ou convenio
  que, se for o caso e para estes efectos, se subscriba.
 3. Nos programas de cooperación territorial terase en conta, como criterio para
  a distribución territorial de recursos económicos, a singularidade destes programas
  en termos orientados a favorecer a igualdade de oportunidades. Valoraranse
  especialmente o volume de alumnado escolarizado en relación cos obxectivos do
  programa nos centros públicos e privados concertados, as zonas rurais ou urbanas
  desfavorecidas socialmente, a despoboación ou dispersión demográfica e a
  insularidade.»

Sete. O artigo 12 queda redactado nos seguintes termos:

«Artigo 12. Principios xerais.

 1. A educación infantil constitúe a etapa educativa con identidade propia que
  atende nenas e nenos desde o nacemento até os seis anos de idade.
 2. Os centros que acollan de maneira regular durante o calendario escolar
  nenos e nenas con idades entre cero e seis anos deberán ser autorizados polas
  administracións educativas como centros de educación infantil.
 3. A educación infantil ten carácter voluntario e a súa finalidade é a de
  contribuír ao desenvolvemento físico, afectivo, social, cognitivo e artístico do
  alumnado, así como á educación en valores cívicos para a convivencia.
 4. Con obxecto de respectar a responsabilidade fundamental das nais e pais
  ou titores legais nesta etapa, os centros de educación infantil cooperarán
  estreitamente con eles.
 5. A programación, a xestión e o desenvolvemento da educación infantil
  atenderán, en todo caso, á compensación dos efectos que as desigualdades de
  orixe cultural, social e económica teñen na aprendizaxe e evolución infantil, así
  como á detección precoz e atención temperá de necesidades específicas de apoio
  educativo.»

Sete bis. Modifícase a letra e) do artigo 13 e engádese unha nova letra h), coa
seguinte redacción:

«e) Relacionarse cos demais en igualdade e adquirir progresivamente
pautas elementais de convivencia e relación social, así como exercitarse no uso
da empatía e a resolución pacífica de conflitos, evitando calquera tipo de
violencia.»

«h) Promover, aplicar e desenvolver as normas sociais que fomentan a
igualdade de xénero.»
Oito. Modifícanse os números 2, 3, 5, 6 e 7 do artigo 14 e engádese un novo
número 8, coa seguinte redacción:

«2. O carácter educativo dun e doutro ciclo será recollido nunha proposta
pedagóxica por todos os centros que impartan educación infantil.

 1. En ambos os ciclos da educación infantil atenderase progresivamente ao
  desenvolvemento afectivo, á xestión emocional, ao movemento e aos hábitos de
  control corporal, ás manifestacións da comunicación e da linguaxe, ás pautas
  elementais de convivencia e relación social, así como ao descubrimento do
  contorno, dos seres vivos que nel conviven e das características físicas e sociais do
  medio en que viven. Tamén se incluirán a educación en valores, a educación para o
  consumo responsable e sustentable e a promoción e educación para a saúde.
  Ademais, facilitarase que nenas e nenos elaboren unha imaxe de si mesmos
  positiva, equilibrada e igualitaria, e adquiran autonomía persoal.»

«5. As administracións educativas fomentarán o desenvolvemento de todas as
linguaxes e modos de percepción específicos destas idades para desenvolver o
conxunto das súas potencialidades, respectando a específica cultura da infancia
que definen a Convención sobre os dereitos do neno e as observacións xerais do
seu comité. Con esta finalidade, e sen que resulte exixible para afrontar a educación
primaria, poderán favorecer unha primeira aproximación á lectura e á escritura, así
como experiencias de iniciación temperá en habilidades numéricas básicas, nas
tecnoloxías da información e da comunicación e na expresión visual e musical, e en
calquera outra que as administracións educativas autonómicas determinen.

Corresponde, así mesmo, ás administracións educativas fomentar unha primeira
aproximación á lingua estranxeira nas aprendizaxes do segundo ciclo da educación
infantil, especialmente no último ano.

 1. Os métodos de traballo en ambos os ciclos basearanse nas experiencias de
  aprendizaxe emocionalmente positivas, nas actividades e no xogo, e aplicaranse
  nun ambiente de afecto e confianza, para potenciar a súa autoestima e integración
  social e o establecemento dun apego seguro.
 2. O Goberno, en colaboración coas comunidades autónomas, determinará os
  contidos educativos do primeiro ciclo da educación infantil de acordo co previsto no
  presente capítulo. Así mesmo, regulará os requisitos de titulación dos seus
  profesionais e os que teñen que cumprir os centros que impartan o dito ciclo,
  relativos, en todo caso, á relación numérica alumno-profesor, ás instalacións e ao
  número de postos escolares.
 3. Para garantir a continuidade do proceso de formación e unha transición e
  evolución positiva de todo o alumnado, reflectirase no desenvolvemento curricular a
  necesaria continuidade entre esta etapa e a educación primaria, o que requirirá a
  estreita coordinación entre o profesorado de ambas as etapas. Para tal fin, ao
  finalizar a etapa o titor ou titora emitirá un informe sobre o desenvolvemento e
  necesidades de cada alumno ou alumna.»

Oito bis. Modifícase o artigo 15 coa seguinte redacción:

«1. As administracións públicas incrementarán progresivamente a oferta de
prazas públicas no primeiro ciclo co fin de atender todas as solicitudes de
escolarización da poboación infantil de cero a tres anos. Así mesmo, coordinarán as
políticas de cooperación entre elas e con outras entidades para asegurar a oferta
educativa neste ciclo. Para tal fin, determinarán as condicións en que poderán
establecerse convenios coas corporacións locais, con outras administracións e
entidades privadas sen fins de lucro. Todos os centros deberán estar autorizados
pola Administración educativa correspondente e supervisados por ela.

 1. O segundo ciclo da educación infantil será gratuíto. Co fin de atender as
  demandas das familias, as administracións educativas garantirán unha oferta
  suficiente de prazas nos centros públicos e concertarán con centros privados, no
  contexto da súa programación educativa.
 2. Os centros poderán ofrecer o primeiro ciclo de educación infantil, o segundo
  ou ambos. En todo caso, as administracións educativas promoverán a existencia de
  centros públicos que incorporen a educación infantil con outras etapas educativas
  posteriores.
 3. De acordo co que establezan as administracións educativas, o primeiro ciclo
  da educación infantil poderá ofrecerse en centros que abrangan o ciclo completo ou
  unha parte del. Aqueles centros cuxa oferta sexa de, ao menos, un ano completo do
  citado ciclo deberán incluír no seu proxecto educativo a proposta pedagóxica a que
  se refire o número 2 do artigo 14 e deberán contar co persoal cualificado nos termos
  recollidos no artigo 92.
 4. As administracións educativas asegurarán a coordinación entre os equipos
  pedagóxicos dos centros que actualmente imparten distintos ciclos e destes cos
  centros de educación primaria.»

Nove. Modifícase o número 3 do artigo 16 coa seguinte redacción:

«3. A acción educativa nesta etapa procurará a integración das distintas
experiencias e aprendizaxes do alumnado cunha perspectiva global, e adaptarase
aos seus ritmos de traballo.»

Nove bis. Modifícanse as letras a), c), d), i) k), l) e n) do artigo 17 coa seguinte
redacción:

«a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a
obrar de acordo con elas de forma empática, prepararse para o exercicio activo da
cidadanía e respectar os dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha
sociedade democrática.»

«c) Adquirir habilidades para a resolución pacífica de conflitos e a prevención
da violencia que lles permitan desenvolverse con autonomía no ámbito escolar e
familiar, así como nos grupos sociais con que se relacionan.

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas
entre as persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a
non discriminación de persoas por motivos de etnia, orientación ou identidade
sexual, relixión ou crenzas, discapacidade ou outras condicións.»

«i) Desenvolver as competencias tecnolóxicas básicas e iniciarse na súa
utilización para a aprendizaxe, desenvolvendo un espírito crítico ante o seu
funcionamento e as mensaxes que reciben e elaboran.»

«k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o dos outros,
respectar as diferenzas e utilizar a educación física, o deporte e a alimentación
como medios para favorecer o desenvolvemento persoal e social.

l) Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar
modos de comportamento que favorezan a empatía e o seu coidado.»

«n) Desenvolver hábitos cotiáns de mobilidade activa autónoma saudable,
fomentando a educación viaria e actitudes de respecto que incidan na prevención
dos accidentes de tráfico.»

Dez. O artigo 18 queda redactado da seguinte maneira:

«Artigo 18. Organización.

 1. A etapa de educación primaria comprende tres ciclos de dous anos
  académicos cada un e organízase en áreas, que terán un carácter global e
  integrador, estarán orientadas ao desenvolvemento das competencias do alumnado
  e poderán organizarse en ámbitos.
 2. As áreas desta etapa educativa son as seguintes:

a) Coñecemento do medio natural, social e cultural, que se poderá desdobrar
en Ciencias da natureza e ciencias sociais.

b) Educación artística, que se poderá desdobrar en Educación plástica e
visual, por unha parte, e Música e danza, por outra.

c) Educación física.

d) Lingua castelá e literatura e, se a houber, Lingua propia e literatura.

e) Lingua estranxeira.

f) Matemáticas.

 1. Ás áreas incluídas no número anterior, engadirase nalgún dos cursos do
  terceiro ciclo a Educación en valores cívicos e éticos. Nesta área incluiranse
  contidos referidos á Constitución española, ao coñecemento e respecto dos dereitos
  humanos e da infancia, á educación para o desenvolvemento sustentable e a
  cidadanía mundial, á igualdade entre homes e mulleres, ao valor do respecto á
  diversidade e ao valor social dos impostos, fomentando o espírito crítico e a cultura
  de paz e non violencia.
 2. As administracións educativas poderán engadir unha segunda lingua
  estranxeira ou outra lingua cooficial ou unha materia de carácter transversal.
 3. As aprendizaxes que teñan carácter instrumental para a adquisición doutras
  competencias recibirán especial consideración.
 4. No conxunto da etapa, a orientación e a acción titorial acompañarán o
  proceso educativo individual e colectivo do alumnado. Así mesmo, fomentarase na
  etapa o respecto mutuo e a cooperación entre iguais, con especial atención á
  igualdade de xénero.
 5. Na área Lingua propia e literatura naquelas comunidades autónomas que
  posúan a dita lingua propia con carácter oficial poderán establecerse exencións de
  cursar ou de ser avaliados da dita área nas condicións previstas na normativa
  autonómica correspondente. A área Lingua propia e literatura recibirá o tratamento
  que as comunidades autónomas afectadas determinen, e garantirá, en todo caso, o
  obxectivo de competencia lingüística suficiente en ambas as linguas oficiais. »

Once. O artigo 19 queda redactado do seguinte modo:

«Artigo 19. Principios pedagóxicos.

 1. Nesta etapa porase especial énfase en garantir a inclusión educativa; na
  atención personalizada ao alumnado e ás súas necesidades de aprendizaxe,
  participación e convivencia; na prevención das dificultades de aprendizaxe e na
  posta en práctica de mecanismos de reforzo e flexibilización, alternativas
  metodolóxicas ou outras medidas adecuadas tan pronto como se detecte calquera
  destas situacións.
 2. Sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das áreas da etapa,
  a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, a
  competencia dixital, o fomento da creatividade, do espírito científico e do
  emprendemento traballaranse en todas as áreas. De igual modo, traballaranse a
  igualdade de xénero, a educación para a paz, a educación para o consumo
  responsable e o desenvolvemento sustentable e a educación para a saúde, incluída
  a afectivo-sexual. Así mesmo, porase especial atención á educación emocional e en
  valores e á potenciación da aprendizaxe significativa para o desenvolvemento das
  competencias transversais que promovan a autonomía e a reflexión.
 3. Co fin de fomentar o hábito e o dominio da lectura todos os centros
  educativos dedicarán un tempo diario a esta, nos termos recollidos no seu proxecto
  educativo.

Co obxecto de facilitar a dita práctica, as administracións educativas promoverán
plans de fomento da lectura e de alfabetización en diversos medios, tecnoloxías e
linguaxes. Para isto contarase, se for o caso, coa colaboración das familias e do
voluntariado, así como o intercambio de boas prácticas.

 1. Co obxecto de fomentar a integración das competencias, dedicarase un
  tempo do horario lectivo á realización de proxectos significativos para o alumnado e
  á resolución colaborativa de problemas, reforzando a autoestima, a autonomía, a
  reflexión e a responsabilidade.
 2. As administracións educativas impulsarán que os centros establezan
  medidas de flexibilización na organización das áreas, as ensinanzas, os espazos e
  os tempos e promovan alternativas metodolóxicas, co fin de personalizar e mellorar
  a capacidade de aprendizaxe e os resultados de todo o alumnado.
 3. Estableceranse medidas de flexibilización e alternativas metodolóxicas no
  ensino e avaliación da lingua estranxeira para o alumnado con necesidade
  específica de apoio educativo, en especial para aquel que presente dificultades na
  súa comprensión e expresión. As linguas oficiais utilizaranse só como apoio no
  proceso de aprendizaxe da lingua estranxeira.»

Doce. O artigo 20 queda redactado da seguinte maneira:

«Artigo 20. Avaliación durante a etapa.

 1. A avaliación do alumnado será continua e global e terá en conta o seu
  progreso no conxunto dos procesos de aprendizaxe.
 2. As administracións educativas desenvolverán orientacións para que os
  centros docentes poidan elaborar plans de reforzo ou de enriquecemento curricular
  que permitan mellorar o nivel competencial do alumnado que o requira.
 3. Ao finalizar cada un dos ciclos o titor ou titora emitirá un informe sobre o
  grao de adquisición das competencias de cada alumno ou alumna, e indicará, se for
  o caso, as medidas de reforzo que se deben considerar no ciclo ou etapa seguinte.

Se, nalgún caso, e tras aplicar as medidas ordinarias suficientes, adecuadas e
personalizadas para atender o desfasamento curricular ou as dificultades de aprendizaxe
do alumno ou alumna, se considera que debe permanecer un ano máis no mesmo curso,
organizarase un plan específico de reforzo para que durante ese curso poida alcanzar o
grao de adquisición das competencias correspondentes. Esta decisión só se poderá
adoptar unha vez durante a etapa e terá, en todo caso, carácter excepcional.

 1. Co fin de garantir a continuidade do proceso de formación do alumnado,
  cada alumno ou alumna disporá ao finalizar a etapa dun informe sobre a súa
  evolución e as competencias desenvolvidas, segundo dispoñan as administracións
  educativas. Así mesmo, as administracións educativas establecerán os pertinentes
  mecanismos de coordinación entre os centros de educación primaria e educación
  secundaria obrigatoria.
 2. Os referentes da avaliación no caso de alumnos e alumnas con necesidades
  educativas especiais serán os incluídos nas correspondentes adaptacións do
  currículo, sen que este feito poida impedirlles promocionar de ciclo ou etapa.

Estableceranse as medidas máis adecuadas para que as condicións de
realización dos procesos asociados á avaliación se adapten ás necesidades do
alumnado con necesidade específica de apoio educativo.

 1. Naquelas comunidades autónomas que posúan máis dunha lingua oficial de
  acordo cos seus estatutos, o alumnado poderá estar exento de realizar a avaliación
  da área Lingua propia e literatura segundo a normativa autonómica correspondente.»

Doce bis. Engádese un artigo 20 bis novo, que queda redactado nos seguintes
termos:

«Artigo 20 bis. Atención ás diferenzas individuais.

Nesta etapa porase especial énfase na atención individualizada aos alumnos,
na realización de diagnósticos precoces e no establecemento de mecanismos de
apoio e reforzo para evitar a repetición escolar, particularmente en contornos
socialmente desfavorecidos. Nos ditos contornos, as administracións procederán a
un axuste das ratios alumno/unidade como elemento favorecedor destas estratexias
pedagóxicas.»

Trece. O artigo 21 queda redactado da seguinte maneira:

«Artigo 21. Avaliación de diagnóstico.

No cuarto curso de educación primaria todos os centros realizarán unha
avaliación de diagnóstico das competencias adquiridas polo seu alumnado. Esta
avaliación, que será responsabilidade das administracións educativas, terá carácter
informativo, formativo e orientador para os centros, para o profesorado, para o
alumnado e as súas familias, e para o conxunto da comunidade educativa. Estas
avaliacións, de carácter censual, terán como marco de referencia o establecido no
artigo 144.1 desta lei.

No marco dos plans de mellora a que se refire o artigo 121 e a partir da análise
dos resultados da avaliación de diagnóstico, as administracións educativas
promoverán que os centros elaboren propostas de actuación que contribúan a que
o alumnado alcance as competencias establecidas, permitan adoptar medidas de
mellora da calidade e a equidade da educación e orienten a práctica docente.»

Catorce. Modifícanse os números 2, 3 e 5 e engádese un novo número 8 ao artigo
22 coa seguinte redacción:

«2. A finalidade da educación secundaria consiste en lograr que os alumnos e
alumnas adquiran os elementos básicos da cultura, especialmente nos seus
aspectos humanístico, artístico, científico-tecnolóxico e motriz; en desenvolver e
consolidar neles os hábitos de estudo e de traballo, así como hábitos de vida
saudables, preparándoos para a súa incorporación a estudos posteriores, para a
súa inserción laboral, e formalos para o exercicio dos seus dereitos e obrigacións da
vida como cidadáns.

 1. Na educación secundaria obrigatoria prestarase especial atención á
  orientación educativa e profesional do alumnado. Neste ámbito incorporarase a
  perspectiva de xénero. Así mesmo, teranse en conta as necesidades educativas
  específicas do alumnado con discapacidade.»

«5. Entre as medidas sinaladas no número anterior recolleranse as
adaptacións do currículo, a integración de materias en ámbitos, os agrupamentos
flexibles, os desdobramentos de grupos, a oferta de materias optativas, programas
de reforzo e medidas de apoio personalizado para o alumnado con necesidade
específica de apoio educativo.»

«8. Así mesmo, porase especial atención na potenciación da aprendizaxe de
carácter significativo para o desenvolvemento das competencias que promovan a
autonomía e a reflexión.»

Catorce bis. Modifícanse as letras e) e k) do artigo 23, que quedan redactadas como
segue:

«e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información
para, con sentido crítico, adquirir novos coñecementos. Desenvolver as
competencias tecnolóxicas básicas e avanzar nunha reflexión ética sobre o seu
funcionamento e utilización.»

«k) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros,
respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais e
incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o
desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da
sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais
relacionados coa saúde, o consumo, o coidado, a empatía e o respecto cara aos
seres vivos, especialmente os animais, e o ambiente, contribuíndo á súa
conservación e mellora.»

Quince. Suprímese o artigo 23 bis.

Dezaseis. O artigo 24 queda redactado do seguinte modo:

«Artigo 24. Organización dos cursos primeiro a terceiro de educación secundaria
obrigatoria.

 1. As materias dos cursos primeiro a terceiro da etapa, que se poderán agrupar
  en ámbitos, serán as seguintes:

a) Bioloxía e xeoloxía.

b) Educación física.

c) Educación plástica, visual e audiovisual.

d) Física e química.

e) Xeografía e historia.

f) Lingua castelá e literatura e, se a houber, Lingua cooficial e literatura.

g) Lingua estranxeira.

h) Matemáticas.

i) Música.

j) Tecnoloxía e dixitalización.

As administracións educativas poderán incluír unha segunda lingua estranxeira
entre as materias a que se refire este punto.

 1. En cada un dos cursos todos os alumnos e alumnas cursarán as materias
  seguintes:

a) Bioloxía e xeoloxía e/ou Física e química.

b) Educación física.

c) Xeografía e historia.

d) Lingua castelá e literatura e, se a houber, Lingua cooficial e literatura.

e) Lingua estranxeira.

f) Matemáticas.

Así mesmo, en cada un dos tres primeiros cursos incluirase, ao menos, unha
materia do ámbito artístico.

 1. Así mesmo, no conxunto dos tres cursos, os alumnos e alumnas cursarán
  algunha materia optativa, que tamén poderá configurarse como un traballo
  monográfico ou un proxecto interdisciplinar ou de colaboración cun servizo á
  comunidade. As administracións educativas regularán esta oferta, que deberá
  incluír, ao menos, Cultura clásica, unha segunda Lingua estranxeira e unha materia
  para o desenvolvemento da competencia dixital. No caso da segunda Lingua
  estranxeira, garantirase a súa oferta en todos os cursos.
 2. Para favorecer a transición entre educación primaria e educación secundaria
  obrigatoria, na organización desta última, as administracións educativas procurarán
  que os alumnos e alumnas de primeiro e segundo cursen un máximo dunha materia
  máis que as áreas que compoñan o último ciclo de educación primaria.
 3. Sen prexuízo do seu tratamento específico, a comprensión lectora, a
  expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, a competencia dixital, o
  emprendemento social e empresarial, o fomento do espírito crítico e científico, a
  educación emocional e en valores e a creatividade traballaranse en todas as
  materias. En todo caso, fomentaranse de maneira transversal a educación para a
  saúde, incluída a afectivo-sexual, a formación estética, a igualdade de xénero e o
  respecto mutuo e a cooperación entre iguais.
 4. Os centros educativos poderán organizar, de acordo co que regulen as
  administracións educativas, programas de reforzo ou de enriquecemento curricular,
  así como outras medidas educativas para o alumnado que o requira para poder
  seguir con éxito as ensinanzas de educación secundaria.
 5. Os centros educativos poderán establecer organizacións didácticas que
  impliquen impartir conxuntamente diferentes materias dun mesmo ámbito, de acordo
  co seu proxecto educativo.
 6. Na área Lingua propia e literatura naquelas comunidades autónomas que
  posúan a dita lingua propia con carácter oficial, poderán establecerse exencións de
  cursar ou de seren avaliados da dita área nas condicións previstas na normativa
  autonómica correspondente. A área Lingua propia e literatura recibirá o tratamento
  que as comunidades autónomas afectadas determinen garantindo, en todo caso, o
  obxectivo de competencia lingüística suficiente en ambas as linguas oficiais.»

Dezasete. O artigo 25 queda redactado da seguinte maneira:

«Artigo 25. Organización do cuarto curso da educación secundaria obrigatoria.

 1. As materias que deberá cursar todo o alumnado de 4.º curso serán as
  seguintes:

a) Educación física.

b) Xeografía e historia.

c) Lingua castelá e literatura e, se a houber, Lingua cooficial e literatura. Lingua
estranxeira.

d) Matemáticas, con dúas opcións diferenciadas.

 1. Ademais das materias enumeradas no punto anterior, os alumnos e alumnas
  deberán cursar tres materias dun conxunto que establecerá o Goberno, logo de
  consulta ás comunidades autónomas.
 2. Os alumnos e as alumnas poderán cursar unha ou máis materias optativas
  de acordo co marco que establezan as administracións educativas, que terá en
  conta, se for o caso, a continuidade das materias a que se refire o artigo 24.3. Estas
  materias poderán configurarse como un traballo monográfico ou un proxecto de
  colaboración cun servizo á comunidade.
 3. Este cuarto curso terá carácter orientador, tanto para os estudos
  postobrigatorios como para a incorporación á vida laboral. Co fin de orientar a
  elección dos alumnos e alumnas, poderanse establecer agrupacións das materias
  mencionadas no número segundo en distintas opcións, orientadas cara ás diferentes
  modalidades de bacharelato e os diversos campos da formación profesional,
  fomentando a presenza equilibrada de ambos os sexos nas diferentes ramas de
  estudo. En todo caso, o alumnado deberá poder alcanzar o nivel de adquisición das
  competencias establecido para educación secundaria obrigatoria por calquera das
  opcións que se establezan.
 4. Os centros deberán ofrecer a totalidade das opcións citadas no número
  segundo. Só se poderá limitar a elección dos alumnos e alumnas cando haxa un
  número insuficiente destes para algunha das materias ou opcións, determinado a
  partir de criterios obxectivos establecidos previamente pola Administración educativa
  correspondente.
 5. Sen prexuízo do seu tratamento específico, a comprensión lectora, a
  expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, a competencia dixital, o
  emprendemento social e empresarial, o fomento do espírito crítico e científico, a
  educación emocional e en valores, a igualdade de xénero e a creatividade
  traballaranse en todas as materias. En todo caso, fomentaranse de maneira
  transversal a educación para a saúde, incluída a afectivo-sexual, a formación
  estética, a educación para a sustentabilidade e o respecto mutuo e a cooperación
  entre iguais.
 6. Nalgún curso da etapa todos os alumnos e alumnas cursarán a materia de
  Educación en valores cívicos e éticos. Na dita materia, que prestará especial
  atención á reflexión ética, incluiranse contidos referidos ao coñecemento e respecto
  dos dereitos humanos e da infancia, aos recollidos na Constitución española, á
  educación para o desenvolvemento sustentable e a cidadanía mundial, á igualdade
  de mulleres e homes, ao valor do respecto á diversidade e ao papel social dos
  impostos e a xustiza fiscal, fomentando o espírito crítico e a cultura de paz e non
  violencia.
 7. Na área Lingua propia e literatura naquelas comunidades autónomas que
  posúan a dita lingua propia con carácter oficial poderán establecerse exencións de
  cursar ou de ser avaliados da dita área nas condicións previstas na normativa
  autonómica correspondente. A área Lingua propia e literatura recibirá o tratamento
  que as comunidades autónomas afectadas determinen e garantirase, en todo caso,
  o obxectivo de competencia lingüística suficiente en ambas as linguas oficiais.»

Dezaoito. Modifícanse os números 1, 2 e 6 do artigo 26, que quedan redactados nos
seguintes termos:

«1. Os centros elaborarán as súas propostas pedagóxicas para todo o
alumnado desta etapa atendendo á súa diversidade. Así mesmo, arbitrarán métodos
que teñan en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe do alumnado, favorezan a
capacidade de aprender por si mesmos e promovan o traballo en equipo.

As administracións educativas determinarán as condicións específicas en que
poderá configurarse unha oferta organizada por ámbitos e dirixida a todo o alumnado
ou ao alumno ou alumna para quen se considere que o seu avance se pode ver
beneficiado deste modo.

 1. Nesta etapa prestarase unha atención especial á adquisición e o
  desenvolvemento das competencias establecidas e fomentarase a correcta
  expresión oral e escrita e o uso das matemáticas. Co fin de promover o hábito da
  lectura, dedicarase un tempo a esta na práctica docente de todas as materias.

Para fomentar a integración das competencias traballadas, dedicarse un tempo
do horario lectivo á realización de proxectos significativos e relevantes e á resolución
colaborativa de problemas, reforzando a autoestima, a autonomía, a reflexión e a
responsabilidade.»

«6. A lingua castelá ou a lingua cooficial só se utilizarán como apoio no proceso
de aprendizaxe das linguas estranxeiras. No dito proceso priorizaranse a
comprensión e a expresión oral.

Estableceranse medidas de flexibilización e alternativas metodolóxicas no
ensino e avaliación das linguas estranxeiras para o alumnado con necesidade
específica de apoio educativo que presenta dificultades na súa comprensión e
expresión.»

Dezanove. O artigo 27 queda redactado do seguinte modo:

«Artigo 27. Programas de diversificación curricular.

 1. O Goberno e as administracións educativas definirán, no ámbito das súas
  respectivas competencias, as condicións para establecer a modificación e a
  adaptación do currículo desde o terceiro curso de educación secundaria obrigatoria,
  para o alumnado que o requira tras a oportuna valoración. Neste suposto, os
  obxectivos da etapa e as competencias correspondentes alcanzaranse cunha
  metodoloxía específica a través dunha organización do currículo en ámbitos de
  coñecemento, actividades prácticas e, se for o caso, materias, diferente á
  establecida con carácter xeral.
 2. Os programas de diversificación curricular estarán orientados á consecución
  do título de graduado en educación secundaria obrigatoria, por parte de quen
  presente dificultades relevantes de aprendizaxe tras recibir, se for o caso, medidas
  de apoio no primeiro ou segundo curso, ou a quen esta medida de atención á
  diversidade lle sexa favorable para a obtención do título.
 3. Ao finalizar o segundo curso, quen non estea en condicións de promocionar
  a terceiro poderá incorporarse, unha vez oído o propio alumno ou alumna e os seus
  pais, nais ou titores legais, a un programa de diversificación curricular, tras a
  oportuna avaliación.
 4. As administracións educativas garantirán ao alumnado con necesidades
  educativas especiais que participe nestes programas os recursos de apoio que, con
  carácter xeral, se prevexan para este alumnado no Sistema educativo español.»

Vinte. O artigo 28 queda redactado da seguinte maneira:

«Artigo 28. Avaliación e promoción.

 1. A avaliación do proceso de aprendizaxe dos alumnos e alumnas de
  educación secundaria obrigatoria será continua, formativa e integradora.
 2. As decisións sobre a promoción do alumnado dun curso a outro serán
  adoptadas de forma colexiada polo equipo docente, atendendo á consecución dos
  obxectivos, ao grao de adquisición das competencias establecidas e á valoración
  das medidas que favorezan o progreso do alumno ou alumna.
 3. Para os efectos do disposto no número anterior, os alumnos e alumnas
  promocionarán de curso cando o equipo docente considere que a natureza das
  materias non superadas lles permita seguir con éxito o curso seguinte e se xulgue
  que ten expectativas favorables de recuperación e que a dita promoción beneficiará
  a súa evolución académica. En todo caso, promocionará quen alcanzase os
  obxectivos das materias ou ámbitos cursados ou teña avaliación negativa nunha ou
  dúas materias. Os proxectos educativos dos centros regularán as actuacións do
  equipo docente responsable da avaliación, de acordo co establecido polas
  administracións educativas.
 4. Quen promocione sen superar todas as materias seguirá os plans de reforzo
  que estableza o equipo docente, que revisará periodicamente a aplicación
  personalizada deles en diferentes momentos do curso académico e, en todo caso,
  ao finalizar este.

Este alumnado deberá superar as avaliacións correspondentes aos ditos plans,
de acordo co disposto polas administracións educativas. Esta circunstancia será
tida en conta para os efectos de promoción e titulación previstos nos números
anteriores.

 1. A permanencia no mesmo curso considerarase unha medida de carácter
  excepcional e tomarase tras esgotar as medidas ordinarias de reforzo e apoio para
  solucionar as dificultades de aprendizaxe do alumno ou alumna. En todo caso, o
  alumno ou alumna poderá permanecer no mesmo curso unha soa vez e dúas veces
  como máximo ao longo do ensino obrigatorio. Independentemente de que se esgotase
  o máximo de permanencias, de forma excepcional no cuarto curso poderase
  permanecer nel un ano máis, sempre que o equipo docente considere que esta medida
  favorece a adquisición das competencias establecidas para a etapa, caso en que se
  poderá prolongar un ano o límite de idade a que se refire o número 2 do artigo 4.
 2. En todo caso, a permanencia no mesmo curso planificarase de maneira que
  as condicións curriculares se adapten ás necesidades do alumnado e estean
  orientadas á superación das dificultades detectadas. Estas condicións recolleranse
  nun plan específico personalizado con cantas medidas se consideren adecuadas
  para este alumnado.
 3. Quen ao finalizar o cuarto curso de educación secundaria obrigatoria non
  obtivese a titulación establecida no artigo 31.1 desta lei poderá alcanzala a través
  da realización de probas ou actividades personalizadas extraordinarias das materias
  que non superase, de acordo co currículo establecido pola Administración educativa
  competente.
 4. Os alumnos e alumnas que cursen os programas de diversificación
  curricular a que se refire o artigo 27 serán avaliados de conformidade cos obxectivos
  da etapa e os criterios de avaliación fixados en cada un dos respectivos programas.
 5. Ao finalizar o segundo curso entregarase aos pais, nais ou titores legais de
  cada alumno ou alumna un consello orientador. O dito consello incluirá un informe
  sobre o grao de logro dos obxectivos e de adquisición das competencias
  correspondentes, así como unha proposta a pais, nais ou titores legais ou, se for o
  caso, ao alumno ou alumna da opción máis adecuada para continuar a súa
  formación, que poderá incluír a incorporación a un programa de diversificación
  curricular ou a un ciclo formativo de grao básico.
 6. Os referentes da avaliación, no caso do alumnado con necesidades
  educativas especiais, serán os incluídos nas correspondentes adaptacións do
  currículo, sen que este feito poida impedirlles a promoción ou titulación.

Estableceranse as medidas máis adecuadas para que as condicións de
realización dos procesos asociados á avaliación se adapten ás necesidades do
alumnado con necesidade específica de apoio educativo.»

Vinte e un. O artigo 29 queda redactado da seguinte maneira:

«Artigo 29. Avaliación de diagnóstico.

No segundo curso de educación secundaria obrigatoria todos os centros
realizarán unha avaliación de diagnóstico das competencias alcanzadas polo seu
alumnado. Esta avaliación, que será responsabilidade das administracións
educativas, terá carácter informativo, formativo e orientador para os centros, para o
profesorado, para o alumnado e as súas familias e para o conxunto da comunidade
educativa. Estas avaliacións, de carácter censual, terán como marco de referencia
o establecido no artigo 144.1 desta lei.

No marco dos plans de mellora a que se refire o artigo 121 e a partir da análise
dos resultados da avaliación de diagnóstico, as administracións educativas
promoverán que os centros elaboren propostas de actuación que contribúan a que
o alumnado alcance as competencias establecidas, permitan adoptar medidas de
mellora da calidade e a equidade da educación e orienten a práctica docente.»

Vinte e dous. O artigo 30 queda redactado da seguinte maneira:

«Artigo 30. Ciclos formativos de grao básico.

 1. O equipo docente poderá propor a pais, nais ou titores legais e ao propio
  alumno ou alumna, a través do consello orientador, a súa incorporación a un ciclo
  formativo de grao básico cando o perfil académico e vocacional do alumno ou
  alumna así o aconselle, sempre que cumpra os requisitos establecidos no artigo
  41.1 desta lei. As administracións educativas determinarán a intervención do propio
  alumnado, das súas familias e dos equipos ou servizos de orientación neste
  proceso. Os ciclos formativos de grao básico irán dirixidos preferentemente a quen
  presente maiores posibilidades de aprendizaxe e de alcanzar as competencias de
  educación secundaria obrigatoria nun contorno vinculado ao mundo profesional,
  velando para evitar a segregación do alumnado por razóns socioeconómicas ou
  doutra natureza, co obxectivo de preparalo para a continuación da súa formación.
 2. Os ciclos formativos de grao básico facilitarán a adquisición das
  competencias de educación secundaria obrigatoria a través de ensinanzas
  organizadas nos seguintes ámbitos:

a) Ámbito de Comunicación e Ciencias Sociais, que incluirá as seguintes
materias: 1.º Lingua castelá. 2.º Lingua estranxeira de iniciación profesional. 3.º
Ciencias sociais. 4.º se for o caso, Lingua cooficial.

b) Ámbito de Ciencias Aplicadas, que incluirá as seguintes materias: 1.º
Matemáticas aplicadas. 2.º Ciencias aplicadas.

c) Ámbito Profesional, que incluirá, ao menos, a formación necesaria para
obter unha cualificación de nivel 1 do Catálogo nacional das cualificacións
profesionais a que se refire o artigo 7 da Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das
cualificacións e da formación profesional.

Así mesmo, poderanse incluír outras ensinanzas que contribúan ao
desenvolvemento das competencias.

 1. Os criterios pedagóxicos con que se desenvolverán os programas formativos
  destes ciclos adaptaranse ás características específicas do alumnado, adoptando
  unha organización do currículo desde unha perspectiva aplicada, e fomentarán o
  desenvolvemento de habilidades sociais e emocionais, o traballo en equipo e a
  utilización das tecnoloxías da información e da comunicación. Así mesmo, a titoría
  e a orientación educativa e profesional terán unha especial consideración, ao
  realizaren un acompañamento socioeducativo personalizado. As administracións
  educativas promoverán a cooperación e participación de axentes sociais do
  contorno, outras institucións e entidades, especialmente as corporacións locais, as
  asociacións profesionais, as organizacións non gobernamentais e outras entidades
  empresariais e sindicais, para o desenvolvemento destes programas.
 2. A superación da totalidade dos ámbitos incluídos nun ciclo de grao básico
  conducirá á obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria.
  Para favorecer a xustificación no ámbito laboral das competencias profesionais
  adquiridas, o alumnado a que se refire este número recibirá, así mesmo, o título de
  técnico básico na especialidade correspondente.
 3. Os referentes da avaliación, no caso do alumnado con necesidades
  educativas especiais, serán os incluídos nas correspondentes adaptacións do
  currículo, sen que este feito poida impedirlles a promoción ou titulación.

Estableceranse as medidas máis adecuadas para que as condicións de
realización dos procesos asociados á avaliación se adapten ás necesidades do
alumnado con necesidade específica de apoio educativo.»

Vinte e tres. O artigo 31 queda redactado da seguinte maneira:

«Artigo 31. Título de graduado en educación secundaria obrigatoria.

 1. Obterán o título de graduado en educación secundaria obrigatoria os alumnos
  e alumnas que ao rematar a educación secundaria obrigatoria adquirisen as
  competencias establecidas e alcanzasen os obxectivos da etapa, sen prexuízo do
  establecido no número 10 do artigo 28. En calquera caso, todos os alumnos e
  alumnas recibirán, ao concluíren a súa escolarización na educación secundaria
  obrigatoria, unha certificación oficial en que constará o número de anos cursados e o
  nivel de adquisición das competencias da etapa. Esta certificación será tida en conta
  nos procesos de acreditación e para a continuación da aprendizaxe ao longo da vida.

As decisións sobre a obtención do título ao final desta serán adoptadas de forma
colexiada polo profesorado do alumno ou alumna.

 1. O título de graduado en educación secundaria obrigatoria permitirá acceder
  ao bacharelato, á formación profesional de grao medio e, de superar, se for o caso,
  a proba correspondente, aos ciclos de grao medio de artes plásticas e deseño e ás
  ensinanzas deportivas de grao medio; así mesmo, permitirá o acceso ao mundo
  laboral.
 2. Todo o alumnado recibirá un consello orientador individualizado que incluirá
  unha proposta sobre a opción ou opcións académicas, formativas ou profesionais
  máis convenientes. Este consello orientador garantirá que todo o alumnado encontre
  unha opción adecuada para o seu futuro formativo.
 3. As administracións educativas, ao organizaren as probas libres para a
  obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria, determinarán
  as partes da proba que ten superadas cada un dos aspirantes de acordo coa súa
  historia académica previa.»

Vinte e catro. Modifícanse os números 1, 2 e 3 do artigo 32 nos seguintes termos:

«1. O bacharelato ten como finalidade proporcionar formación, madurez
intelectual e humana, coñecementos, habilidades e actitudes que permitan
desenvolver funcións sociais e incorporarse á vida activa con responsabilidade e
competencia. Así mesmo, esta etapa deberá permitir a adquisición e logro das
competencias indispensables para o futuro formativo e profesional e capacitar para
o acceso á educación superior.»

«2. Poderá acceder aos estudos de bacharelato quen estea en posesión do
título de graduado en educación secundaria obrigatoria.

Así mesmo, poderá acceder aos estudos de bacharelato quen estea en posesión
de calquera dos títulos de formación profesional, de artes plásticas e deseño ou de
ensinanzas deportivas e aqueles outros casos previstos na lei.»

«3. O bacharelato comprende dous cursos, desenvolverase en modalidades
diferentes, organizarase de modo flexible e, se for o caso, en distintas vías, co fin de
que poida ofrecer unha preparación especializada aos alumnos e alumnas acorde
coas súas perspectivas e intereses de formación ou permita a incorporación á vida
activa unha vez finalizado este.

O Goberno, logo de consulta coas comunidades autónomas, fixará as condicións
en que o alumnado poida realizar o bacharelato en tres cursos, en réxime ordinario,
sempre que as súas circunstancias persoais, permanentes ou transitorias, o
aconsellen. Neste caso, considerarase a posibilidade de que o alumnado curse
simultaneamente materias de ambos os cursos de bacharelato.»

Vinte e cinco. Modifícanse as letras b), c), m) e n) e engádese unha nova letra o) ao
artigo 33, que queda redactado deste modo:

«b) Consolidar unha madurez persoal, afectivo-sexual e social que lles permita
actuar de forma respectuosa, responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito
crítico. Prever, detectar e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e
sociais, así como as posibles situacións de violencia.

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades de mulleres e
homes, analizar e valorar criticamente as desigualdades existentes, así como o
recoñecemento e ensinanza do papel das mulleres na historia e impulsar a igualdade
real e a non discriminación por razón de nacemento, sexo, orixe racial ou étnica,
discapacidade, idade, enfermidade, relixión ou crenzas, orientación sexual ou
identidade de xénero ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social.»

«m) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento
persoal e social. Afianzar os hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer
o benestar físico e mental, así como medio de desenvolvemento persoal e social.

n) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da mobilidade segura
e saudable.

o) Fomentar unha actitude responsable e comprometida na loita contra o
cambio climático e na defensa do desenvolvemento sustentable.»

Vinte e seis. O artigo 34 queda redactado do seguinte modo:

«Artigo 34. Organización xeral do bacharelato.

 1. As modalidades do bacharelato que poderán ofrecer as administracións
  educativas e, se for o caso, os centros docentes serán as seguintes:

a) Ciencias e Tecnoloxía.

b) Humanidades e Ciencias Sociais.

c) Artes.

d) Xeral.

 1. O bacharelato organizarase en materias comúns, en materias de modalidade
  e en materias optativas.
 2. O Goberno, logo de consulta ás comunidades autónomas, establecerá a
  estrutura das modalidades, as materias específicas de cada modalidade e o número
  destas materias que deben cursar os alumnos e alumnas.
 3. Os alumnos e alumnas poderán elixir entre a totalidade das materias de
  modalidade establecidas. Cada unha das modalidades poderá organizarse en
  distintas vías que faciliten unha especialización do alumnado para a súa
  incorporación aos estudos posteriores ou á vida laboral. Os centros ofrecerán a
  totalidade das materias e, se for o caso, vías de cada modalidade. Só se poderá
  limitar a elección de materias e vías por parte dos alumnos e alumnas cando haxa
  un número insuficiente deles, segundo os criterios obxectivos establecidos
  previamente polas administracións educativas.
 4. Cando a oferta de materias nun centro quede limitada por razóns
  organizativas, as administracións educativas facilitarán que os alumnos e alumnas
  poidan cursar algunha materia noutros centros ou mediante a modalidade de
  educación a distancia.
 5. As materias comúns do bacharelato serán as seguintes:

a) Educación física.

b) Filosofía.

c) Historia da filosofía.

d) Historia de España.

e) Lingua castelá e literatura e, se a houber, Lingua cooficial e literatura.

f) Lingua estranxeira.

 1. Corresponde ás administracións educativas a ordenación das materias
  optativas. Os centros poderán facer propostas doutras optativas propias, que
  requirirán a aprobación previa por parte da Administración educativa correspondente.
 2. O Goberno, logo de consulta ás comunidades autónomas, regulará o réxime
  de recoñecemento recíproco entre os estudos de bacharelato e os ciclos formativos
  de grao medio de formación profesional, de ensinanzas artísticas e de ensinanzas
  deportivas, co fin de que poidan ser tidos en conta os estudos superados, mesmo
  cando non se alcanzase a titulación correspondente.
 3. Estableceranse medidas de flexibilización e alternativas metodolóxicas no
  ensino e avaliación da lingua estranxeira para o alumnado con necesidade
  específica de apoio educativo que presenta dificultades na súa comprensión e
  expresión. Estas adaptacións en ningún caso se terán en conta para minorar as
  cualificacións obtidas.»

Vinte e sete. Suprímese o artigo 34 bis.

Vinte e oito. Suprímese o artigo 34 ter.

Vinte e oito bis. Modifícanse os números 1 e 3 do artigo 35, que quedan redactados
nos seguintes termos:

«1. As actividades educativas no bacharelato favorecerán a capacidade do
alumno para aprender por si mesmo, para traballar en equipo e para aplicar os métodos
de investigación apropiados. Así mesmo, prestarase especial atención á orientación
educativa e profesional do alumnado incorporando a perspectiva de xénero.»

«3. Na organización dos estudos de bacharelato prestarase especial atención
aos alumnos e alumnas con necesidade específica de apoio educativo. Para estes
efectos, estableceranse as alternativas organizativas e metodolóxicas e as medidas
de atención á diversidade precisas para facilitar o acceso ao currículo deste
alumnado.»

Vinte e nove. O artigo 36 queda redactado nos seguintes termos:

«Artigo 36. Avaliación e promoción.

 1. A avaliación da aprendizaxe do alumnado será continua e diferenciada
  segundo as distintas materias. O profesorado de cada materia decidirá, ao finalizar
  o curso, se o alumno ou alumna logrou os obxectivos e alcanzou o adecuado grao
  de adquisición das competencias correspondentes.

Estableceranse as medidas máis adecuadas para que as condicións de
realización das avaliacións se adapten ás necesidades do alumnado con necesidade
específica de apoio educativo.

 1. Os alumnos e alumnas promocionarán de primeiro a segundo de bacharelato
  cando superasen as materias cursadas ou teñan avaliación negativa en dúas
  materias, como máximo. En todo caso, deberán matricularse en segundo curso das
  materias pendentes de primeiro. Os centros educativos deberán organizar as
  conseguintes actividades de recuperación e a avaliación das materias pendentes.
 2. Os alumnos e alumnas poderán realizar unha proba extraordinaria das
  materias que non superasen, nas datas que determinen as administracións
  educativas.
 3. Naquelas comunidades autónomas que posúan máis dunha lingua oficial de
  acordo cos seus estatutos, o alumnado poderá estar exento de realizar a avaliación
  da materia Lingua propia e literatura, segundo a normativa autonómica
  correspondente.»

Trinta. Suprímese o artigo 36 bis.

Trinta e un. O artigo 37 queda redactado da seguinte maneira:

«Artigo 37. Título de bacharel.

 1. Para obter o título de bacharel será necesaria a avaliación positiva en todas
  as materias dos dous cursos de bacharelato. O Goberno, logo de consulta ás
  comunidades autónomas, establecerá as condicións e procedementos para que,
  excepcionalmente, o equipo docente poida decidir a obtención do título de bacharel
  polo alumno ou alumna que superase todas as materias agás unha, sempre que
  nela non se producise unha inasistencia continuada e non xustificada e se considere
  que alcanzou os obxectivos e competencias vinculados a ese título.
 2. Non obstante o anterior, o alumnado que teña o título de técnico ou técnica
  en formación profesional poderá obter o título de bacharel pola superación das
  materias necesarias para alcanzar os obxectivos xerais do bacharelato, que serán
  determinadas en todo caso polo Goberno nos termos recollidos no artigo 44 da
  presente lei.
 3. Así mesmo, poderá obter o título de bacharel quen teña o título de técnico
  en artes plásticas e deseño e supere as materias necesarias para alcanzar os
  obxectivos xerais do bacharelato, que serán determinadas en todo caso polo
  Goberno, de acordo co réxime de validacións regulado para cada unha das citadas
  ensinanzas.
 4. Tamén poderá obter o título de bacharel na modalidade de Artes quen
  superase as ensinanzas profesionais de música ou de danza e as materias comúns
  do bacharelato.
 5. O título de bacharel facultará para acceder ás distintas ensinanzas que
  constitúen a educación superior establecidas no artigo 3.5.»

Trinta e dous. O artigo 38 queda redactado do seguinte modo:

«Artigo 38. Proba de acceso á universidade.

 1. Para acceder aos estudos universitarios será necesaria a superación dunha
  proba que, xunto coas cualificacións obtidas en bacharelato, valorará, con carácter
  obxectivo, a madurez académica e os coñecementos adquiridos nel, así como a
  capacidade para seguir con éxito os estudos universitarios.
 2. Poderá presentarse á proba de acceso á universidade quen estea en
  posesión do título de bacharel, con independencia da modalidade e da vía cursadas.
  A proba terá validez para o acceso ás distintas titulacións das universidades
  españolas.
 3. O Goberno, logo de consulta ás comunidades autónomas, establecerá as
  características básicas da proba de acceso á universidade, despois de consultar a
  Conferencia Xeral de Política Universitaria e con informe previo do Consello de
  Universidades e do Consello Escolar do Estado.
 4. As administracións educativas e as universidades organizarán a proba de
  acceso e garantirán a adecuación desta ás competencias vinculadas ao currículo do
  bacharelato, así como a coordinación entre as universidades e os centros que
  imparten bacharelato para a súa organización e realización.
 5. A proba de acceso á universidade realizarase adoptando as medidas
  necesarias para asegurar a igualdade de oportunidades, a non discriminación do
  alumnado con necesidade específica de apoio educativo e a accesibilidade universal
  das persoas con discapacidade que se presenten.
 6. De acordo co disposto no artigo 42 da Lei orgánica 6/2001, de universidades,
  e o número 1 deste artigo, o Goberno establecerá a normativa básica que permita
  ás universidades fixar os procedementos de admisión de quen superase a proba de
  acceso. Poderá participar nestes procedementos, en igualdade de condicións, todo
  o alumnado que cumpra as condicións para o acceso, con independencia de onde
  realizase os seus estudos previos, da matriculación e incorporación destes á
  universidade da súa elección, así como de se presentan necesidade específica de
  apoio educativo ou discapacidade.»

Trinta e tres. Modifícase o artigo 39, que queda redactado nos seguintes termos:

«1. A formación profesional comprende o conxunto de accións formativas que
capacitan para o desempeño cualificado das diversas profesións, o acceso ao
emprego e a participación activa na vida social, cultural e económica. Inclúe as
ensinanzas propias da formación profesional inicial, as accións de inserción e
reinserción laboral dos traballadores, así como as orientadas á formación continua
nas empresas, que permitan a adquisición e actualización permanente das
competencias profesionais. A regulación contida na presente lei refírese á formación
profesional que forma parte do sistema educativo.

 1. A formación profesional no sistema educativo ten por finalidade preparar o
  alumnado para a actividade nun campo profesional e facilitar a súa adaptación ás
  modificacións laborais que poden producirse ao longo da súa vida, contribuír ao seu
  desenvolvemento persoal e ao exercicio dunha cidadanía democrática e pacífica, e
  permitir a súa progresión no sistema educativo, no marco da aprendizaxe ao longo
  da vida.
 2. A formación profesional no sistema educativo comprende os ciclos
  formativos de grao básico, de grao medio e de grao superior, así como os cursos de
  especialización. Todos eles terán unha organización modular, de duración variable,
  que integre os contidos teórico-prácticos adecuados aos diversos campos
  profesionais.

Así mesmo, o Goberno poderá aprobar a inclusión na formación profesional do
sistema educativo doutros programas formativos.

 1. Os títulos de formación profesional estarán referidos, con carácter xeral, ao
  Catálogo nacional de cualificacións profesionais. O currículo destas ensinanzas
  axustarase ás exixencias derivadas do Sistema nacional de cualificacións e
  formación profesional e ao establecido no artigo 6.4 da presente lei, coa excepción
  dos cursos de especialización, para os cales cada Administración educativa terá
  capacidade para aplicar ou non o citado artigo 6.4.

O Goberno desenvolverá regulamentariamente as medidas que resulten
necesarias para permitir a correspondencia, para efectos de equivalencia e
validación, dos certificados de profesionalidade a que se refire ao artigo 8 da Lei
orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional, cos
títulos de formación profesional do sistema educativo a través das unidades de
competencia acreditadas.

 1. Os estudos de formación profesional regulados nesta lei poderán realizarse
  tanto nos centros educativos que nela se regulan como nos centros integrados e,
  con carácter excepcional logo de autorización das administracións educativas
  competentes, en centros de referencia nacional.
 2. O Goberno, logo de consulta ás comunidades autónomas, establecerá as
  titulacións correspondentes aos estudos de formación profesional, así como os
  aspectos básicos do currículo de cada unha delas. Aqueles aspectos do currículo,
  regulados por normativa básica, dos títulos da formación profesional que requiran
  revisión e actualización poderán ser modificados polo Ministerio de Educación e
  Formación Profesional, logo de informe do Consello Xeral da Formación Profesional
  e do Consello Escolar do Estado, mantendo en todo caso o carácter básico do
  currículo resultante da dita actualización.

As comunidades autónomas establecerán os procedementos de detección das
necesidades de formación profesional nos sectores produtivos existentes nos seus
respectivos ámbitos territoriais, que serán tidos en conta co fin de que o Goberno
garanta o deseño das titulacións baixo os principios de eficacia e axilidade dos
procedementos e de adecuación ao tecido produtivo autonómico.

 1. Nos estudos de formación profesional prestarase especial atención aos
  alumnos e alumnas con necesidade específica de apoio educativo, mantendo como
  un dos principios destas ensinanzas a inclusión educativa. Para estes efectos,
  estableceranse as alternativas organizativas e metodolóxicas e as medidas de
  atención á diversidade precisas para facilitar o acceso ao currículo deste alumnado.»

Trinta e catro. Modifícase a letra h) e engádese unha nova letra k) ao número 1 e
modifícase o número 2 do artigo 40 nos seguintes termos:

«1. (…)

h) Desenvolver as competencias de innovación e emprendemento que
favorezan a súa empregabilidade e desenvolvemento profesional.»

«k) Preparar o alumnado en materia de dixitalización no seu sector produtivo.»

«2. Os ciclos formativos de grao básico contribuirán, ademais, a que o
alumnado adquira as competencias de educación secundaria obrigatoria.»

Trinta e cinco. O artigo 41 queda redactado nos seguintes termos:

«Artigo 41. Condicións de acceso e admisión.

 1. O acceso aos ciclos formativos de grao básico requirirá o cumprimento
  simultáneo das seguintes condicións:

a) Ter feitos quince anos ou facelos durante o ano natural en curso.

b) Ter feito o terceiro curso de educación secundaria obrigatoria ou,
excepcionalmente, ter feito o segundo curso.

c) Propor o equipo docente aos pais, nais ou titores legais a incorporación do
alumno ou alumna a un ciclo formativo de grao básico, de conformidade co indicado
no artigo 30.

 1. O acceso a ciclos formativos de grao medio requirirá unha das seguintes
  condicións:

a) Estar en posesión do título de graduado en educación secundaria
obrigatoria.

b) Ter superado un curso de formación específico preparatorio para o acceso
a ciclos de grao medio en centros públicos ou privados autorizados pola
Administración educativa.

c) Ter superado unha proba de acceso.

d) Estar en posesión do título de técnico básico.

Nos supostos de acceso ao abeiro das letras b) e c), requirirase ter dezasete
anos como mínimo, feitos no ano de realización da proba.

 1. O acceso a ciclos formativos de grao superior requirirá unha das seguintes
  condicións:

a) Estar en posesión do título de bacharel.

b) Posuír o título de técnico de grao medio de formación profesional.

c) Ter superado un curso de formación específico preparatorio para o acceso
a ciclos de grao superior en centros públicos ou privados autorizados pola
Administración educativa.

d) Ter superado unha proba de acceso.

e) Estar en posesión dun título de técnico superior de formación profesional ou
grao universitario.

Nos supostos de acceso ao abeiro das letras c) e d), requirirase ter dezanove
anos como mínimo, feitos no ano de realización da proba.

 1. As administracións educativas convocarán, periodicamente, as probas de
  acceso a que se refiren os números 2 e 3 para todos os ciclos formativos que
  oferten. Estas probas deberán acreditar, para a formación profesional de grao
  medio, as competencias de educación secundaria obrigatoria e, para a formación
  profesional de grao superior, a madurez en relación coas competencias da
  educación secundaria postobrigatoria. Estas probas realizaranse adoptando as
  medidas necesarias para asegurar a igualdade de oportunidades, a non
  discriminación do alumnado con necesidade específica de apoio educativo e a
  accesibilidade universal das persoas con discapacidade que se presenten, incluída
  a realización de axustes razoables.

No caso de alumnado que, tras cursar a formación profesional básica, non
superase o ciclo na súa totalidade, pero si todos os módulos do ámbito profesional,
as administracións educativas poderán establecer unha proba de acceso de carácter
específico adaptada ao perfil profesional do ciclo formativo.

 1. As administracións educativas ofertarán cursos de formación específicos
  preparatorios para o acceso á formación profesional de grao medio e grao superior,
  destinados a alumnos e alumnas que carezan dos requisitos de acceso, que
  respectarán os principios de accesibilidade e non discriminación. A superación da
  totalidade ou de parte destes cursos terá efectos de exencións totais ou parciais da
  proba de acceso. Así mesmo, terase en conta para efectos de exención estar en
  posesión dun certificado de profesionalidade relacionado co ciclo formativo que se
  pretende cursar ou acreditar unha determinada cualificación ou experiencia laboral.
 2. Estableceranse as medidas máis adecuadas para que as condicións de
  realización das probas de avaliación se adapten ás necesidades do alumnado con
  necesidade específica de apoio educativo.
 3. Poderá acceder a un curso de especialización de formación profesional
  quen estea en posesión dun título de técnico ou de técnico superior asociado a este
  ou cumpra os requisitos que para cada curso de especialización se determinen.»

Trinta e seis. O artigo 42 queda redactado do seguinte modo:

«Artigo 42. Contido e organización da oferta.

 1. Corresponde ás administracións educativas, no ámbito das súas
  competencias, programar a oferta das ensinanzas de formación profesional.
  Os estudos de formación profesional recollidos nesta lei poderán realizarse nos
  centros educativos que nela se regulan, así como nos centros integrados de
  formación profesional a que se refire o artigo 11 da Lei orgánica 5/2002, do 19 de
  xuño, das cualificacións e da formación profesional.

O Goberno, logo de consulta ao Consello Xeral da Formación Profesional,
establecerá os requisitos básicos que deberán reunir os centros que impartan
ofertas de formación profesional conducentes á obtención de títulos de formación
profesional.

O Goberno promoverá que os centros autorizados para impartir formación
profesional do sistema educativo, que reúnan os requisitos necesarios, poidan
impartir formación profesional para o emprego, de acordo co recollido na Lei
orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional.

 1. Os ciclos formativos de grao básico constarán de tres ámbitos, tal como
  establece o artigo 30.2 da presente lei. O ámbito profesional incluirá unha serie de
  módulos profesionais que conterán, ao menos, as unidades de competencia
  correspondentes a unha cualificación de nivel 1 do Catálogo nacional das
  cualificacións profesionais.

Os ciclos formativos de grao medio e de grao superior e cursos de
especialización terán carácter modular.

Todos os ciclos formativos incluirán unha fase práctica dual de formación nos
centros de traballo, da cal poderá quedar exento quen acredite unha experiencia
laboral que se corresponda cos estudos profesionais cursados. As administracións
educativas regularán esta fase e a mencionada exención.

Os cursos de especialización complementarán ou profundarán nas competencias
de quen xa dispoña dun título de formación profesional ou cumpra as condicións de
acceso que para cada un se determine.

 1. A formación profesional promoverá a integración de contidos científicos,
  tecnolóxicos e organizativos e garantirá que o alumnado adquira as competencias
  relacionadas coa dixitalización, as habilidades para a xestión da carreira, a
  innovación, o emprendemento, a versatilidade tecnolóxica, a xestión do
  coñecemento e do seu proxecto profesional, o compromiso co desenvolvemento
  sustentable e a prevención de riscos laborais e ambientais e a responsabilidade
  profesional.
 2. Os alumnos e alumnas poderán permanecer cursando un ciclo formativo,
  con carácter xeral, durante un tempo máximo que non supere o dobre dos cursos
  asignados ao ciclo.

Cando as circunstancias persoais do alumno ou alumna con necesidade
específica de apoio educativo o aconsellen para a consecución dos obxectivos
destas ensinanzas, este alumnado poderá contar cun curso adicional, así como coa
matrícula parcial en cada un dos cursos. Estas circunstancias poderán ser
permanentes ou transitorias e deberán estar suficientemente acreditadas.

Así mesmo, estableceranse adaptacións do currículo, baseadas en medidas de
flexibilización e alternativas metodolóxicas, no ensino e avaliación da lingua
estranxeira para o alumnado con necesidade específica de apoio educativo, en
especial para aquel que presenta dificultades na súa expresión e comprensión, caso
en que a avaliación terá como referencia a adaptación realizada.

 1. As administracións educativas poderán organizar ofertas específicas de
  ciclos formativos de grao básico dirixidas ao alumnado con necesidades educativas
  especiais, destinadas a aqueles casos en que non sexa posible a súa inclusión en
  ofertas ordinarias e as súas necesidades non poidan ser atendidas no marco das
  medidas de atención á diversidade, e poderán escolarizarse ao menos até os 21
  anos.
 2. As administracións educativas poderán autorizar e organizar programas
  formativos específicos destinados a persoas maiores de 17 anos que abandonaron
  o sistema educativo sen cualificación, co fin de permitirlles a obtención dun título de
  formación profesional ou dunha certificación académica en que se farán constar os
  módulos profesionais superados e, se for o caso, a súa correspondencia con
  unidades de competencia asociadas ao Catálogo nacional de cualificacións.

Igualmente, as administracións educativas poderán autorizar, excepcionalmente,
ciclos formativos de grao básico específicos para quen fixese, ao menos, 17 anos
cando concorran circunstancias de historia escolar que o aconsellen.

6 bis. As administracións educativas poderán organizar programas formativos
de actualización profesional que respondan ás necesidades emerxentes do sistema
produtivo, que terán validez no seu ámbito territorial até a súa inclusión no Catálogo
de titulacións e acreditacións de formación profesional aprobadas polo Goberno.

 1. No marco do establecido nos aspectos básicos do currículo de cada título e
  da organización modular dos ciclos formativos e cursos de especialización de
  formación profesional, as administracións educativas promoverán a flexibilidade e a
  especialización da súa oferta formativa co obxectivo de promover a innovación e a
  empregabilidade.
 2. O Goberno regulará as condicións e requisitos básicos que permitan o
  desenvolvemento das modalidades semipresencial e a distancia da formación
  profesional.
 3. Corresponde ás administracións educativas desenvolver un sistema de
  orientación profesional axustado e eficaz, que contribúa á consideración de todo tipo
  de opcións formativas e profesionais e fomente a igualdade efectiva de mulleres e
  homes.
 4. O Goberno promoverá a transferencia de innovación e experiencias de
  éxito, e o avance da calidade das ensinanzas de formación profesional.»

Trinta e seis bis. Modifícase o número 2 do artigo 42 bis, que queda redactado nos
seguintes termos:

«2. O Goberno, logo de consulta ás comunidades autónomas, regulará as
condicións e requisitos básicos que permitan o desenvolvemento polas
administracións educativas da formación profesional dual no ámbito do sistema
educativo.»

Trinta e sete. O artigo 43 queda redactado do seguinte modo:

«Artigo 43. Avaliación.

 1. A avaliación da aprendizaxe do alumnado nos ciclos formativos realizarase
  por módulos profesionais, tendo en conta a globalidade do ciclo desde a perspectiva
  das novas metodoloxías de aprendizaxe. No caso dos ciclos formativos de grao
  básico, a avaliación realizarase por ámbitos.
 2. A superación dun ciclo formativo requirirá a avaliación positiva en todos os
  módulos profesionais ou nos ámbitos que o compoñen e, no caso das organizacións
  curriculares diferentes aos módulos profesionais, de todos os resultados de
  aprendizaxe, e as competencias profesionais, persoais e sociais que neles se
  inclúen.»

Trinta e oito. O artigo 44 queda redactado nos seguintes termos:

«Artigo 44. Títulos e validacións.

 1. Os alumnos e alumnas que superen un ciclo formativo de grao básico
  recibirán o título de graduado en educación secundaria obrigatoria.

Aqueles que obteñan este título tras superaren un ciclo formativo de grao básico
recibirán, así mesmo, o título de técnico básico na especialidade correspondente.

 1. Os alumnos e alumnas que superen os ciclos formativos de grao medio da
  formación profesional recibirán o título de técnico ou técnica do perfil profesional
  correspondente.
  O título de técnico ou técnica de formación profesional permitirá o acceso aos
  ciclos formativos de grao superior da formación profesional do sistema educativo e
  das ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño.
 2. Os alumnos e alumnas que superen os ciclos formativos de grao superior
  da formación profesional obterán o título de técnico ou técnica superior.

O título de técnico ou técnica superior permitirá o acceso, logo de superación
dun procedemento de admisión, aos estudos universitarios de grao.

 1. Quen non supere na súa totalidade as ensinanzas dos ciclos formativos de
  grao básico, medio ou superior, ou cursos de especialización, recibirá unha
  certificación académica dos módulos profesionais e das competencias adquiridas e,
  se for o caso, ámbitos ou materias superados, que terá efectos académicos e de
  acreditación parcial acumulable das competencias adquiridas en relación co Sistema
  nacional das cualificacións e da formación profesional. Esta certificación dará
  dereito, a quen o solicite, á expedición pola Administración competente do certificado
  ou acreditacións profesionais correspondentes.
 2. O Goberno regulará o réxime de validacións e equivalencias entre os ciclos
  formativos de grao medio e superior da formación profesional e o resto de
  ensinanzas e estudos oficiais, oídos os correspondentes órganos colexiados. En
  todo caso, respectarase o establecido na Lei orgánica 4/2011, do 11 de marzo,
  complementaria da Lei de economía sustentable, pola que se modifican as leis
  orgánicas 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional;
  2/2006, do 3 de maio, de educación, e 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial, en
  materia de colaboración entre a formación profesional superior e o ensino
  universitario.
 3. O título de técnico superior permitirá o acceso, logo de superación dun
  procedemento de admisión, aos estudos universitarios de grao, así como ás
  validacións dos créditos universitarios que correspondan.»

Trinta e nove. O artigo 46 queda redactado nos seguintes termos:

«Artigo 46. Ordenación das ensinanzas.

 1. O currículo das ensinanzas artísticas profesionais será definido polo
  procedemento establecido no artigo 6 desta lei.
 2. A definición do contido das ensinanzas artísticas superiores, así como a súa
  avaliación, farase no contexto da ordenación da educación superior española no
  marco europeo e coa participación do Consello Superior de Ensinanzas Artísticas e,
  se for o caso, do Consello de Universidades.
 3. O Goberno manterá a actualización dos aspectos básicos do currículo das
  distintas ensinanzas artísticas. Aqueles aspectos do currículo, regulados por
  normativa básica, dos títulos de ensinanzas artísticas que requiran revisión e
  actualización poderán ser modificados polo Ministerio de Educación e Formación
  Profesional, logo de informe do Consello Superior de Ensinanzas Artísticas e do
  Consello Escolar do Estado, mantendo en todo caso o carácter básico do currículo
  resultante da dita actualización.»

Corenta. O artigo 50 queda redactado do seguinte modo:

«Artigo 50. Titulacións.

 1. A superación das ensinanzas profesionais de música ou de danza dará
  dereito á obtención do título profesional correspondente.
 2. O alumnado que finalice as ensinanzas profesionais de música ou de danza
  poderá obter o título de bacharel na súa modalidade de Artes nas condicións
  establecidas no número 4 do artigo 37 desta lei.»

Corenta e un. Modifícanse os números 2 e 5 do artigo 52, que quedan redactados
nos seguintes termos:

«2. Poderá acceder ao grao superior de artes plásticas e deseño quen teña o
título de bacharel ou o de técnico ou técnica de formación profesional e supere unha
proba que permita demostrar as aptitudes necesarias para cursar con aproveitamento
as ensinanzas de que se trate. Así mesmo, poderá acceder a estas ensinanzas quen
estea en posesión do título de técnico ou técnica de artes plásticas e deseño.»

«5. As administracións educativas regularán as probas mencionadas nos
números anteriores e as exencións da parte que proceda das probas previstas para
o acceso sen reunir os requisitos académicos.

As administracións educativas poderán programar e ofertar cursos destinados á
preparación das probas para o acceso a un ciclo de grao medio por parte de quen
non obtivese o título de graduado en educación secundaria obrigatoria. As
cualificacións obtidas nestes cursos serán tidas en conta na nota final da respectiva
proba de acceso.»

Corenta e dous. Modifícanse os números 1, 2 e 4 do artigo 53, que quedan
redactados nos seguintes termos:

«1. O alumnado que supere o grao medio de artes plásticas e deseño recibirá
o título de técnico ou técnica de artes plásticas e deseño na especialidade
correspondente. O título de técnico ou técnica de artes plásticas e deseño permite
o acceso aos ciclos formativos de grao superior de ensinanzas profesionais de artes
plásticas e deseño e das ensinanzas da formación profesional do sistema
educativo.»

«2. O alumnado que finalice as ensinanzas profesionais de grao medio de
artes plásticas e deseño obterá o título de bacharel na súa modalidade de Artes nas
condicións establecidas no número 3 do artigo 37 desta lei.»

«4. O Goberno, oído o Consello de Universidades, regulará o réxime de
validacións entre os estudos universitarios e os ciclos formativos de grao superior
de artes plásticas e deseño.»

Corenta e tres. Modifícase o número 3 do artigo 54, que queda redactado nos
seguintes termos:

«3. O alumnado que superase os estudos superiores de música ou de danza
obterá o título de grao en ensinanzas artísticas superiores de música ou danza na
especialidade que corresponda, que será equivalente, para todos os efectos, ao
título universitario de grao. Sempre que a normativa aplicable exixa estar en posesión
do título universitario de grao, entenderase que cumpre este requisito quen estea en
posesión do título de grao en ensinanzas artísticas superiores de música ou danza.»

Corenta e catro. Modifícase o número 3 do artigo 55, que queda redactado nos
seguintes termos:

«3. O alumnado que superase as ensinanzas de arte dramática obterá o título
de grao en ensinanzas artísticas superiores de arte dramática na especialidade que
corresponda, que será equivalente, para todos os efectos, ao título universitario de
grao. Sempre que a normativa aplicable exixa estar en posesión do título universitario
de grao, entenderase que cumpre este requisito quen estea en posesión do título de
grao en ensinanzas artísticas superiores de arte dramática.»

Corenta e cinco. Modifícase o número 2 do artigo 56, que queda redactado nos
seguintes termos:

«2. O alumnado que superase estes estudos obterá o título de grao en
ensinanzas artísticas superiores de conservación e restauración de bens culturais
na especialidade que corresponda, que será equivalente, para todos os efectos, ao
título universitario de grao. Sempre que a normativa aplicable exixa estar en
posesión do título universitario de grao, entenderase que cumpre este requisito
quen estea en posesión do título de grao en ensinanzas artísticas superiores de
conservación e restauración de bens culturais.»

Corenta e seis. Modifícanse os números 3 e 4 do artigo 57, que quedan redactados
nos seguintes termos:

«3. Os estudos superiores de artes plásticas, entre os que se inclúen os
estudos superiores de cerámica e os estudos superiores do vidro, conducirán ao
título de grao en ensinanzas artísticas superiores de artes plásticas na especialidade
que corresponda, que será equivalente, para todos os efectos, ao título universitario
de grao. Sempre que a normativa aplicable exixa estar en posesión do título
universitario de grao, entenderase que cumpre este requisito quen estea en
posesión do título de grao en ensinanzas artísticas superiores de artes plásticas.

 1. Os estudos superiores de deseño conducirán ao título de grao en
  ensinanzas artísticas superiores de deseño na especialidade que corresponda, que
  será equivalente, para todos os efectos, ao título universitario de grao. Sempre que
  a normativa aplicable exixa estar en posesión do título universitario de grao,
  entenderase que cumpre este requisito quen estea en posesión do título de grao en
  ensinanzas artísticas superiores de deseño.»

Corenta e sete. Modifícase o número 4 do artigo 63, que queda redactado nos
seguintes termos:

«4. O currículo das ensinanzas deportivas axustarase ás exixencias derivadas
do Sistema nacional de cualificacións e formación profesional e ao establecido no
artigo 6.3 da presente lei.»

Corenta e oito. Modifícanse os números 2 e 3 e inclúese un novo número 6 do artigo
64 nos seguintes termos:

«2. Para acceder ás ensinanzas de grao medio será necesario estar en
posesión do título de graduado en educación secundaria obrigatoria. Para acceder
ao grao superior será necesario estar en posesión do título de técnico deportivo, na
modalidade ou especialidade deportiva que se determine por vía regulamentaria, e
ademais de, ao menos, un dos seguintes títulos:

a) Título de bacharel.

b) Título de técnico superior.

c) Título universitario.

Tamén poderá acceder aos graos medio e superior destas ensinanzas quen,
carecendo dos títulos ou certificados indicados no parágrafo anterior, supere unha
proba de acceso regulada polas administracións educativas. Para acceder por esta
vía ao grao medio requirirase ter a idade de dezasete anos e dezanove para o grao
superior, feitos no ano de realización da proba, sempre que se acredite que se está
en posesión do título de técnico deportivo da correspondente modalidade ou
especialidade deportiva.

As probas a que se refire o parágrafo anterior deberán permitir acreditar para o
grao medio os coñecementos e habilidades suficientes e para o grao superior a
madurez en relación cos obxectivos do bacharelato, para cursar con aproveitamento
as ditas ensinanzas, de acordo cos criterios que estableza o Goberno.»

«3. No caso de determinadas modalidades ou especialidades deportivas,
poderá requirirse, ademais, a superación dunha proba específica realizada polas
administracións educativas, acreditar méritos deportivos, experiencia profesional ou
deportiva, ou as tres condicións de forma conxunta. O Goberno, en colaboración
coas comunidades autónomas, regulará as características da proba, dos méritos
deportivos e da experiencia profesional ou deportiva, de tal maneira que se demostre
que se teñen as condicións necesarias para cursar con aproveitamento as
ensinanzas correspondentes, así como a validación destes por experiencia
profesional, deportiva ou formación acreditada.»

«6. Aqueles aspectos do currículo, regulados por normativa básica, dos títulos
de ensinanzas deportivas que requiran revisión e actualización poderán ser
modificados polo Ministerio de Educación e Formación Profesional, logo de informe
do Consello Superior de Deportes e do Consello Escolar do Estado, mantendo en
todo caso o carácter básico do currículo resultante da dita actualización.»

Corenta e oito bis. Modifícase a letra h) e engádese unha letra i) nova ao número 3
do artigo 66 nos seguintes termos:

«h) Adquirir, ampliar e renovar os coñecementos, habilidades e destrezas
necesarias para a creación de empresas e para o desempeño de actividades e
iniciativas empresariais, da economía dos coidados, da colaboración social e de
compromiso cidadán.

i) Desenvolver actitudes e adquirir coñecementos vinculados ao
desenvolvemento sustentable e para os efectos do cambio climático e as crises
ambientais, de saúde ou económicas e promover a saúde e os hábitos saudables
de alimentación, e reducir o sedentarismo.»

Corenta e oito ter. Modifícase o número 1 do artigo 67 e engádese un novo número
10, cuxa redacción queda nos seguintes termos:

«1. Poderá incorporarse á educación de persoas adultas quen faga dezaoito
anos no ano en que comece o curso.

Ademais das persoas adultas, excepcionalmente, poderán cursar estas
ensinanzas os maiores de dezaseis anos que o soliciten e que teñan un contrato
laboral que non lles permita acudir aos centros educativos en réxime ordinario ou
sexan deportistas de alto rendemento. Así mesmo, as administracións educativas
poderán autorizar, excepcionalmente, o acceso a estas ensinanzas aos e ás maiores
de dezaseis anos, en que concorran circunstancias que lles impidan acudir a centros
educativos ordinarios e que estean debidamente acreditadas e reguladas, e a quen
non estivese escolarizado no sistema educativo español.»

«10. As administracións educativas, en colaboración coas administracións
competentes en materia de emprego, impulsarán medidas de orientación profesional
que fomenten a aprendizaxe ao longo da vida e a mellora da cualificación das
persoas adultas, garantindo as ofertas de formación necesarias.»

Corenta e nove. Modifícanse os números 2 e 3 do artigo 68, que quedan redactados
nos seguintes termos:

«2. Corresponde ás administracións educativas, no ámbito das súas
competencias, organizar periodicamente probas para que as persoas maiores de
dezaoito anos poidan obter directamente o título de graduado en educación
secundaria obrigatoria.

Ademais, as administracións educativas velarán por que se adopten as medidas
necesarias para asegurar a igualdade de oportunidades, a non discriminación por
razón de nacemento, sexo, orixe racial ou étnica, discapacidade, idade, enfermidade,
relixión ou crenzas, orientación sexual ou identidade de xénero ou calquera outra
condición ou circunstancia persoal ou social e a accesibilidade universal das
persoas con discapacidade que se presenten ás ditas probas.»

«3. Para quen fixese, ao menos, dezaoito anos no ano de inicio do curso, as
administracións educativas poderán establecer ciclos formativos de grao básico.»
Corenta e nove bis. Engádese un artigo 70 bis, que queda redactado nos seguintes
termos:

«Artigo 70 bis. Tecnoloxías dixitais e formación de adultos.

 1. Co fin de lograr, nas ensinanzas de adultos, unha mellor adaptación ás
  necesidades persoais de formación e aos ritmos individuais de aprendizaxe con
  garantías de calidade, os poderes públicos impulsarán o desenvolvemento de formas
  de ensino que resulten da aplicación preferente das tecnoloxías dixitais á educación.
 2. En concordancia co anterior, potenciarase o desenvolvemento de iniciativas
  formativas e a elaboración de materiais didácticos en soporte electrónico.
  Facilitaranse a extensión das ensinanzas a distancia e o seu acceso a través das
  tecnoloxías dixitais. »

Corenta e nove ter. Modifícanse os números 1 e 2 do artigo 71, cuxa redacción
queda nos seguintes termos:

«1. As administracións educativas disporán os medios necesarios para que
todo o alumnado alcance o máximo desenvolvemento persoal, intelectual, social e
emocional, así como os obxectivos establecidos con carácter xeral na presente lei.

 1. Corresponde ás administracións educativas asegurar os recursos
  necesarios para que os alumnos e alumnas que requiran unha atención educativa
  diferente á ordinaria, por presentaren necesidades educativas especiais, por atraso
  madurativo, por trastornos do desenvolvemento da linguaxe e a comunicación, por
  trastornos de atención ou de aprendizaxe, por descoñecemento grave da lingua de
  aprendizaxe, por encontrárense en situación de vulnerabilidade socioeducativa,
  polas súas altas capacidades intelectuais, por térense incorporado tarde ao sistema
  educativo ou por condicións persoais ou de historia escolar, poidan alcanzar o
  máximo desenvolvemento posible das súas capacidades persoais e, en todo caso,
  os obxectivos establecidos con carácter xeral para todo o alumnado.»

Corenta e nove quáter. Modifícase o número 5 do artigo 72, cuxa redacción queda
nos seguintes termos:

«5. As administracións educativas poderán colaborar con outras
administracións ou entidades públicas ou privadas, institucións ou asociacións, para
facilitar a escolarización, unha mellor incorporación deste alumnado ao centro
educativo, a promoción do éxito educativo e a prevención do abandono escolar
temperán.»

Corenta e nove quinquies. Modifícase o artigo 73, cuxa redacción queda nos
seguintes termos:

«Artigo 73. Ámbito.

 1. Enténdese por alumnado que presenta necesidades educativas especiais
  aquel que afronta barreiras que limitan o seu acceso, presenza, participación ou
  aprendizaxe, derivadas de discapacidade ou de trastornos graves de conduta, da
  comunicación e da linguaxe, por un período da súa escolarización ou ao longo de
  toda ela, e que require determinados apoios e atencións educativas específicas
  para a consecución dos obxectivos de aprendizaxe adecuados ao seu
  desenvolvemento.
 2. O sistema educativo disporá dos recursos necesarios para a detección
  precoz dos alumnos con necesidades educativas especiais, temporais ou
  permanentes, e para que poidan alcanzar os obxectivos establecidos con carácter
  xeral para todos os alumnos. Pata tal efecto, as administracións educativas dotarán
  estes alumnos do apoio preciso desde o momento da súa escolarización ou da
  detección da súa necesidade.»
  Cincuenta. Modifícanse os números 2, 3, 4 e 5 do artigo 74, que quedan redactados
  nos seguintes termos:

«2. A identificación e valoración das necesidades educativas deste alumnado
realizaranas, o máis axiña posible, profesionais especialistas e nos termos que
determinen as administracións educativas. Neste proceso serán preceptivamente
oídos e informados os pais, nais ou titores legais do alumnado. As administracións
educativas regularán os procedementos que permitan resolver as discrepancias que
poidan xurdir, sempre tendo en conta o interese superior do menor e a vontade das
familias que mostren a súa preferencia polo réxime máis inclusivo.

 1. Ao finalizar cada curso avaliarase o grao de consecución dos obxectivos
  establecidos de maneira individual para cada alumno. A dita avaliación permitirá
  proporcionar a orientación adecuada e modificar a atención educativa prevista, así
  como o réxime de escolarización, que tenderá a lograr a continuidade, a progresión
  ou a permanencia do alumnado no máis inclusivo.
 2. Corresponde ás administracións educativas promover a escolarización na
  educación infantil do alumnado que presente necesidades educativas especiais e
  desenvolver programas para a súa adecuada escolarización nos centros de
  educación primaria e secundaria obrigatoria.

Para atender adecuadamente a dita escolarización, a relación numérica entre
profesorado e alumnado poderá ser inferior á establecida con carácter xeral.

 1. Corresponde, así mesmo, ás administracións educativas favorecer que o
  alumnado con necesidades educativas especiais poida continuar a súa
  escolarización de maneira adecuada en todos os niveis educativos pre e
  postobrigatorios; adaptar as condicións de realización das probas establecidas
  nesta lei para aquelas persoas con discapacidade que así o requiran; proporcionar
  os recursos e apoios complementarios necesarios e proporcionar as atencións
  educativas específicas derivadas de discapacidade ou trastornos dalgún tipo
  durante o curso escolar.»

Cincuenta bis. Modifícase o artigo 75, que queda redactado nos seguintes termos:

«Artigo 75. Inclusión educativa, social e laboral.

 1. Cando as circunstancias persoais do alumno ou alumna con necesidades
  educativas especiais o aconsellen para a consecución dos obxectivos do ensino
  básico, este alumnado poderá contar cun curso adicional. Estas circunstancias
  poderán ser permanentes ou transitorias e deberán estar suficientemente acreditadas.
 2. Con obxecto de reforzar a inclusión educativa, as administracións educativas
  poderán incorporar á súa oferta educativa as linguas de signos españolas.
 3. Coa finalidade de facilitar a inclusión social e laboral do alumnado con
  necesidades educativas especiais que non poida alcanzar os obxectivos da
  educación obrigatoria, as administracións públicas fomentarán ofertas formativas
  adaptadas ás súas necesidades específicas.
 4. As administracións educativas establecerán unha reserva de prazas nas
  ensinanzas de formación profesional para o alumnado con discapacidade.»

Cincuenta ter. Modifícanse o título do capítulo II do título II e o artigo 80, que quedan
redactados nos seguintes termos:

«CAPÍTULO II

Equidade e compensación das desigualdades en educación

Artigo 80. Principios.

 1. Co fin de facer efectivo o principio de equidade no exercicio do dereito á
  educación, as administracións públicas desenvolverán accións dirixidas cara ás
  persoas, grupos, contornos sociais e ámbitos territoriais que se encontren en
  situación de vulnerabilidade socioeducativa e cultural co obxectivo de eliminar as
  barreiras que limitan o seu acceso, presenza, participación ou aprendizaxe,
  asegurando con isto os axustes razoables en función das súas necesidades
  individuais e prestando o apoio necesario para fomentar o seu máximo
  desenvolvemento educativo e social, de maneira que poidan acceder a unha
  educación inclusiva, en igualdade de condicións cos demais.
 2. As políticas de compensación reforzarán a acción do sistema educativo de
  forma que se eviten desigualdades derivadas de factores sociais, económicos,
  culturais, xeográficos, étnicos ou doutra índole.
 3. Corresponde ao Estado e ás comunidades autónomas nos seus respectivos
  ámbitos de competencia fixar os seus obxectivos prioritarios co fin de lograr unha
  educación de maior equidade.»

Cincuenta quáter. Modifícase o artigo 81, que queda redactado nos seguintes termos:

«Artigo 81. Escolarización.

 1. Corresponde ás administracións educativas asegurar unha actuación
  preventiva e compensatoria garantindo as condicións máis favorables para a
  escolarización de todos os nenos cuxas condicións persoais ou sociais supoñan
  unha desigualdade inicial para acceder ás distintas etapas da educación. A
  escolarización do alumnado en situación de vulnerabilidade socioeducativa rexerase
  polos principios de participación e inclusión e asegurará a súa non discriminación
  nin segregación e a igualdade efectiva no acceso e a permanencia no sistema
  educativo. Con este fin, as administracións educativas adoptarán as medidas
  necesarias para actuar de forma preventiva co alumnado en situación de
  vulnerabilidade socioeducativa con obxecto de favorecer o seu éxito escolar.
 2. Naqueles centros escolares, zonas xeográficas ou contornos sociais nos
  cales exista concentración de alumnado en situación de vulnerabilidade
  socioeducativa, as administracións educativas desenvolverán iniciativas para
  compensar esta situación. Con este fin, poderanse establecer actuacións
  socioeducativas conxuntas a nivel territorial coas administracións locais e entidades
  sociais, incluíndo unha especial atención á oferta educativa extraescolar e de ocio
  educativo, así como accións de acompañamento e titorización co alumnado que se
  encontre nesta situación e coas súas familias.

As ditas iniciativas e actuacións realizaranse de maneira que se evite a
segregación deste alumnado dentro dos centros educativos.

 1. As administracións educativas adoptarán as medidas necesarias para
  desenvolver accións de acompañamento e titorización co alumnado que se encontre
  nesta situación e coas súas familias.
 2. Sen prexuízo do disposto no capítulo I deste mesmo título, as
  administracións educativas dotarán os centros públicos e privados concertados dos
  recursos humanos e materiais necesarios para compensar a situación dos alumnos
  que teñan especiais dificultades para alcanzar os obxectivos educativos, debido ás
  súas condicións sociais. »

Cincuenta e un. Modifícase o título, os números 1 e 2, e engádense novos números
3 a 6 ao artigo 82, que quedan redactados nos seguintes termos:

«Artigo 82. Igualdade de oportunidades no ámbito rural.

 1. As administracións educativas prestarán especial atención aos centros
  educativos no ámbito rural, considerando as peculiaridades do seu contorno
  educativo e a necesidade de favorecer a permanencia no sistema educativo do
  alumnado das zonas rurais máis aló do ensino básico. Para tal efecto, as
  administracións educativas terán en conta o carácter específico da escola rural e
  proporcionaranlle os medios e sistemas organizativos necesarios para atender as
  súas necesidades particulares e garantir a igualdade de oportunidades.
 2. Na educación primaria, as administracións educativas garantirán a todos os
  alumnos un posto escolar gratuíto no seu propio municipio ou zona de escolarización
  establecida.

Sen prexuízo do disposto no parágrafo anterior, na educación básica, naquelas
zonas rurais en que se considere aconsellable, poderanse escolarizar os nenos nun
municipio próximo ao da súa residencia para garantir a calidade do ensino. Neste
suposto as administracións educativas prestarán de forma gratuíta os servizos
escolares de transporte e, se for o caso, comedor e internado.

A planificación do transporte do alumnado ao seu centro realizarase minimizando
o tempo de desprazamento.

 1. As administracións educativas impulsarán o incremento da escolarización
  do alumnado de zona rural nas ensinanzas non obrigatorias. Así mesmo, procurarán
  unha oferta diversificada destas ensinanzas, relacionada coas necesidades do
  contorno, adoptando as oportunas medidas para que a dita oferta proporcione unha
  formación de calidade, especialmente con programas de formación profesional
  vinculados ás actividades e recursos do contorno, nos centros de educación
  secundaria e formación profesional das áreas rurais.
 2. Para garantir a igualdade de oportunidades no ámbito rural, realizarase un
  axuste razoable dos criterios para a organización da optatividade do alumnado de
  educación secundaria nos centros que polo seu tamaño poidan vela restrinxida.
 3. As administracións educativas facilitarán a dotación dos centros do ámbito
  rural con recursos humanos suficientes e fomentarán a formación específica do
  profesorado das zonas rurais, favorecendo a súa vinculación e identificación cos
  proxectos educativos do centro. Así mesmo, dotarán á escola rural de materiais de
  aprendizaxe e de recursos educativos na internet.

Por outro lado, impulsarase a realización de prácticas nos centros educativos do
medio rural por parte de estudantes universitarios e de formación profesional.

 1. A planificación da escolarización nas zonas rurais deberá contar con
  recursos económicos suficientes para o mantemento da rede de centros rurais, o
  transporte e comedor do alumnado que o requira e o equipamento con dispositivos
  e redes informáticas e de telecomunicación e acceso á internet.»

Cincuenta e dous. Modifícanse os números 2, 3 e 4 e engádense os novos números
5 e 6 ao artigo 83, que quedan redactados nos seguintes termos:

«2. O Estado establecerá, con cargo aos seus orzamentos xerais, e sen
prexuízo das competencias das comunidades autónomas, un sistema xeral de
bolsas e axudas ao estudo, co fin de que todas as persoas, con independencia do
seu lugar de residencia, gocen das mesmas condicións no exercicio do dereito á
educación.

As comunidades autónomas, de acordo co previsto nos seus estatutos de
autonomía, poderán regular o seu propio sistema de bolsas e axudas ao estudo,
cando se desenvolvan con cargo ao seu propio orzamento en exercicio das súas
competencias.

 1. Para estes efectos, o Goberno regulará de forma básica con carácter de
  mínimos, as modalidades e contías das bolsas e axudas ao estudo a que se refire o
  número anterior, as condicións económicas e académicas que deben reunir os
  beneficiarios, así como os supostos de incompatibilidade, revogación, reintegro e
  cantos requisitos sexan precisos para asegurar a igualdade no acceso ás citadas
  bolsas e axudas, preservando as competencias das comunidades autónomas que,
  con cargo aos seus orzamentos, regulen e xestionen un sistema de bolsas e axudas
  ao estudo.
 2. Co fin de articular un sistema eficaz de verificación e control das bolsas e
  axudas concedidas e de coordinar as bolsas e axudas con outras políticas dirixidas
  á compensación das desigualdades na educación, Estableceranse os
  procedementos necesarios de información, coordinación e cooperación entre as
  diferentes administracións educativas.»
 3. As convocatorias que se realicen do sistema xeral de bolsas respectarán o
  dereito subxectivo a recibilas por parte daqueles beneficiarios que cumpran as
  condicións económicas e académicas que se determinen, sen que se poida
  establecer un límite ao número delas.
 4. Con independencia do sistema xeral de bolsas a que se refiren os
  parágrafos anteriores, as comunidades autónomas poderán ofertar bolsas e axudas
  para o fomento do estudo con cargo aos seus fondos propios, conforme o
  establecido nos seus correspondentes estatutos de autonomía.»

Cincuenta e tres. Modifícanse os números 1 a 7 do artigo 84, que quedan redactados
nos seguintes termos:

«1. As administracións educativas regularán a admisión de alumnos e alumnas
en centros públicos e privados concertados de tal forma que se garanta o dereito á
educación, o acceso en condicións de igualdade e a liberdade de elección de centro
por parte de pais, nais ou titores legais. Na dita regulación disporanse as medidas
necesarias para evitar a segregación do alumnado por motivos socioeconómicos ou
doutra natureza. En todo caso, atenderase a unha adecuada e equilibrada
distribución entre os centros escolares do alumnado con necesidade específica de
apoio educativo.

 1. Sen prexuízo do establecido nos números 6 e 7 deste artigo, cando non
  existan prazas suficientes o proceso de admisión rexerase polos criterios prioritarios
  de existencia de irmáns ou irmás matriculados no centro; proximidade do domicilio
  ou do lugar de traballo dalgún dos seus pais, nais ou titores legais e a renda per
  cápita da unidade familiar. Así mesmo, terase en conta que os pais, nais ou titores
  legais traballen no centro, a condición legal de familia numerosa, de alumnado
  nacido de parto múltiple, de familia monoparental, a situación de acollemento
  familiar do alumno ou alumna, a concorrencia de discapacidade no alumno ou
  alumna ou nalgún dos seus pais, nais ou irmáns e irmás e a condición de vítima de
  violencia de xénero ou de terrorismo. Ningún destes criterios terá carácter excluínte
  nin poderá supor máis do 30 % do total da puntuación máxima, salvo a proximidade
  ao domicilio, que poderá superar ese límite.
 2. En ningún caso haberá discriminación por razón de nacemento, orixe racial
  ou étnica, sexo, relixión, opinión, discapacidade, idade, enfermidade, orientación
  sexual ou identidade de xénero ou calquera outra condición ou circunstancia persoal
  ou social.
 3. As administracións educativas poderán solicitar a colaboración doutras
  instancias administrativas para garantir a autenticidade dos datos que os interesados
  e os centros acheguen no proceso de admisión do alumnado.
 4. Corresponde ás administracións educativas establecer o procedemento e
  as condicións para a adscrición de centros públicos, respectando a posibilidade de
  libre elección de centro. Os centros públicos adscritos a outros centros públicos que
  impartan etapas diferentes consideraranse centros únicos para efectos de aplicación
  dos criterios de admisión do alumnado establecidos na presente lei. Así mesmo, nos
  centros públicos que ofrezan varias etapas educativas o procedemento inicial de
  admisión realizarase ao comezo da que corresponda á menor idade.
 5. Nos procedementos de admisión de alumnos e alumnas en centros públicos
  que impartan educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou bacharelato,
  cando non existan prazas suficientes, terá prioridade quen proceda dos centros de
  educación infantil, educación primaria ou educación secundaria obrigatoria,
  respectivamente, que teñan adscritos. No caso dos centros privados concertados,
  seguirase un procedemento análogo, sempre que as ditas ensinanzas estean
  concertadas.
 6. Así mesmo, terán preferencia na área ou zona de escolarización que
  corresponda ao domicilio ou ao lugar de traballo, indistintamente, dalgún dos seus
  pais, nais ou titores legais aqueles alumnos e alumnas cuxa escolarización en
  centros públicos ou privados concertados veña motivada por traslado da unidade
  familiar debido á mobilidade forzosa de calquera dos pais, nais ou titores legais, a
  unha discapacidade sobrevida de calquera dos membros da familia ou a un cambio
  de residencia derivado de actos de violencia de xénero.»

Cincuenta e catro. Modifícase o artigo 86, que queda redactado nos seguintes
termos:

«1. As administracións educativas garantirán a igualdade na aplicación das
normas de admisión, o que inclúe o establecemento das mesmas áreas de
escolarización ou influencia para os centros públicos e privados concertados, dun
mesmo municipio ou ámbito territorial, en función das ensinanzas que imparten e
dos postos escolares autorizados.

As áreas de influencia determinaranse, oídas as administracións locais, de
modo que permitan garantir a aplicación efectiva dos criterios prioritarios de
proximidade ao domicilio e cubran no posible unha poboación socialmente
heteroxénea.

En ningún caso as características propias dun centro ou da súa oferta educativa,
tales como as derivadas do feito de que o centro imparta ensinanzas plurilingües, de
que tivese recoñecida unha especialización curricular ou participase nunha acción
destinada a fomentar a calidade, poderán supor modificación dos criterios de
admisión.

 1. Sen prexuízo das competencias que lles son propias, as administracións
  educativas poderán constituír comisións ou órganos de garantías de admisión que
  deberán, en todo caso, constituírse cando a demanda de prazas nalgún centro
  educativo do ámbito de actuación da comisión supere a oferta, incluídas as prazas
  reservadas para o alumnado con necesidades de apoio educativo. Estas comisións
  recibirán dos centros toda a información e documentación precisa para o exercicio
  destas funcións e supervisarán o proceso de admisión do alumnado, o cumprimento
  das normas que o regulan, especialmente as relativas a evitar a segregación do
  alumnado por motivos socioeconómicos ou doutra natureza, e proporán ás
  administracións educativas as medidas que consideren adecuadas. Particularmente,
  velarán pola presenza equilibrada do alumnado con necesidade específica de apoio
  educativo ou que se encontre en situación socioeconómica desfavorecida entre os
  centros sostidos con fondos públicos do seu ámbito de actuación. Estas comisións
  ou órganos estarán integrados por representantes da Administración educativa, da
  Administración local, das familias, do profesorado, do alumnado, se for o caso, e
  dos centros públicos e privados concertados, designados polas organizacións
  destes colectivos ou institucións, e deberán promover, na súa composición, o
  principio de representación equilibrada de mulleres e homes.
 2. As familias poderán presentar ao centro en que desexen escolarizar os seus
  fillos e fillas, ante a comisión ou órgano de garantías de admisión ou ante a
  administración educativa, as solicitudes de admisión, que, en todo caso, deberán
  ser tramitadas. Os centros docentes deberán ser informados das solicitudes de
  admisión que os afecten.»

Cincuenta e cinco. Modifícanse os números 1 e 2 do artigo 87 nos seguintes termos:

«1. Co fin de asegurar a calidade educativa para todos, a cohesión social e a
igualdade de oportunidades, as administracións garantirán unha adecuada e
equilibrada escolarización do alumnado con necesidade específica de apoio
educativo e disporán as medidas necesarias para evitar a segregación do alumnado
por razóns socioeconómicas ou doutra natureza. Para isto, establecerán unha
proporción equilibrada do alumnado con necesidade específica de apoio educativo
que deba ser escolarizado en cada un dos centros públicos e privados concertados
e garantirán os recursos persoais e económicos necesarios aos centros para ofrecer
o dito apoio. Así mesmo, establecerán as medidas que se deban adoptar cando se
concentre unha elevada proporción de alumnado de tales características nun centro
educativo, que irán dirixidas a garantir o dereito á educación en condicións de
igualdade de todos os alumnos e alumnas.

 1. Para facilitar a escolarización e garantir o dereito á educación do alumnado
  con necesidade específica de apoio educativo, as administracións educativas
  deberán reservarlle até o final do período de preinscrición e matrículas, derivadas
  tanto da avaliación ordinaria como extraordinaria, unha parte das prazas dos centros
  públicos e das autorizadas aos centros privados concertados. Esta reserva poderá
  manterse até o inicio do curso escolar.

Así mesmo, autorizarán un incremento de até un dez por cento do número
máximo de alumnos e alumnas por aula nos centros públicos e privados concertados,
ben para atender necesidades inmediatas de escolarización do alumnado de
incorporación tardía ben por necesidades que veñan motivadas por traslado da
unidade familiar en período de escolarización extraordinaria debido á mobilidade
forzosa de calquera dos pais, nais ou titores legais, ou debido ao inicio dunha
medida de acollemento familiar no alumno ou a alumna.»

Cincuenta e cinco bis. Modifícase o artigo 88, que queda redactado nos seguintes
termos:

«Artigo 88. Garantías de gratuidade.

 1. Para garantir a posibilidade de escolarizar todos os alumnos sen
  discriminación por motivos socioeconómicos, en ningún caso poderán os centros
  públicos ou privados concertados percibir cantidades das familias por recibir as
  ensinanzas de carácter gratuíto, impor ás familias a obrigación de facer achegas a
  fundacións ou asociacións nin establecer servizos obrigatorios, asociados ás
  ensinanzas, que requiran achega económica por parte das familias dos alumnos. No
  marco do disposto no artigo 51 da Lei orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do
  dereito á educación, quedan excluídas desta categoría as actividades extraescolares
  e os servizos escolares, que, en todo caso, terán carácter voluntario. As actividades
  complementarias que se consideren necesarias para o desenvolvemento do
  currículo deberán programarse e realizarse de forma que non supoñan
  discriminación por motivos económicos.

As actividades complementarias que teñan carácter estable non poderán formar
parte do horario escolar do centro.

 1. As administracións educativas dotarán os centros dos recursos necesarios
  para facer efectiva a gratuidade das ensinanzas que nesta lei se declaran gratuítas
  e establecerán medidas para que a situación socioeconómica do alumnado non
  supoña unha barreira para o acceso ás actividades complementarias e os servizos
  escolares. As administracións educativas supervisarán o cumprimento por parte dos
  centros educativos do presente artigo.»

Cincuenta e cinco ter. Modifícase o número 1, letras a) e g), do artigo 91, que queda
redactado nos seguintes termos:

«1. As funcións do profesorado son, entre outras, as seguintes:

a) A programación e o ensino das áreas, materias, módulos ou ámbitos
curriculares que teñan encomendados.»

«g) A contribución a que as actividades do centro se desenvolvan nun clima de
respecto, de tolerancia, de participación e de liberdade para fomentar nos alumnos
os valores da cidadanía democrática e da cultura de paz.»
Cincuenta e cinco quáter. Modifícase o artigo 94, que queda redactado nos seguintes
termos:

«Artigo 94. Profesorado de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato.

Para impartir as ensinanzas de educación secundaria obrigatoria e de
bacharelato será necesario ter o título de grao universitario ou titulación equivalente,
ademais da formación pedagóxica e didáctica de nivel de posgrao, de acordo co
disposto no artigo 100 da presente lei, sen prexuízo da habilitación doutras
titulacións que, para efectos de docencia, poida establecer o Goberno para
determinadas áreas, logo de consulta ás comunidades autónomas.»

Cincuenta e cinco quinquies. Modifícase o artigo 95, que queda redactado nos
seguintes termos:

«Artigo 95. Profesorado de formación profesional.

 1. Para impartir ensinanzas de formación profesional exixiranse os mesmos
  requisitos de titulación e formación establecidos no artigo anterior para a educación
  secundaria obrigatoria e o bacharelato.
 2. As administracións educativas poderán, con carácter excepcional, atribuír
  docencia no ámbito da formación profesional, cando así se requira, como profesores
  especialistas a quen estea en posesión dunha titulación de técnico ou técnica de
  formación profesional, técnico ou técnica superior de formación profesional, técnico
  ou técnica auxiliar ou técnico ou técnica especialista de formación profesional e, se
  for o caso, doutras titulacións asociadas á familia profesional.

Así mesmo, e co mesmo carácter, poderase atribuír docencia no ámbito da
formación profesional a profesionais do sector produtivo asociado ao título ou curso
correspondente.

 1. O Goberno regulará regulamentariamente as condicións de acceso e
  desempeño das funcións docentes do profesorado especialista que prestará os
  seus servizos en réxime de contratación laboral.
 2. O Ministerio de Educación e Formación Profesional determinará
  regulamentariamente os requisitos específicos e condicións para o desempeño de
  actividades docentes dos profesores especialistas.»

Cincuenta e cinco sexies. Modifícase o número 1 do artigo 96, que queda redactado
nos seguintes termos:

«1. Para exercer a docencia das ensinanzas artísticas será necesario estar
en posesión do título de grao universitario ou titulación equivalente para efectos
de docencia, sen prexuízo da intervención educativa doutros profesionais no
caso das ensinanzas de artes plásticas e deseño de grao medio e de grao
superior e da habilitación doutras titulacións que, para efectos de docencia, poida
establecer o Goberno para determinados módulos, logo de consulta ás
comunidades autónomas. No caso das ensinanzas artísticas profesionais
requirirase, así mesmo, a formación pedagóxica e didáctica a que se refire o
artigo 100 desta lei.»

Cincuenta e cinco septies. Modifícase o número 1 do artigo 98, que queda redactado
nos seguintes termos:

«1. Para exercer a docencia nas ensinanzas deportivas será necesario estar
en posesión do título de grao universitario ou titulación equivalente para efectos
de docencia. Requirirase, así mesmo, a formación pedagóxica e didáctica a que
se refire o artigo 100 desta lei. O Goberno habilitará outras titulacións para a
docencia en determinados módulos e bloques logo de consulta ás comunidades
autónomas.»

Cincuenta e cinco octies. Engádese un número 5 ao artigo 100, que queda redactado
nos seguintes termos:

«5. O ministerio competente en ensino universitario xunto ás administracións
educativas garantirán, a través dos órganos de coordinación universitaria, a oferta
de formación pedagóxica e didáctica a que se refire o número 2, de modo que
quede asegurado que o sistema educativo dispón de suficientes profesionais en
todas as ensinanzas e especialidades, así como o dereito de toda a cidadanía ao
acceso ao emprego público de acordo cos principios constitucionais de mérito e
capacidade.»

Cincuenta e cinco nonies. Modifícanse os números 2 e 3 e engádese un novo número
5 ao artigo 102, que quedan redactados nos seguintes termos:

«2. Os programas de formación permanente deberán recoller a adecuación
dos coñecementos e métodos á evolución das ciencias e das didácticas específicas,
así como todos aqueles aspectos de coordinación, orientación, titoría, educación
inclusiva, atención á diversidade e organización encamiñados a mellorar a calidade
do ensino e o funcionamento dos centros. Así mesmo, deberán incluír formación
específica en materia de igualdade nos termos establecidos no artigo sete da Lei
orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a
violencia de xénero, así como formación específica en materia de acoso e malos
tratos no ámbito dos centros docentes. Do mesmo modo, deberán incluír formación
específica en prevención, detección e actuación fronte á violencia contra a infancia.

 1. As administracións educativas promoverán a utilización das tecnoloxías da
  información e da comunicación e a formación tanto en dixitalización como en linguas
  estranxeiras de todo o profesorado, independentemente da súa especialidade,
  mediante o establecemento de programas específicos de formación nestes ámbitos.
  Igualmente, correspóndelles fomentar programas de investigación e innovación,
  impulsando o traballo colaborativo e as redes profesionais e de centros para o
  fomento da formación, a autoavaliación e a mellora da actividade docente.»

«5. As administracións educativas impulsarán acordos cos colexios
profesionais ou outras institucións que contribúan a mellorar a calidade da formación
permanente do profesorado.»

Cincuenta e cinco decies. Modifícase o número 4 do artigo 106, que queda redactado
nos seguintes termos:

«4. Corresponde ás administracións educativas dispor os procedementos para
que os resultados da valoración da función docente sexan tidos en conta de modo
preferente nos concursos de traslados e no desenvolvemento profesional docente
xunto coas actividades de formación, investigación e innovación.»

Cincuenta e seis. O artigo 109 queda redactado do seguinte modo:

«Artigo 109. Programación da rede de centros.

 1. Na programación da oferta de prazas, as administracións educativas
  harmonizarán as exixencias derivadas da obrigación que teñen os poderes públicos
  de garantir o dereito de todos á educación, mediante unha oferta suficiente de
  prazas públicas, en condicións de igualdade e os dereitos individuais de alumnos e
  alumnas, pais, nais e titores legais.

En todo caso, perseguirase o obxectivo de cohesión social e a consideración da
heteroxeneidade de alumnado como oportunidade educativa.

 1. As ensinanzas reguladas nesta lei programaranas as administracións
  educativas tendo en conta a oferta existente de centros públicos e a autorizada nos
  centros privados concertados, asegurando o dereito á educación e articulando o
  principio de participación efectiva dos sectores afectados como mecanismo idóneo
  para atender adecuadamente os dereitos e liberdades e a elección de todos os
  interesados. Os principios de programación e participación son correlativos e
  cooperantes na elaboración da oferta, que comportará unha adecuada e equilibrada
  escolarización do alumnado con necesidade específica de apoio educativo, como
  garantía da equidade e calidade do ensino.
 2. No marco da programación xeral da rede de centros de acordo cos principios
  anteriores, as administracións educativas programarán a oferta educativa de modo
  que garantan a existencia de prazas públicas suficientes, especialmente nas zonas
  de nova poboación.
 3. As administracións educativas deberán ter en conta as consignacións
  orzamentarias existentes e o principio de economía e eficiencia no uso dos recursos
  públicos.
 4. As administracións educativas promoverán un incremento progresivo de
  postos escolares na rede de centros de titularidade pública.»

Cincuenta e seis bis. Modifícase o título do artigo 110 e engádense os dous novos
números 3 e 4, nos seguintes termos:

«Artigo 110. Accesibilidade, sustentabilidade e relacións co contorno.»

«3. Co fin de promover unha cultura da sustentabilidade ambiental e da
cooperación social para protexer a nosa biodiversidade, as administracións
educativas favorecerán, en coordinación coas institucións e organizacións do seu
contorno, a sustentabilidade dos centros, a súa relación co medio natural e a súa
adaptación ás consecuencias derivadas do cambio climático. Así mesmo, garantirán
os camiños escolares seguros e promoverán desprazamentos sustentables nos
diferentes ámbitos territoriais como fonte de experiencia e aprendizaxe vital.

 1. Os centros, como espazos abertos á sociedade dos cales son elemento
  nuclear, promoverán o traballo e a coordinación coas administracións, entidades e
  asociacións do seu contorno inmediato creando comunidades educativas abertas,
  motores da transformación social e comunitaria.»

Cincuenta e seis ter. Modifícase o número 1 do artigo 111, que queda redactado nos
seguintes termos:

«1. Os centros públicos que ofrecen educación infantil denominaranse escolas
infantís, os que ofrecen educación primaria, colexios de educación primaria, os que
ofrecen educación secundaria obrigatoria, bacharelato e formación profesional,
institutos de educación secundaria. Os centros que ofrecen unicamente ensinanzas
de formación profesional denominaranse institutos de formación profesional, e
centros integrados cando impartan todas as ofertas formativas de formación
profesional.»

Cincuenta e sete. Modifícase o parágrafo primeiro do número 1 do artigo 111 bis e
engádese un último parágrafo ao dito número; modifícanse os números 2, 3, 5 e 6 e
engádese un novo número 7, nos seguintes termos:

«1. O Ministerio de Educación e Formación Profesional establecerá, logo de
consulta ás comunidades autónomas, os estándares que garantan a
interoperabilidade entre os distintos sistemas de información utilizados no Sistema
educativo español, no marco do Esquema Nacional de Interoperabilidade previsto
no artigo 42 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos
servizos públicos.»

(…)

«No marco da implantación das citadas medidas, dentro dos sistemas de
información propios da xestión académica e administrativa regularase un número
identificativo para cada alumno ou alumna, co fin de facilitar o intercambio da
información relevante, o seguimento das traxectorias educativas individualizadas,
incluídas as medidas educativas que, se for o caso, se puideron aplicar, e atender
demandas da estatística estatal e internacional e das estratexias europeas para os
sistemas de educación e formación. En calquera caso, a dita regulación atenderá á
normativa relativa á privacidade e protección de datos persoais.»

«2. Os contornos virtuais de aprendizaxe que se empreguen nos centros
docentes sostidos con fondos públicos facilitarán a aplicación de plans educativos
específicos deseñados polos docentes para a consecución de obxectivos concretos
do currículo e deberán contribuír á extensión do concepto de aula no tempo e no
espazo. Por isto deberán, respectando os estándares de interoperabilidade, permitir
aos alumnos e alumnas o acceso, desde calquera sitio e en calquera momento, aos
contornos de aprendizaxe dispoñibles nos centros docentes en que estuden, con
pleno respecto ao disposto na normativa aplicable en materia de propiedade
intelectual, privacidade e protección de datos persoais. Así mesmo, promoverán os
principios de accesibilidade universal e deseño para todas as persoas, tanto en
formatos e contidos como en ferramentas e contornos virtuais de aprendizaxe.»

«3. O Ministerio de Educación e Formación Profesional impulsará, logo de
consulta ás comunidades autónomas, a compatibilidade dos formatos que poidan
ser soportados polas ferramentas e contornos virtuais de aprendizaxe no ámbito dos
contidos educativos dixitais públicos, co obxecto de facilitar o seu uso con
independencia da plataforma tecnolóxica en que se alberguen.»

«5. As administracións educativas e os equipos directivos dos centros
promoverán o uso das tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) na aula
como medio didáctico apropiado e valioso para levar a cabo as tarefas de ensino e
aprendizaxe. As administracións educativas deberán establecer as condicións que
fagan posible a eliminación no ámbito escolar das situacións de risco derivadas da
inadecuada utilización das TIC, con especial atención ás situacións de violencia na
rede. Fomentarase a confianza e seguridade no uso das tecnoloxías prestando
especial atención á desaparición de estereotipos de xénero que dificultan a
adquisición de competencias dixitais en condicións de igualdade.»

«6. O Ministerio de Educación e Formación Profesional elaborará e revisará,
logo de consulta ás comunidades autónomas, os marcos de referencia da
competencia dixital que orienten a formación inicial e permanente do profesorado e
faciliten o desenvolvemento dunha cultura dixital nos centros e nas aulas.»

«7. As administracións públicas velarán polo acceso de todos os estudantes
aos recursos dixitais necesarios, para garantir o exercicio do dereito á educación de
todos os nenos e nenas en igualdade de condicións.

En todo caso, as tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) e os
recursos didácticos que se empreguen axustaranse á normativa reguladora dos
servizos e sociedade da información e dos dereitos de propiedade intelectual, e
concienciarán no respecto dos dereitos de terceiros.»

Cincuenta e oito. Modifícase o número 3 e engádese un novo número 6 ao artigo 112
coa seguinte redacción:

«3. Os centros que escolaricen alumnado con necesidade específica de
apoio educativo, en proporción maior á establecida con carácter xeral ou para a
zona en que se localicen, recibirán os recursos complementarios humanos e
materiais necesarios para atender adecuadamente a este alumnado. Para tal fin,
a proporción de alumnado por profesor poderá ser inferior á establecida no
número 1 do artigo 157.»

«6. As administracións educativas poderán establecer compromisos con
aqueles centros que, en uso da súa autonomía e baseándose na análise das súas
avaliacións internas ou externas, adopten decisións ou proxectos que sexan
valorados polas ditas administracións de especial interese para o contexto
socioeconómico do centro, para o desenvolvemento do currículo ou para a súa
organización e para a inclusión e a atención á diversidade do alumnado. As
administracións educativas e os centros farán un seguimento e valoración dos
resultados obtidos tomando como referencia os obxectivos propostos.»

Cincuenta e nove. Modifícanse os números 1, 2, 4 e 6 e suprímese o número 8 do
artigo 116 nos seguintes termos:

«1. Os centros privados que ofrezan ensinanzas declaradas gratuítas nesta lei
e satisfagan necesidades de escolarización, no marco do disposto nos artigos 108
e 109, poderán acollerse ao réxime de concertos educativos nos termos legalmente
establecidos. Os centros que accedan ao réxime de concertación educativa deberán
formalizar coa Administración educativa que proceda o correspondente concerto.»

«2. Entre os centros que cumpran os requisitos establecidos no número
anterior, terán preferencia para acollerse ao réxime de concertos aqueles que
atendan poboacións escolares de condicións económicas desfavorables, os que
realicen experiencias de interese pedagóxico para o sistema educativo, os que
fomenten a escolarización de proximidade e os que estean constituídos e funcionen
en réxime de cooperativa, cuxa especificidade será obxecto de recoñecemento na
normativa correspondente.»

«4. Corresponde ás comunidades autónomas ditar as normas necesarias para
o desenvolvemento do réxime de concertos educativos, de acordo co previsto no
presente artigo e no marco do disposto nos artigos 108 e 109. O concerto
establecerá os dereitos e obrigacións recíprocas en canto a réxime económico,
duración, prórroga e extinción deste, número de unidades escolares concertadas,
rendición de contas, plans de actuación e adopción de medidas en función dos
resultados académicos obtidos, e demais condicións, con suxeición ás disposicións
reguladoras do réxime de concertos. En todo caso, as administracións educativas
recollerán nas súas normativas específicas o disposto no número segundo deste
artigo.»

«6. As administracións educativas poderán concertar, con carácter preferente,
as ensinanzas de ciclos formativos de grao básico que, conforme o previsto na
presente lei, os centros privados concertados de educación secundaria obrigatoria
impartan so seu alumnado. Os ditos concertos terán carácter xeral.»

Sesenta. Modifícanse os números 1, 2 e 5 do artigo 119, que quedan redactados nos
seguintes termos:

«1. As administracións educativas garantirán a participación activa da
comunidade educativa nas cuestións relevantes da organización, o goberno, o
funcionamento e a avaliación dos centros, fomentando a dita participación
especialmente no caso do alumnado, como parte do seu proceso de formación.»

«2. A comunidade educativa participará no goberno dos centros a través do
seu consello escolar. O profesorado participará tamén na toma de decisións
pedagóxicas que corresponden ao claustro, aos órganos de coordinación docente e
aos equipos de profesores e profesoras que impartan clase no mesmo curso ou
ciclo.»

«5. Os centros terán, ao menos, os seguintes órganos colexiados de goberno:
consello escolar e claustro do profesorado. Na composición do consello escolar
deberase promover a presenza equilibrada de mulleres e homes.»

Sesenta e un. Modifícanse os números 3 e 4 do artigo 120, que quedan redactados
nos seguintes termos:

«3. As administracións educativas favorecerán a autonomía dos centros de
forma que os seus recursos económicos, materiais e humanos poidan dar resposta
e viabilidade aos proxectos educativos e propostas de organización que elaboren,
unha vez que sexan convenientemente avaliados e valorados. Os centros sostidos
con fondos públicos deberán render contas dos resultados obtidos.»

«4. Os centros, no exercicio da súa autonomía, poden adoptar
experimentacións, innovacións pedagóxicas, programas educativos, plans de
traballo, formas de organización, normas de convivencia ou ampliación do calendario
escolar ou do horario lectivo de ámbitos, áreas ou materias, nos termos que
establezan as administracións educativas e dentro das posibilidades que permita a
normativa aplicable, incluída a laboral, sen que, en ningún caso, supoña
discriminación de ningún tipo, nin se impoñan achegas ás familias nin exixencias
para as administracións educativas.»

Sesenta e dous. Modifícanse os números 1 e 2, engádense dous novos números 2
bis e 2 ter e suprímense os números 7 e 8 do artigo 121, que queda redactados nos
seguintes termos:

«1. O proxecto educativo do centro recollerá os valores, os fins e as prioridades
de actuación, incorporará a concreción dos currículos establecidos pola
Administración educativa, que corresponde fixar e aprobar ao claustro, e impulsará
e desenvolverá os principios, obxectivos e metodoloxía propios dunha aprendizaxe
competencial orientada ao exercicio dunha cidadanía activa. Así mesmo, incluirá un
tratamento transversal da educación en valores, do desenvolvemento sustentable,
da igualdade entre mulleres e homes, da igualdade de trato e non discriminación e
da prevención da violencia contra as nenas e as mulleres, do acoso e do ciberacoso
escolar, así como a cultura de paz e os dereitos humanos.

O proxecto educativo do centro recollerá, así mesmo, a estratexia dixital do
centro, de acordo co establecido no artigo 111 bis.5.»

«2. O dito proxecto estará enmarcado nunhas liñas estratéxicas e terá en
conta as características do contorno social, económico, natural e cultural do
alumnado do centro, así como as relacións con axentes educativos, sociais,
económicos e culturais do contorno. O proxecto recollerá, ao menos, a forma de
atención á diversidade do alumnado, medidas relativas á acción titorial, os plans
de convivencia e de lectura, e deberá respectar os principios de non
discriminación e de inclusión educativa como valores fundamentais, así como os
principios e obxectivos recollidos nesta lei e na Lei orgánica 8/1985, do 3 de
xullo, reguladora do dereito á educación, especificando medidas académicas
que se adoptarán para favorecer e formar na igualdade, particularmente de
mulleres e homes.»

«2 bis. Os centros adoptarán as medidas necesarias para compensar as
carencias que poidan existir na competencia en comunicación lingüística, en lingua
castelá e, se for o caso, nas linguas cooficiais, tomando como referencia a análise
realizada previamente e incluíndo a dita análise e tales medidas no seu proxecto
educativo.

As administracións educativas adoptarán as iniciativas necesarias para facilitar
aos centros a aplicación das ditas medidas.»

«2 ter. O proxecto educativo incorporará un plan de mellora, que se revisará
periodicamente, no cal, a partir da análise dos diferentes procesos de avaliación do
alumnado e do propio centro, se formulen as estratexias e actuacións necesarias
para mellorar os resultados educativos e os procedementos de coordinación e de
relación coas familias e o contorno.»

Sesenta e tres. Modifícase o número 3 do artigo 122, que queda redactado nos
seguintes termos:

«3. Os centros docentes públicos poderán obter recursos complementarios,
logo de aprobación do seu consello escolar, nos termos que establezan as
administracións educativas, dentro dos límites que a normativa vixente establece.
Estes recursos non poderán provir das actividades levadas a cabo polas asociacións
de pais, nais e de alumnos e alumnas en cumprimento dos seus fins e deberán ser
aplicados aos seus gastos, de acordo co que as administracións educativas
establezan.»

Sesenta e catro. Suprímense os números 3, 4 e 5 e modifícase o número 2 do artigo
122 bis nos seguintes termos:

«2. As administracións educativas fomentarán accións de calidade educativa
que poderán dirixirse, de maneira específica, a aspectos dunha etapa ou ensinanza
das impartidas polo centro ou, de maneira xeral, a aspectos asociados a unha
consideración integral do centro, e poderán tomar como referencia diversos modelos
de análise e xestión. Para tal fin, os centros docentes que desenvolvan estas
accións deberán presentar unha planificación estratéxica que incluirá os obxectivos
perseguidos, os resultados que se pretenden obter, a xestión que se debe
desenvolver coas correspondentes medidas para lograr os resultados esperados,
así como o marco temporal e a programación de actividades.

A realización das accións de calidade educativa estará sometida a rendición de
contas polo centro docente.»

Sesenta e cinco. Modifícase o número 2 do artigo 123, que queda redactado nos
seguintes termos:

«2. As administracións públicas poderán delegar nos órganos de goberno
dos centros públicos a adquisición de bens, contratación de obras, servizos e
subministración, de acordo coa Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do
sector público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as
directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do
26 de febreiro de 2014, e, se for o caso, coa lexislación autonómica en materia
de contratación do sector público, e cos límites que na normativa correspondente
se fixen. O exercicio da autonomía dos centros para administrar estes recursos
estará sometido ás disposicións que as administracións públicas establezan
para regular o proceso de contratación, de realización e de xustificación do
gasto.»

Sesenta e seis. Engádese o número 5 do artigo 124, que queda redactado nos
seguintes termos:

«5. As administracións educativas regularán os protocolos de actuación fronte
a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de xénero e
calquera outra manifestación de violencia, así como os requisitos e as funcións que
debe desempeñar o coordinador ou coordinadora de benestar e protección, que
debe designarse en todos os centros educativos independentemente da súa
titularidade. As directoras, directores ou titulares de centros educativos
responsabilizaranse de que a comunidade educativa estea informada dos protocolos
de actuación existentes, así como da execución e o seguimento das actuacións
previstas nestes. En todo caso, deberán garantirse os dereitos das persoas
afectadas.»

Sesenta e sete. Modifícase o número 5 e inclúese un novo número 9 do artigo 126,
que quedan redactados da seguinte maneira:

«5. O alumnado poderá ser elixido membro do consello escolar a partir do
primeiro curso de educación secundaria obrigatoria. Non obstante, os alumnos e as
alumnas dos dous primeiros cursos de educación secundaria obrigatoria non
poderán participar na selección ou no cesamento de quen exerza a dirección. O
alumnado de educación primaria participará no consello escolar do centro nos
termos que establezan as administracións educativas.»

«9. Sen prexuízo das competencias do claustro de profesorado en relación
coa planificación e organización docente, as decisións que adopte o consello escolar
deberán aprobarse preferiblemente por consenso. Para os casos en que non resulte
posible alcanzar o dito consenso, as administracións educativas regularán as
maiorías necesarias para a adopción de decisións polo Consello Escolar, á vez que
determinarán a necesidade de aprobación por maioría cualificada daquelas
decisións con especial incidencia na comunidade educativa.»

Sesenta e oito. O artigo 127 queda redactado do seguinte modo:

«Artigo 127. Competencias do consello escolar.

O consello escolar do centro terá as seguintes competencias:

a) Aprobar e avaliar os proxectos e as normas a que se refire o capítulo II do
título V da presente lei.

b) Aprobar e avaliar a programación xeral anual do centro, sen prexuízo das
competencias do claustro do profesorado en relación coa planificación e
organización docente.

c) Coñecer as candidaturas á dirección e os proxectos de dirección
presentados polos candidatos.

d) Participar na selección do director ou directora do centro nos termos que a
presente lei establece. Ser informado do nomeamento e cesamento dos demais
membros do equipo directivo. Se for o caso, logo de acordo dos seus membros,
adoptado por maioría de dous terzos, propor a revogación do nomeamento do
director ou directora.

e) Decidir sobre a admisión do alumnado con suxeición ao establecido nesta
lei e disposicións que a desenvolvan.

f) Impulsar a adopción e seguimento de medidas educativas que fomenten o
recoñecemento e a protección dos dereitos da infancia.

g) Propor medidas e iniciativas que favorezan os estilos de vida saudable, a
convivencia no centro, a igualdade efectiva de mulleres e homes, a non
discriminación, a prevención do acoso escolar e da violencia de xénero e a
resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e
social.

h) Coñecer as condutas contrarias á convivencia e a aplicación das medidas
educativas, de mediación e correctoras velando por que se axusten á normativa
vixente. Cando as medidas correctoras adoptadas polo director ou directora
correspondan a condutas do alumnado que prexudiquen gravemente a convivencia
do centro, o consello escolar, por instancia de pais, nais ou titores legais ou, se for
o caso, do alumnado, poderá revisar a decisión adoptada e propor, se for o caso, as
medidas oportunas.

i) Promover, progresivamente, a conservación e renovación das instalacións e
do equipo escolar para a mellora da calidade e a sustentabilidade e aprobar a
obtención de recursos complementarios de acordo co establecido no artigo 122.3.

j) Fixar as directrices para a colaboración, con fins educativos e culturais, coas
administracións locais e con outros centros, entidades e organismos.

k) Analizar e valorar o funcionamento xeral do centro, a evolución do
rendemento escolar e os resultados das avaliacións internas e externas en que
participe o centro.

l) Elaborar propostas e informes, por iniciativa propia ou por petición da
Administración competente, sobre o funcionamento do centro e a mellora da
calidade da xestión, así como sobre aqueloutros aspectos relacionados coa súa
calidade.

m) Aprobar o proxecto de orzamento do centro.

n) Calquera outra que lle sexa atribuída pola Administración educativa.»

Sesenta e nove. O artigo 131 queda redactado da seguinte maneira:

«Artigo 131. O equipo directivo.

 1. A dirección dos centros educativos debe conxugar a responsabilidade
  institucional da xestión do centro como organización, a xestión administrativa, a
  xestión de recursos e o liderado e dinamización pedagóxica, desde un enfoque
  colaborativo, buscando o equilibrio entre tarefas administrativas e pedagóxicas.
 2. O equipo directivo, órgano executivo de goberno dos centros públicos,
  estará integrado polo director ou directora, o ou a xefe de estudos, o secretario ou
  secretaria e cantos cargos determinen as administracións educativas.
 3. O equipo directivo traballará de forma coordinada no desempeño das súas
  funcións, conforme as instrucións do director ou directora e as funcións específicas
  legalmente establecidas.
 4. O director ou directora, logo de comunicación ao claustro de profesores e ao
  consello escolar, formulará proposta de nomeamento e cesamento á Administración
  educativa dos cargos de xefe de estudos e secretario ou secretaria de entre o
  profesorado con destino no dito centro.
 5. Todos os membros do equipo directivo cesarán nas súas funcións ao termo
  do seu mandato ou cando se produza o cesamento do director ou directora.
 6. As administracións educativas favorecerán o exercicio da función directiva
  nos centros docentes, mediante a adopción de medidas que permitan mellorar a
  actuación dos equipos directivos en relación co persoal e os recursos materiais e
  mediante a organización de programas e cursos de formación.»

Setenta. O artigo 132 queda redactado do seguinte modo:

«Artigo 132. Competencias do director ou directora.

Son competencias do director ou directora:

a) Desempeñar a representación do centro, representar a Administración
educativa nel e facerlle chegar a esta as propostas, aspiracións e necesidades da
comunidade educativa.

b) Dirixir e coordinar todas as actividades do centro, sen prexuízo das
competencias atribuídas ao claustro do profesorado e ao consello escolar.

c) Exercer a dirección pedagóxica, promover a innovación educativa e impulsar
plans para a consecución dos fins do proxecto educativo do centro.

d) Garantir o cumprimento das leis e demais disposicións vixentes.

e) Exercer a xefatura de todo o persoal adscrito ao centro.

f) Favorecer a convivencia no centro, garantir a mediación na resolución dos
conflitos e impor as medidas correctoras que correspondan aos alumnos e alumnas,
en cumprimento da normativa vixente, sen prexuízo das competencias atribuídas ao
consello escolar no artigo 127 desta lei. Para tal fin, promoverase a axilización dos
procedementos para a resolución dos conflitos nos centros.

g) Impulsar a colaboración coas familias, con institucións e con organismos
que faciliten a relación do centro co contorno, e fomentar un clima escolar que
favoreza o estudo e o desenvolvemento de cantas actuacións propicien unha
formación integral en coñecementos e valores dos alumnos e alumnas.

h) Impulsar as avaliacións internas do centro e colaborar nas avaliacións
externas e na avaliación do profesorado.

i) Convocar e presidir os actos académicos e as sesións do consello escolar e
do claustro do profesorado do centro e executar os acordos adoptados, no ámbito
das súas competencias.

j) Realizar as contratacións de obras, servizos e subministracións, así como
autorizar os gastos de acordo co orzamento do centro, ordenar os pagamentos e
visar as certificacións e documentos oficiais do centro, todo isto de acordo co que
establezan as administracións educativas.

k) Propor á Administración educativa o nomeamento e cesamento dos
membros do equipo directivo, logo de información ao claustro do profesorado e ao
consello escolar do centro.

l) Promover experimentacións, innovacións pedagóxicas, programas
educativos, plans de traballo, formas de organización, normas de convivencia,
ampliación do calendario escolar ou do horario lectivo de áreas ou materias, de
acordo co recollido no artigo 120.4.

m) Fomentar a cualificación e formación do equipo docente, así como a
investigación, a experimentación e a innovación educativa no centro.

n) Deseñar a planificación e organización docente do centro, recollida na
programación xeral anual.

ñ) Calquera outra que lle sexa encomendada pola Administración educativa.»

Setenta e un. Modifícanse as letras b) e c) do número 1 do artigo 134, que quedan
redactadas nos seguintes termos:

«b) Ter exercido funcións docentes como funcionario de carreira, durante un
período de, ao menos, cinco anos, nalgunha das ensinanzas que ofrece o centro a
que se opta.

c) As administracións educativas poderán considerar como requisito a
formación a que se refire o número 6 do artigo 135.»

Setenta e dous. O artigo 135 queda redactado nos seguintes termos:

«Artigo 135. Procedemento de selección.

 1. Para a selección dos directores ou directoras nos centros públicos, a
  excepción dos centros integrados de formación profesional, as administracións
  educativas convocarán concurso de méritos e establecerán os criterios obxectivos
  e o procedemento de valoración do proxecto presentado e dos méritos do candidato,
  entre os que incluirán a superación dun programa de formación sobre o
  desenvolvemento da función directiva, impartido polo Ministerio de Educación e
  Formación Profesional ou polas administracións educativas das comunidades
  autónomas, con validez en todo o territorio nacional.
 2. A selección será realizada no centro por unha comisión constituída por
  representantes da Administración educativa e do centro correspondente.
 3. Corresponde ás administracións educativas determinar o número total de
  vogais das comisións. Ao menos un terzo dos membros da comisión será
  profesorado elixido polo claustro e outro terzo será elixido por e entre os membros
  do consello escolar que non son docentes. Ademais, entre os membros da comisión
  deberá haber, ao menos, un director ou directora en activo en centros que impartan
  as mesmas ensinanzas que aquel en que se desenvolve o procedemento de
  selección, cun ou máis períodos de exercicio con avaliación positiva do traballo
  desenvolvido.
 4. A selección do director ou directora, que terá en conta a valoración obxectiva
  dos méritos académicos e profesionais acreditados polos aspirantes e a valoración
  do proxecto de dirección orientado a lograr o éxito escolar de todo o alumnado, que
  deberá incluír, entre outros, contidos en materia de igualdade entre mulleres e
  homes, non discriminación e prevención da violencia de xénero, será decidida
  democraticamente polos membros da comisión, de acordo cos criterios establecidos
  polas administracións educativas.
 5. A selección realizarase valorando especialmente as candidaturas do
  profesorado do centro.
 6. Quen superase o procedemento de selección deberá superar un programa
  de formación sobre competencias para o desempeño da función directiva, de
  maneira previa ao seu nomeamento. As características desta formación serán
  establecidas polo Goberno, en colaboración coas administracións educativas, e terá
  validez en todo o Estado. Así mesmo, estableceranse as excepcións que
  corresponda aos aspirantes que realizasen cursos de formación destas
  características antes da presentación da súa candidatura ou acrediten experiencia
  no exercicio da función directiva con avaliación positiva do seu traballo.

As administracións educativas tamén poderán establecer as condicións en que
os directores e directoras deban realizar módulos de actualización no desempeño
da función directiva.»

Setenta e tres. O artigo 136 queda redactado nos seguintes termos:

«Artigo 136. Nomeamento.

 1. A Administración educativa nomeará director ou directora do centro que
  corresponda, sen prexuízo do establecido no artigo 11.5 da Lei 5/2002, do 19 de
  xuño, das cualificacións e da formación profesional, por un período de catro anos, a
  quen superase o programa de formación a que se refire o número sexto do artigo
  135 desta lei.
 2. O nomeamento dos directores ou directoras poderá renovarse, por períodos
  de igual duración, logo de avaliación positiva do traballo desenvolvido ao final
  destes, oído o consello escolar. Os criterios e procedementos desta avaliación serán
  públicos. As administracións educativas poderán fixar un límite máximo para a
  renovación dos mandatos.»

Setenta e tres bis. O artigo 137 queda redactado nos seguintes termos:

«En ausencia de candidaturas, no caso de centros de nova creación ou cando
a comisión correspondente non seleccionase ningún aspirante, sen prexuízo do
establecido no artigo 11.5 da Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións
e da formación profesional, e a normativa que a desenvolve, a Administración
educativa, oído o consello escolar, nomeará director ou directora por un período
máximo de catro anos un funcionario ou funcionaria docente, que deberá superar o
programa de formación sobre o desenvolvemento da función directiva previsto no
artigo 135.1.»

Setenta e catro. Engádese un novo número 2 ao artigo 140, que queda redactado
nos seguintes termos:

«2. A finalidade establecida no número anterior non poderá amparar que os
resultados das avaliacións do sistema educativo, independentemente do ámbito
territorial estatal ou autonómico en que se apliquen, poidan ser utilizados para
valoracións individuais do alumnado ou para establecer clasificacións dos centros.»

Setenta e catro bis. O artigo 141 queda redactado nos seguintes termos:

«A avaliación estenderase a todos os ámbitos educativos regulados nesta lei e
aplicarase sobre os procesos de ensino e aprendizaxe, e os seus resultados, sobre
o contexto educativo, con especial referencia á escolarización e admisión do
alumnado, aos recursos educativos, á actividade do profesorado, á función directiva,
ao funcionamento dos centros educativos, á inspección e ás propias administracións
educativas.»

Setenta e cinco. O artigo 143 queda redactado nos seguintes termos:

«Artigo 143. Avaliación xeral do sistema educativo.

 1. O Instituto Nacional de Avaliación Educativa, en colaboración coas
  administracións educativas, no marco da avaliación xeral do sistema educativo,
  realizará as avaliacións que permitan obter datos representativos, tanto do alumnado
  e dos centros das comunidades autónomas como do conxunto do Estado. Estas
  avaliacións versarán sobre as competencias establecidas no currículo e
  desenvolveranse no ensino primario e secundario. A Conferencia Sectorial de
  Educación velará para que estas avaliacións se realicen con criterios de
  homoxeneidade.

Para estes efectos, o Instituto Nacional de Avaliación Educativa establecerá, en
colaboración cos departamentos e órganos de avaliación educativa das
comunidades autónomas, os estándares básicos metodolóxicos e científicos que
garantan a calidade, validez e fiabilidade das avaliacións.

Os departamentos e órganos de avaliación educativa das comunidades
autónomas levarán a cabo nos seus respectivos ámbitos de competencia a
aplicación das avaliacións acordadas, en colaboración co Instituto Nacional de
Avaliación Educativa.

 1. Para tal fin, no último curso de educación primaria e de educación
  secundaria obrigatoria, o Instituto Nacional de Avaliación Educativa e os organismos
  correspondentes das administracións educativas, de acordo co establecido no
  número anterior, levarán a cabo, con carácter mostral e plurianual, unha avaliación
  das competencias adquiridas polos alumnos ou alumnas. Esta avaliación terá
  carácter informativo, formativo e orientador para os centros, e informativo para as
  familias e para o conxunto da comunidade educativa.
 2. O Instituto Nacional de Avaliación Educativa, en colaboración coas
  administracións educativas, coordinará a participación española nas avaliacións
  internacionais.
 3. O Instituto Nacional de Avaliación Educativa, en colaboración coas
  administracións educativas, elaborará o Sistema estatal de indicadores básicos da
  educación, que contribuirá ao coñecemento do sistema educativo e a orientar a
  toma de decisións das institucións educativas e de todos os sectores implicados na
  educación. Os ditos indicadores de avaliación, desagregados por sexo, incluirán
  información que permitirá valorar o grao de equidade alcanzado polo sistema
  educativo e da súa evolución ao longo dos cursos. Os datos necesarios para a súa
  elaboración deberán ser facilitados ao Ministerio de Educación e Formación
  Profesional polas administracións educativas das comunidades autónomas.

Do mesmo modo, o Ministerio de Educación e Formación Profesional achegará
ás administracións educativas autonómicas a información correspondente ao seu
ámbito de competencia en materia de avaliación educativa, en particular aquela
derivada das avaliacións mostrais previstas no número 1, incluídas as bases de
datos. Así mesmo, porá á disposición das comunidades autónomas os métodos e
procedementos levados a cabo para a súa análise e para a presentación de
resultados.

 1. Co fin de posibilitar o diagnóstico de debilidades e o deseño e implantación
  de medidas de mellora da calidade do Sistema educativo español, o Ministerio de
  Educación e Formación Profesional, en colaboración coas administracións
  educativas, arbitrará os mecanismos para posibilitar a incorporación de información
  adicional ao tratamento estatístico conxunto, que permita unha mellor análise dos
  factores que afectan as traxectorias e o rendemento educativo e a comparación
  baseada no valor engadido.»

Setenta e seis. O artigo 144 queda redactado nos seguintes termos:

«Artigo 144. Avaliacións de diagnóstico.

 1. O Instituto Nacional de Avaliación Educativa e os organismos
  correspondentes das administracións educativas colaborarán na realización dun
  marco común de avaliación que sirva como referencia das avaliacións de diagnóstico
  recollidas nos artigos 21 e 29 desta lei. Os centros docentes realizarán unha
  avaliación a todos os seus alumnos e alumnas en cuarto curso de educación
  primaria e en segundo curso de educación secundaria obrigatoria, segundo
  dispoñan as administracións educativas. A finalidade desta avaliación será
  diagnóstica e nela comprobarase, ao menos, o grao de dominio da competencia en
  comunicación lingüística e da competencia matemática. Os centros educativos terán
  en conta os resultados destas avaliacións no deseño dos seus plans de mellora.
 2. No marco das súas respectivas competencias, corresponde ás
  administracións educativas desenvolver e controlar as avaliacións de diagnóstico en
  que participen os centros delas dependentes e proporcionar os modelos e apoios
  pertinentes co fin de que todos os centros poidan realizar de modo adecuado estas
  avaliacións, que terán carácter formativo e interno.
 3. Corresponde ás administracións educativas regular a forma en que os
  resultados destas avaliacións de diagnóstico que realizan os centros, así como os
  plans de actuación que deriven delas, e ser postos en coñecemento da comunidade
  educativa. En ningún caso, os resultados destas avaliacións poderán ser utilizados
  para o establecemento de clasificacións dos centros.
 4. Estas avaliacións, así como as reguladas no artigo anterior, terán en conta
  o alumnado con necesidades educativas especiais derivadas de discapacidade,
  incluídas, nas condicións de realización das ditas avaliacións, as adaptacións e
  recursos que tivese.»

Setenta e seis bis. Engádese un número 2 ao artigo 146 nos seguintes termos e
pásase a a numerar como número 1 o parágrafo existente:

«2. A avaliación da función directiva de centros, servizos e programas será
realizada polo corpo de inspectores de educación e formará parte das súas
competencias.»

Setenta e sete. Modifícase o número 2 do artigo 147, que queda redactado nos
seguintes termos:

«2. O Ministerio de Educación e Formación Profesional publicará,
periodicamente, as conclusións de interese xeral das avaliacións efectuadas polo
Instituto Nacional de Avaliación Educativa en colaboración coas administracións
educativas e dará a coñecer a información que ofreza periodicamente o Sistema
estatal de indicadores.»

Setenta e sete bis. Modifícase o número 1 do artigo 148, que queda redactado nos
seguintes termos:

«1. É competencia e responsabilidade dos poderes públicos a inspección,
supervisión e avaliación do sistema educativo.»

Setenta e sete ter. Modifícase o artigo 149, que queda redactado nos seguintes
termos:

«Artigo 149. Ámbito.

Corresponde ao Estado a alta inspección educativa, para garantir o cumprimento
das facultades que lle están atribuídas en materia de ensino nas comunidades
autónomas, a observancia dos principios e normas constitucionais aplicables e
demais normas básicas que desenvolven o artigo 27 da Constitución.»

Setenta e sete quáter. Modifícase a letra e) do número 1 do artigo 150, que queda
redactada nos seguintes termos:

«e) Verificar a adecuación da concesión das subvencións e bolsas financiadas
con cargo aos orzamentos xerais do Estado aos criterios xerais que establezan as
disposicións do Estado.»
Setenta e sete quinquies. Modifícanse as letras a) e h) do artigo 151, que quedan
redactadas nos seguintes termos:

«a) Supervisar, avaliar e controlar, desde o punto de vista pedagóxico e
organizativo, o funcionamento dos centros educativos, así como os proxectos e
programas que desenvolvan, con respecto ao marco de autonomía que esta lei
ampara.»

«h) Orientar os equipos directivos na adopción e seguimento de medidas que
favorezan a convivencia, a participación da comunidade educativa e a resolución de
conflitos, impulsando e participando, cando sexa necesario, nos procesos de
mediación.»

Setenta e sete sexies. Modifícanse as letras a) e d) do artigo 153 e engádense as
dúas letras novas e) e f), nos seguintes termos:

«a) Coñecer, supervisar e observar todas as actividades que se realicen nos
centros, tanto públicos como privados, aos cales terán libre acceso.»

«d) Participar nas reunións dos órganos colexiados ou de coordinación
docente dos centros, respectando o exercicio da autonomía que a lei lles recoñece,
así como formar parte de comisións, xuntas e tribunais, cando así se determine.

e) Elevar informes e facer requirimentos cando se detecten incumprimentos na
aplicación da normativa, e levantar actas, xa sexa por iniciativa propia ou por
instancia da autoridade administrativa correspondente.

f) Calquera outra que lle sexa atribuída polas administracións educativas,
dentro do ámbito das súas competencias.»

Setenta e sete septies. Engádese un novo artigo 153 bis, que queda redactado nos
seguintes termos:

«Artigo 153 bis. Principios de actuación da inspección educativa.

a) Respecto aos dereitos fundamentais e ás liberdades públicas, defensa do
interese común e os valores democráticos e evitación de calquera conduta que
poida xerar discriminación por razón de orixe, xénero, orientación sexual, relixión
opinión ou calquera outra circunstancia persoal ou social.

b) Profesionalidade e independencia de criterio técnico.

c) Imparcialidade e eficiencia na consecución dos obxectivos fixados.

d) Transparencia en canto aos fins das súas actuacións, os instrumentos e as
técnicas utilizados.»

Setenta e oito. Modifícase o número 3 da disposición adicional segunda, que queda
redactado nos seguintes termos:

«3. No marco da regulación das ensinanzas de educación primaria e educación
secundaria obrigatoria, poderase establecer o ensino non confesional de cultura das
relixións.»

Setenta e oito bis. Modifícase o número 1 e o primeiro parágrafo do número 2 da
disposición adicional terceira, que quedan redactados nos seguintes termos:

«1. Os profesores que impartan o ensino confesional das relixións deberán
cumprir os requisitos de titulación establecidos para as distintas ensinanzas
reguladas na presente lei, así como os establecidos nos acordos subscritos entre o
Estado español e as diferentes confesións relixiosas.

 1. Os profesores que, non pertencendo aos corpos de funcionarios docentes,
  impartan a ensinanza confesional das relixións nos centros públicos farano en
  réxime de contratación laboral, de conformidade co Estatuto dos traballadores, coas
  respectivas administracións competentes. A regulación do seu réxime laboral farase
  coa participación dos representantes do profesorado. Accederase ao destino
  mediante criterios obxectivos de igualdade, mérito e capacidade. Estes profesores
  percibirán as retribucións que correspondan no respectivo nivel educativo aos
  profesores interinos.»

Setenta e oito ter. Modifícase o número 3 da disposición adicional cuarta, que queda
redactado nos seguintes termos:

«3. A supervisión dos libros de texto e outros materiais curriculares é
competencia das administracións educativas e constituirá parte do proceso ordinario
de inspección que exerce a Administración educativa sobre a totalidade de elementos
que integran o proceso de ensino e aprendizaxe, que debe velar polo respecto aos
principios e valores contidos na Constitución e ao disposto na presente lei.»

Setenta e nove. A disposición adicional quinta queda redactada nos seguintes
termos:

«Disposición adicional quinta. Calendario escolar.

O calendario escolar, que fixarán anualmente as administracións educativas,
comprenderá un mínimo de 175 días lectivos para as ensinanzas obrigatorias.»

Setenta e nove bis. Modifícanse a letra c) e os dous últimos parágrafos do número 1
da disposición adicional sétima, que quedan redactados nos seguintes termos:

«c) O corpo a extinguir de profesores técnicos de formación profesional, que
desempeñará as súas funcións na formación profesional e, excepcionalmente, nas
condicións que se establezan, na educación secundaria obrigatoria.»

(…)

«O Goberno, logo de consulta ás comunidades autónomas, poderá establecer
as condicións e os requisitos para que os funcionarios pertencentes a algún dos
corpos docentes recollidos no número anterior poidan, excepcionalmente,
desempeñar funcións nunha etapa ou, se for o caso, ensinanzas distintas das
asignadas ao seu corpo con carácter xeral. Para tal desempeño, determinarase a
titulación, formación ou experiencia que se consideren necesarias. En todo caso,
considerarase a estes efectos o profesorado dos centros que impartan
conxuntamente ensinanzas de educación primaria e educación secundaria.

Os corpos e escalas declarados a extinguir pola presente lei, así como por
normas anteriores á Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do
sistema educativo, rexeranse polo establecido naquelas disposicións, e seralles de
aplicación o sinalado para efectos de mobilidade na disposición adicional décimo
segunda desta lei.»

Setenta e nove ter. Modifícase a disposición adicional novena, que queda redactada
nos seguintes termos:

«Disposición adicional novena. Requisitos para o ingreso nos corpos de
funcionarios docentes.

 1. Para o ingreso no corpo de mestres, serán requisitos indispensables estar
  en posesión do título de mestre ou o título de grao correspondente e superar o
  correspondente proceso selectivo.
 2. Para o ingreso no corpo de profesores de ensino secundario, será necesario
  estar en posesión do título de grao universitario ou titulación equivalente para
  efectos de docencia, ademais da formación pedagóxica e didáctica a que se refire o
  artigo 100.2 desta lei, así como superar o correspondente proceso selectivo.
 3. Para o ingreso nos corpos de profesores de música e artes escénicas e de
  catedráticos de música e artes escénicas, será necesario estar en posesión do título
  de grao universitario ou titulación equivalente para efectos de docencia, ademais de,
  no caso do corpo de profesores de música e artes escénicas, excepto nas
  especialidades propias de Arte Dramática, a formación pedagóxica e didáctica a que
  se refire o artigo 100.2 desta lei, así como superar o correspondente proceso
  selectivo. O Goberno, logo de consulta ás comunidades autónomas, establecerá as
  condicións para permitir o ingreso no corpo de catedráticos de música e artes
  escénicas, mediante concurso de méritos, a personalidades de recoñecido prestixio
  nos seus respectivos campos profesionais.
 4. Para o ingreso no corpo de profesores de artes plásticas e deseño, será
  necesario estar en posesión do título de grao ou titulación equivalente para efectos
  de docencia, ademais da formación pedagóxica e didáctica a que se refire o artigo
  100.2 desta lei, así como superar o correspondente proceso selectivo.
 5. Para o ingreso no corpo de mestres de taller de artes plásticas e deseño
  será necesario estar en posesión da titulación de diplomado, arquitecto técnico,
  enxeñeiro técnico ou o título de grao correspondente ou outros títulos equivalentes
  para efectos de docencia, ademais da formación pedagóxica e didáctica a que se
  refire o artigo 100.2 desta lei, así como superar o correspondente proceso selectivo.
 6. Para o ingreso no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas será
  necesario estar en posesión do título de grao ou titulación equivalente para efectos
  de docencia, ademais da formación pedagóxica e didáctica a que se refire o artigo
  100.2 desta lei, así como superar o correspondente proceso selectivo.
 7. Para o ingreso no corpo de profesores de ensino secundario no caso de
  materias ou áreas de especial relevancia para a formación profesional, para o
  ingreso no corpo de profesores de artes plásticas e deseño no caso de materias de
  especial relevancia para a formación específica artístico-plástica e deseño, así
  como para o ingreso no corpo de mestres de taller no caso de determinadas áreas
  ou materias, o Goberno, logo de consulta ás comunidades autónomas, poderá
  determinar, para efectos de docencia, a equivalencia doutras titulacións distintas ás
  exixidas nesta disposición adicional. No caso de que o ingreso sexa ao corpo de
  mestres de taller, poderá exixirse, ademais, unha experiencia profesional nun campo
  laboral relacionado coa materia ou área a que se aspire.»

Oitenta. Modifícase a disposición adicional décima, que queda redactada do seguinte
modo:

«Disposición adicional décima. Requisitos para o acceso aos corpos de
catedráticos e inspectores.

 1. Para acceder ao corpo de catedráticos de ensino secundario será necesario
  pertencer ao corpo de profesores de ensino secundario e estar en posesión do título
  de grao universitario correspondente ou titulación equivalente para efectos de
  docencia, así como superar o correspondente proceso selectivo.
 2. Para acceder ao corpo de catedráticos de artes plásticas e deseño será
  necesario pertencer ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño e estar en
  posesión do título de grao universitario correspondente ou titulación equivalente,
  para efectos de docencia, así como superar o correspondente proceso selectivo.
 3. Para acceder ao corpo de catedráticos de escolas oficiais de idiomas, será
  necesario pertencer ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas e estar
  en posesión do título de grao universitario correspondente ou titulación equivalente,
  para efectos de docencia, así como superar o correspondente proceso selectivo.
 4. Sen prexuízo da posibilidade de ingreso regulado na disposición adicional
  novena, número 4, para acceder ao corpo de catedráticos de música e artes
  escénicas será necesario pertencer ao corpo de profesores de música e artes
  escénicas e estar en posesión do título de grao universitario correspondente ou
  titulación equivalente, para efectos de docencia, así como superar o correspondente
  proceso selectivo.
 5. Para acceder ao corpo de inspectores de Educación será necesario pertencer
  a algún dos corpos que integran a función pública docente con, ao menos, unha
  experiencia de oito anos neles e estar en posesión do título de doutoramento, máster
  universitario, licenciatura, enxeñaría, arquitectura ou título equivalente e superar o
  correspondente proceso selectivo, así como, se for o caso, acreditar o coñecemento
  da lingua cooficial da comunidade autónoma de destino, de acordo coa súa normativa.»

Oitenta e un. Modifícase o número 4 da disposición adicional décimo segunda.

«4. O acceso ao corpo de inspectores de Educación realizarase mediante
concurso-oposición. Os aspirantes deberán contar cunha antigüidade mínima de
oito anos nalgún dos corpos que integran a función pública docente e unha
experiencia docente de igual duración. As administracións educativas convocarán o
concurso-oposición correspondente con suxeición aos seguintes criterios:

a) Na fase de concurso valorarase a traxectoria profesional dos candidatos e
os seus méritos específicos como docentes, o desempeño de cargos directivos con
avaliación positiva e a pertenza a algún dos corpos de catedráticos a que se refire
esta lei.

b) A fase de oposición consistirá na valoración da capacidade de liderado
pedagóxico e na avaliación das competencias propias da función inspectora dos
aspirantes, así como os coñecementos pedagóxicos, de administración e lexislación
educativa para o seu desempeño.

c) Nas convocatorias de acceso ao corpo de inspectores, as administracións
educativas poderán reservar até un terzo das prazas para a provisión mediante
concurso de méritos destinado ao profesorado que, reunindo os requisitos xerais,
exercese con avaliación positiva, ao menos durante tres mandatos, o cargo de
director ou directora.

Os candidatos seleccionados mediante o concurso-oposición deberán realizar
para a súa adecuada preparación un período de prácticas de carácter selectivo, ao
finalizar o cal serán nomeados, se for o caso, funcionarios de carreira do corpo de
inspectores de educación.»

Oitenta e un bis. Modifícase o número 4 da disposición adicional décimo quinta, que
queda redactado nos seguintes termos:

«4. Os municipios cooperarán coas administracións educativas
correspondentes na obtención dos soares necesarios para a construción de novos
centros docentes públicos.»

Oitenta e dous. A disposición adicional décimo oitava queda redactada nos seguintes
termos:

«Disposición adicional décimo oitava. Procedementos de consulta.

As referencias no articulado desta lei ás consultas previas ás comunidades
autónomas enténdense realizadas no seo da Conferencia Sectorial.

Así mesmo, a negociación colectiva, consulta e acordo nos asuntos que o
precisen entenderanse realizados, respectivamente, a través das mesas sectoriais
de negociación do ensino público e do ensino concertado.»

Oitenta e dous bis. Modifícase o número 2 da disposición adicional vixésimo terceira,
que queda redactado nos seguintes termos:

«Disposición adicional vixésimo terceira. Datos persoais dos alumnos.

 1. Os pais ou titores e os propios alumnos deberán colaborar na obtención da
  información a que fai referencia este artigo. A incorporación dun alumno a un centro
  docente suporá o tratamento dos seus datos e, se for o caso, a cesión de datos
  procedentes do centro en que estivo escolarizado con anterioridade, nos termos
  establecidos na lexislación sobre protección de datos. En todo caso, a información
  a que se refire este número será a estritamente necesaria para a función docente e
  orientadora, e non se poderá tratar con fins diferentes do educativo sen
  consentimento expreso.»

Oitenta e tres. A disposición adicional vixésimo quinta queda redactada nos seguintes
termos:

«Disposición adicional vixésimo quinta. Fomento da igualdade efectiva entre
homes e mulleres.

 1. Co fin de favorecer a igualdade de dereitos e oportunidades e fomentar a
  igualdade efectiva entre homes e mulleres, os centros sostidos parcial ou totalmente
  con fondos públicos desenvolverán o principio de coeducación en todas as etapas
  educativas, de conformidade co disposto pola Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo,
  para a igualdade efectiva de mulleres e homes, e non separarán o alumnado polo
  seu xénero.
 2. Con obxecto de favorecer a igualdade de dereitos e oportunidades e para
  garantir a efectividade do principio contido na letra l) do artigo 1, os centros
  educativos incorporarán medidas para desenvolver a igualdade efectiva entre
  homes e mulleres nos respectivos plans de acción titorial e de convivencia.
 3. Os centros educativos deberán, necesariamente, incluír e xustificar no seu
  proxecto educativo as medidas que desenvolven para favorecer e formar en
  igualdade en todas as etapas educativas, incluída a educación para a eliminación
  da violencia de xénero, o respecto polas identidades, culturas, sexualidades e a súa
  diversidade, e a participación activa para facer realidade a igualdade.
 4. En todo caso, as administracións educativas impulsarán o incremento da
  presenza de alumnas en estudos do ámbito das ciencias, tecnoloxía, enxeñaría,
  artes e matemáticas, así como nas ensinanzas de formación profesional con menor
  demanda feminina. Do mesmo modo, as administracións educativas tamén
  promoverán a presenza de alumnado masculino naqueles estudos en que exista, de
  forma notoria, unha maior matrícula de mulleres que de homes.
 5. As administracións educativas promoverán que os currículos e os libros de
  texto e demais materiais educativos fomenten o igual valor de mulleres e homes e
  non conteñan estereotipos sexistas ou discriminatorios.

Así mesmo, incluirán estes contidos nos programas de formación inicial do
profesorado.»

Oitenta e tres bis. Modifícase o número 2 da disposición adicional vixésimo novena,
que queda redactado nos seguintes termos:

«2. No seo da Conferencia Sectorial constituirase unha comisión en que
participarán as organizacións empresariais e sindicais máis representativas no ámbito
do ensino privado concertado, para o estudo da contía dos módulos de concerto que
valore o custo total da impartición das ensinanzas en condicións de gratuidade. As
súas conclusións deberán incorporarse no plan de incremento do gasto público previsto
no artigo 155.2 e recollido na disposición adicional oitava da presente lei. »

Oitenta e catro. A disposición adicional trixésimo segunda queda redactada nos
seguintes termos:

«Disposición adicional trixésimo segunda. Procedementos para o recoñecemento
e a acreditación das competencias profesionais.

O Goberno impulsará, sen prexuízo das competencias das comunidades
autónomas, os procedementos de recoñecemento e acreditación das
competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral ou
aprendizaxes non formais e informais, de forma que permita a todos os cidadáns
a obtención dunha acreditación das súas competencias profesionais. Para tal fin,
as administracións competentes promoverán un incremento dos procedementos
para o recoñecemento e a axilización e a flexibilización dos procesos. Estes
basearanse nos principios de simplicidade, claridade e proximidade aos cidadáns,
eficacia no cumprimento dos obxectivos fixados, e eficiencia e adecuación dos
medios aos fins institucionais.

De acordo coa disposición adicional sétima da Lei orgánica 5/2002, do 19 de
xuño, das cualificacións e da formación profesional, as administracións
competentes promoverán a oferta de programas específicos de formación dirixidos
ás persoas que, unha vez acreditadas determinadas competencias profesionais,
queiran completar a formación e titulación que as prepare e facilite a súa inserción
laboral.»

Oitenta e cinco. A disposición adicional trixésimo terceira queda redactada nos
seguintes termos:

«Disposición adicional trixésimo terceira. Exención da proba de acceso á
universidade.

 1. Poderán acceder á universidade sen necesidade de realizar a proba de
  acceso regulada no artigo 38 desta lei:

a) Os alumnos e alumnas que obtivesen un título de técnico superior de
formación profesional, de técnico superior de artes plásticas e deseño e técnico
deportivo superior, a que se refiren os artigos 44, 53 e 65.

b) Os alumnos e alumnas procedentes de sistemas educativos de Estados
membros da Unión Europea ou os doutros Estados con que se subscribisen
acordos internacionais aplicables en materia de acceso á universidade, en
réxime de reciprocidade, sempre que o dito alumnado cumpra os requisitos
académicos exixidos nos seus sistemas educativos para acceder ás súas
universidades.

c) En virtude das disposicións contidas no Convenio polo que se establece o
Estatuto das escolas europeas, feito en Luxemburgo o 21 de xuño de 1994, os
estudantes que se encontren en posesión do título de bacharel europeo.

d) Quen obtivese o diploma do bacharel internacional, expedido pola
Organización do Bacharelato Internacional, con sede en Xenebra (Suíza).

 1. O Ministerio de Educación e Formación Profesional regulará a equivalencia
  de cualificacións que se utilizará no acceso á universidade para o alumnado
  mencionado nas letras b), c) e d) do número anterior.
 2. O alumnado a que se refire o número primeiro participará nos procesos de
  admisión nos termos establecidos no número sexto do artigo 38 desta lei.»

Oitenta e seis. A disposición adicional trixésimo cuarta queda redactada nos
seguintes termos:

«Disposición adicional trixésimo cuarta. Bolsas e axudas ao estudo convocadas
polo Ministerio de Educación e Formación Profesional.

 1. As notificacións e publicacións que deban efectuarse con ocasión da
  tramitación dos procedementos de outorgamento, resolución de recursos
  administrativos, revogación, revisión de oficio e reintegro de ingresos indebidos
  sobre bolsas e axudas ao estudo, financiadas con cargo aos orzamentos xerais do
  Estado e cuxa competencia estea atribuída ao Ministerio de Educación e Formación
  Profesional, practicaranse por medios electrónicos na forma que se estableza
  regulamentariamente, en aplicación do previsto no capítulo II do título III da
  Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das
  administracións públicas.

De acordo co previsto no dito capítulo II, as notificacións que se practiquen en
relación cos procedementos sobre bolsas e axudas ao estudo a que se refire o
parágrafo anterior irán precedidas dun aviso da posta á disposición da dita
notificación ás persoas interesadas polos medios que se establezan na
correspondente convocatoria.

Transcorridos dez días naturais desde que a notificación se poña á disposición
do interesado sen que acceda ao seu contido, entenderase rexeitada, darase por
cumprido o dito trámite e continuarase co procedemento.

 1. As bolsas e axudas ao estudo que se concedan para cursar estudos
  universitarios ou non universitarios con validez académica oficial serán
  inembargables en todos os casos.
 2. Procederá o reintegro das cantidades percibidas en concepto de bolsas e
  axudas ao estudo, de conformidade co disposto no artigo 37.1.i) da Lei 38/2003, do
  17 de novembro, xeral de subvencións, naqueles casos en que as persoas
  beneficiarias non reúnan algún ou algúns dos requisitos establecidos para a
  obtención das bolsas ou axudas ou non os acreditasen debidamente.
 3. A identificación dos solicitantes de bolsas e axudas do sistema estatal de
  bolsas, así como dos membros computables da súa unidade familiar, a que se refire
  o artigo 9 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común
  das administracións públicas, poderá efectuarse mediante a consignación na
  solicitude de bolsa, na sede electrónica do Ministerio de Educación e Formación
  Profesional, dos datos do DNI ou NIE que estableza a convocatoria. O Ministerio de
  Educación e Formación Profesional poderá verificar a autenticidade deses datos
  mediante consulta á Dirección Xeral da Policía ou requirir ao solicitante e aos
  membros computables da súa unidade familiar a presentación do documento
  identificativo orixinal.

De conformidade co establecido no artigo 10 da referida Lei 39/2015, o anterior
sistema de identificación será, así mesmo, admitido como sistema de sinatura tanto
da solicitude de bolsa e axuda como da autorización para obter das administracións
públicas a información que resulte precisa para a determinación, coñecemento e
comprobación dos datos de identificación, persoais, de residencia, académicos e
familiares do solicitante, así como dos datos de renda e patrimonio dos membros
computables da súa unidade familiar.»

Oitenta e seis bis. Modifícase a disposición adicional trixésimo quinta, que queda
redactada nos seguintes termos:

«Disposición adicional trixésimo quinta. Promoción da investigación e innovación
educativas.

O ministerio responsable de educación e as administracións educativas
facilitarán a identificación de grupos de investigación e innovación educativas,
fomentarán a creación de bases unificadas de coñecemento, evidencias e boas
prácticas, e promoverán o desenvolvemento de centros de investigación que sexan
referentes especializados, co fin de mellorar as prácticas docentes e os procesos
educativos, elevar os resultados e asegurar a calidade da educación con maior
equidade e inclusión.

Así mesmo, promoverán a difusión de experiencias e o intercambio dos
resultados relevantes da investigación e innovación educativas entre redes de
centros educativos e as universidades.»
Oitenta e sete. A disposición adicional trixésimo sexta queda redactada nos seguintes
termos:

«Disposición adicional trixésimo sexta. Acceso e admisión de alumnos e alumnas
á universidade en posesión dun título, diploma ou estudo de sistemas
educativos estranxeiros homologados ou declarados equivalentes ao título de
bacharel.

 1. O Goberno establecerá a normativa básica que regule o acceso e admisión
  á universidade do alumnado en posesión dun título, diploma ou estudo equivalente
  ao título de bacharel, obtido ou realizado en sistemas educativos de países
  estranxeiros non incluídos nas letras b), c) e d) da disposición adicional trixésimo
  terceira. Os alumnos que poden acollerse a esta disposición adicional trixésimo
  sexta son:

a) Estudantes que estean en posesión de títulos, diplomas ou estudos, obtidos
ou realizados en sistemas educativos de Estados que non sexan membros da Unión
Europea cos cales non se subscribisen acordos internacionais aplicables en materia
de acceso á universidade en réxime de reciprocidade, homologados ou declarados
equivalentes ao título de bacharel do Sistema educativo español.

b) Estudantes en posesión de títulos, diplomas ou estudos equivalentes ao
título de bacharel do Sistema educativo español, procedentes de sistemas
educativos de Estados membros da Unión Europea ou os doutros Estados cos cales
se subscribisen acordos internacionais aplicables en materia de acceso á
universidade, en réxime de reciprocidade, cando os ditos estudantes non cumpran
os requisitos académicos exixidos nos seus sistemas educativos para acceder ás
súas universidades.

c) Estudantes en posesión de títulos, diplomas ou estudos homologados ou
declarados equivalentes aos títulos oficiais de técnico superior de formación
profesional, de técnico superior de artes plásticas e deseño, ou de técnico deportivo
superior do Sistema educativo español, obtidos ou realizados en sistemas
educativos de Estados que non sexan membros da Unión Europea cos cales non se
subscribisen acordos internacionais para o recoñecemento do título de bacharel en
réxime de reciprocidade.

 1. Para o seu acceso á universidade, o alumnado recollido nesta disposición
  adicional trixésimo sexta deberá cumprir os requisitos establecidos para a
  homologación do título, diploma ou estudo obtido ou realizado no estranxeiro.
 2. Estes estudantes deberán superar unha proba de acceso cuxa estrutura e
  cualificación será establecida polo Goberno tendo en conta as características deste
  alumnado. Así mesmo, o Goberno regulará o procedemento de cálculo da
  cualificación para o acceso á universidade para os alumnos mencionados nesta
  disposición.
 3. De acordo co disposto no artigo 42 da Lei orgánica 6/2001, de universidades,
  e o número 1 deste artigo, o Goberno establecerá a normativa básica que permita
  ás universidades fixar os procedementos de admisión de quen superase a proba de
  acceso.»

Oitenta e oito. A disposición adicional trixésimo sétima queda redactada nos
seguintes termos:

«Disposición adicional trixésimo sétima. Profesorado visitante.

O Goberno regulará os requisitos, funcións e réxime do profesorado visitante
procedente dos países cos cales subscribise o correspondente convenio e que, con
carácter temporal, se incorpore aos centros docentes.»
Oitenta e nove. A disposición adicional trixésimo oitava queda redactada nos
seguintes termos:

«Disposición adicional trixésimo oitava. Lingua castelá, linguas cooficiais e linguas
que gocen de protección legal.

 1. As administracións educativas garantirán o dereito dos alumnos e das
  alumnas a recibir ensinanzas en castelán e nas demais linguas cooficiais nos seus
  respectivos territorios, de conformidade coa Constitución española, os estatutos de
  autonomía e a normativa aplicable.
 2. Ao finalizar a educación básica, todos os alumnos e alumnas deberán
  alcanzar o dominio pleno e equivalente na lingua castelá e, se for o caso, na lingua
  cooficial correspondente.
 3. As administracións educativas aplicarán os instrumentos de control,
  avaliación e mellora propios do sistema educativo e promoverán a realización de
  análises por parte dos centros, de modo que se garanta que todo o alumnado
  alcance a competencia en comunicación lingüística, en lingua castelá e, se for o
  caso, nas linguas cooficiais, no grao requirido. Así mesmo, impulsarán a adopción
  por parte dos centros das medidas necesarias para compensar as carencias que
  poidan existir en calquera das linguas.
 4. Tanto a materia Lingua castelá e literatura como a Lingua cooficial e
  literatura deberán impartirse nas linguas correspondentes.
 5. Aquelas comunidades autónomas en que existan linguas cooficiais que non
  teñen ese carácter en todo o seu territorio ou linguas non oficiais que gocen de
  protección legal poderán ofrecelas nos termos que determine a súa normativa
  reguladora.»

Noventa. A disposición adicional trixésimo novena queda redactada do seguinte
modo:

«Disposición adicional trixésimo novena. Centros dependentes doutras
administracións públicas.

 1. O Goberno regulará as condicións de aplicación, nos centros dependentes
  doutras administracións públicas, do establecido na presente lei e na Lei orgánica
  8/1985, do 3 de xullo, para os órganos de goberno e participación dos centros
  públicos.
 2. Os centros docentes militares, autorizados polo Ministerio de Educación
  e Formación Profesional, que dispoñan de núcleos de formación profesional que
  impartan ensinanzas de formación profesional do sistema educativo rexeranse
  pola presente lei, pola Lei 39/2007, do 19 de novembro, da carreira militar, e polo
  establecido na normativa específica no referente á súa denominación, normas
  internas de organización, funcionamento, goberno e autonomía. Así mesmo,
  estableceranse mecanismos de coordinación entre os ministerios
  correspondentes, co obxectivo de definir as necesidades e os requisitos precisos,
  todo isto encamiñado ao cumprimento do currículo dos títulos de formación
  profesional.
 3. O Goberno determinará as condicións de experiencia e formación
  pedagóxica para que o persoal da escala de suboficiais das Forzas Armadas
  poida impartir ensinanzas de formación profesional como profesor técnico para
  determinados ciclos formativos relacionados coa súa especialidade,
  exclusivamente dentro do ámbito do Ministerio de Defensa nos centros docentes
  militares.»

Noventa e un. A disposición adicional cuadraxésima queda redactada da seguinte
maneira:

«Disposición adicional cuadraxésima. Sistema de axudas e préstamo de libros de
texto e outros materiais curriculares.

O Ministerio de Educación e Formación Profesional promoverá, no seo da
Conferencia Sectorial de Educación, programas que faciliten a dispoñibilidade de
forma gratuíta de libros de texto e outros materiais curriculares a través dun sistema
de préstamo ou de axudas.»

Noventa e dous. A disposición adicional cuadraxésimo primeira queda redactada da
seguinte maneira:

«Disposición adicional cuadraxésimo primeira. Valores que sustentan a
democracia e os dereitos humanos e prevención e resolución pacífica de
conflitos.

No currículo das diferentes etapas da educación básica atenderase á
aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da
vida persoal, familiar e social, e dos valores que sustentan a democracia e os
dereitos humanos, que debe incluír, en todo caso, a igualdade entre mulleres e
homes, a igualdade de trato e a non discriminación, así como a prevención da
violencia de xénero e o acoso escolar ou calquera outra manifestación de violencia.
Recollerase, así mesmo, o coñecemento da historia da democracia en España
desde as súas orixes á actualidade e a súa contribución ao fortalecemento dos
principios e valores democráticos definidos na Constitución española.

Da mesma forma, considerarase o estudo e respecto doutras culturas,
particularmente a propia do pobo xitano e a doutros grupos e colectivos, contribuíndo
á valoración das diferenzas culturais, así como o recoñecemento e a difusión da
historia e cultura das minorías étnicas presentes no noso país, para promover o seu
coñecemento e reducir estereotipos. Atenderase, tamén, ao coñecemento de feitos
históricos e conflitos que atentaron gravemente contra os dereitos humanos, como
o Holocausto xudeu e a historia de loita polos dereitos das mulleres.»

Noventa e tres. Engádese unha disposición adicional cuadraxésimo cuarta, que
queda redactada do seguinte modo:

«Disposición adicional cuadraxésimo cuarta. Requisitos para ser nomeado director
ou directora de centros públicos.

As habilitacións e acreditacións de directores ou directoras de centros públicos
expedidas con anterioridade á entrada en vigor desta lei consideraranse
equivalentes á certificación acreditativa de ter superado o programa de formación
sobre o desenvolvemento da función directiva, indicada no número 1 do artigo 135
e no número 1 do artigo 136 desta lei.»

Noventa e catro. Engádese unha disposición adicional cuadraxésimo quinta, que
queda redactada do seguinte modo:

«Disposición adicional cuadraxésimo quinta. Probas de acceso á universidade
establecidas en normativas anteriores.

Quen superase as probas de acceso á universidade establecidas en normativas
anteriores manterá a cualificación obtida no seu momento segundo os criterios e
condicións que estableza o Goberno, ben que poderá presentarse aos
procedementos de admisión fixados polas universidades para elevar a dita
cualificación.»

Noventa e cinco. Engádese unha disposición adicional cuadraxésimo sexta, que
queda redactada do seguinte modo:

«Disposición adicional cuadraxésimo sexta. Promoción da actividade física e a
alimentación saudable.

As administracións educativas adoptarán medidas para que a actividade física e
a alimentación saudable formen parte do comportamento infantil e xuvenil. Co
obxectivo de fomentar e consolidar hábitos de vida saudables, as ditas
administracións promoverán a práctica diaria de deporte e exercicio físico por parte
dos alumnos e alumnas durante a xornada escolar, nos termos e condicións que,
seguindo as recomendacións dos organismos competentes, garantan un
desenvolvemento adecuado para favorecer unha vida sa e autónoma, para promover
hábitos saudables de alimentación e a mobilidade activa e reducir o sedentarismo.

Os centros impulsarán o desenvolvemento de actividades docentes en espazos
abertos e contornos naturais. O deseño, coordinación e supervisión das medidas
que, para estes efectos, se adopten serán asumidos polo profesorado con
cualificación ou especialización adecuada nestes ámbitos.»

Noventa e seis. Engádese unha nova disposición adicional cuadraxésimo sétima,
coa seguinte redacción:

«Disposición adicional cuadraxésimo sétima. Estudos incompletos.

O Goberno regulará as condicións de promoción dun curso que non fose superado
na súa totalidade ao seguinte, cando entre un e outro se apliquen as modificacións
introducidas por esta lei relativas ao currículo, á organización e aos obxectivos.»

Noventa e seis bis. Engádese unha nova disposición adicional cuadraxésimo oitava,
coa seguinte redacción:

«Disposición adicional cuadraxésimo oitava. Cambio das funcións do persoal
docente.

Os funcionarios docentes que mostren unha manifesta falta de condicións para
ocupar un posto docente ou unha notoria falta de rendemento que non comporte
inhibición poderán ser removidos do seu posto de traballo e realizar outras tarefas
que non requiran atención directa co alumnado. A remoción debe ser consecuencia
dun expediente contraditorio que finalice cunha avaliación negativa realizada pola
inspección educativa.»

Noventa e seis ter. Engádese unha nova disposición adicional cuadraxésimo novena,
coa seguinte redacción:

«Disposición adicional cuadraxésimo novena. Programas e estratexias de atención
ao alumnado con necesidade específica de apoio educativo.

As administracións educativas e a Administración local poderán desenvolver
programas e estratexias de atención educativa complementaria de apoio á
escolarización para o alumnado con necesidade específica de apoio educativo,
mediante fórmulas non contractuais, con entidades privadas sen ánimo de lucro,
institucións ou asociacións.»

Noventa e sete. A disposición derradeira terceira queda redactada nos seguintes
termos:

«Disposición derradeira terceira. Referencias contidas nesta lei.

 1. Todas as referencias contidas nas disposicións vixentes ás ensinanzas
  comúns entenderanse realizadas aos aspectos básicos do currículo que constitúen
  as ensinanzas mínimas.
 2. Todas as referencias contidas nas disposicións vixentes aos títulos de
  graduado entenderanse referidas tanto a graduado como a graduada. Así mesmo,
  as referencias aos títulos de técnico entenderanse referidas tanto a técnico como a
  técnica.»

Noventa e oito. A disposición derradeira quinta queda redactada nos seguintes
termos:

«Disposición derradeira quinta. Título competencial.

 1. A presente lei dítase con carácter básico ao abeiro da competencia que
  corresponde ao Estado conforme o artigo 149.1.1.ª, 18.ª e 30.ª da Constitución.
  Exceptúanse do referido carácter básico os seguintes preceptos: artigos 7; 8.1 e
  8.3; 9; 11.1 e 11.3; 12.4; 14.6; 15.3; 18.4; 18.5; 22.8; 24.6; 24.7; 26.1; 26.2; 35; 42.3;
  47; 58.4, 58.5, 58.6, 58.7 e 58.8; 60.3 e 60.4; 66.2 e 66.4; 67.2, 67.3, 67.6, 67.7 e
  67.8; 68.3; 72.4 e 72.5; 89; 90; 100.3; 101; 102.3 e 102.4; 103.1; 105.2; 106.2 e
  106.3; 111 bis.4; 112.2, 112.4; 112.5 e 112.6; 113.3 e 113.4; 122.2 e 122.3; 122 bis;
  123.2, 123.3, 123.4 e 123.5; 124.1, 124.2 e 124.4; 125; 130.1; 131.2 e 131.5; 144.3;
  145; 146; 147.2; 154; disposición adicional décimo quinta, números 1, 4, 5 e 7;
  disposición adicional trixésimo cuarta, disposición adicional cuadraxésima,
  disposición adicional cuadraxésimo primeira, disposición derradeira terceira e
  disposición derradeira cuarta.
 2. Os artigos 30.4; 31.1 e 2; 37; 39.6, primeiro inciso; 41.2 e 3; 44.1, 2 e 3; 50;
  53; 54.2 e 3; 55.2 e 3; 56; 57.2, 3 e 4, e 65 dítanse ao abeiro da competencia
  exclusiva do Estado sobre a regulación das condicións de obtención, expedición e
  homologación de títulos académicos e profesionais.»

Noventa e nove. A disposición derradeira sétima queda redactada nos seguintes
termos:

«Disposición derradeira sétima. Carácter de lei orgánica da presente lei.

Teñen carácter de lei orgánica o capítulo I do título preliminar; os artigos 3; 4;
5.1, 5.2; o capítulo III do título preliminar; os artigos 16; 17; 18.1,18.2, 18.3; 19.1; 22;
23; 24; 25; 27; 30; 32; 33; 34; 36; 38; 39; 40; 41; 43; 44; 68; 71; 74; 78; 79 bis; 80;
81.3 e 81.4; 82; 83; 84.1, 84.2, 84.3, 84.4, 84.5, 84.6, 84.7, 84.8 e 84.9; 85; 86; 87;
108; 109; 110; 115; o capítulo IV do título IV; os artigos 118; 119; 126.1 e 126.2; 127;
128; 129; 131; 132; 133; 148; 149; 150; 151; 152; 153; as disposicións adicionais
décimo sexta, décimo sétima, trixésimo terceira e trixésimo sexta; o número un da
disposición adicional trixésimo novena; a disposición transitoria sexta, número
terceiro; a disposición transitoria décima; as disposicións derradeiras primeira, sexta
e sétima, e a disposición derrogatoria única.»

Disposición adicional primeira. Centros autorizados para impartir a modalidade de
Ciencias e Tecnoloxía en bacharelato.

Os centros docentes privados de bacharelato que no momento da entrada en vigor da
presente lei impartan a modalidade de Ciencias, quedarán automaticamente autorizados
para impartir a modalidade de Ciencias e Tecnoloxía, establecida nesta lei.

Disposición adicional segunda. Vixencia das titulacións.

 1. O título profesional básico das ensinanzas de formación profesional regulado pola
  Lei orgánica 3/2006, de educación, tras a redacción da Lei orgánica 8/2013, do 9 de
  decembro, para a mellora da calidade educativa, será equivalente para efectos laborais ao
  título de técnico básico regulado no artigo 30 desta lei.
 2. O título de técnico ou técnica das ensinanzas profesionais de música ou de danza
  regulado pola Lei orgánica 3/2006, de educación, tras a redacción da Lei 8/2013, do 9 de
  decembro, para a mellora da calidade educativa, será equivalente para todos os efectos
  ao título profesional a que se refire o número 1 do artigo 50 desta lei.

Disposición adicional terceira. Extensión da educación infantil.

No prazo dun ano desde a entrada en vigor desta lei, o Goberno, en colaboración coas
administracións educativas, elaborará un plan de oito anos de duración para a extensión
do primeiro ciclo de educación infantil de maneira que avance cara a unha oferta pública
suficiente e accesible con equidade e calidade e garanta o seu carácter educativo. Na súa
progresiva implantación tenderase á extensión da súa gratuidade, priorizando o acceso do
alumnado en situación de risco de pobreza e exclusión social e a situación de baixa taxa
de escolarización.

Disposición adicional cuarta. Evolución da escolarización do alumnado con
necesidades educativas especiais.

As administracións educativas velarán para que as decisións de escolarización
garantan a resposta máis adecuada ás necesidades específicas de cada alumno ou
alumna, de acordo co procedemento que se recolle no artigo 74 desta lei. O Goberno, en
colaboración coas administracións educativas, desenvolverá un plan para que, no prazo
de dez anos, de acordo co artigo 24.2.e) da Convención sobre os dereitos das persoas con
discapacidade de Nacións Unidas e en cumprimento do cuarto obxectivo de
desenvolvemento sustentable da Axenda 2030, os centros ordinarios conten cos recursos
necesarios para poder atender nas mellores condicións o alumnado con discapacidade. As
administracións educativas continuarán prestando o apoio necesario aos centros de
educación especial para que estes, ademais de escolarizaren os alumnos e alumnas que
requiran unha atención moi especializada, desempeñen a función de centros de referencia
e apoio para os centros ordinarios.

Disposición adicional quinta. Prioridades nos programas de cooperación territorial.

Co fin de alcanzar as metas do obxectivo 4 da Axenda 2030, o Goberno, en
colaboración coas administracións educativas, promoverá durante o período de
implantación desta lei os programas de cooperación territorial como liña estratéxica de
actuación, con especial atención a mellorar os niveis de escolarización accesible e
alcanzable no primeiro ciclo de educación infantil e en formación profesional, así como
para promover o desenvolvemento das competencias, a educación inclusiva, a prevención
e redución do abandono temperán da educación e a formación, o plurilingüismo, o
fortalecemento da escola rural e insular e o desenvolvemento profesional docente.

Disposición adicional sexta. Educación para o desenvolvemento sustentable e para a
cidadanía mundial.

Tal como se establece no cuarto obxectivo de desenvolvemento sustentable e da
Axenda 2030, a educación para o desenvolvemento sustentable e para a cidadanía
mundial terase en conta nos procesos de formación do profesorado e no acceso á función
docente. De acordo co anterior, para o ano 2022 os coñecementos, habilidades e actitudes
relativos á educación para o desenvolvemento sustentable e para a cidadanía mundial
terán sido incorporados ao sistema de acceso á función docente. Así mesmo, en 2025 todo
o persoal docente deberá ter recibido cualificación nas metas establecidas na Axenda 2030.

Disposición adicional sétima. Normativa sobre o desenvolvemento da profesión
docente.

Co fin de que o sistema educativo poida afrontar en mellores condicións os novos retos
demandados pola sociedade e impulsar o desenvolvemento da profesión docente, o
Goberno, consultadas as comunidades autónomas e os representantes do profesorado,
presentará, no prazo dun ano a partir da entrada en vigor desta lei, unha proposta
normativa que regule, entre outros aspectos, a formación inicial e permanente, o acceso e
o desenvolvemento profesional docente.

Disposición adicional oitava. Plan de incremento do gasto público educativo.

Co fin de dar cumprimento ao establecido na presente lei para dotar o conxunto do
sistema educativo dos recursos económicos vinculados aos obxectivos previstos nela, o
plan de incremento do gasto público previsto no artigo 155.2 formularase no prazo de dous
anos a partir do momento de entrada en vigor da lei. En todo caso, o dito plan recollerá o
incremento do gasto público educativo mencionado até un mínimo do 5 por cento do
produto interior bruto.

Disposición adicional novena. Regulación das ensinanzas artísticas superiores.

No prazo de dous anos desde a entrada en vigor desta lei, o Goberno, logo de consulta
ás comunidades autónomas, ao Consello Superior de Ensinanzas Artísticas e oído o
Consello de Universidades, presentará unha proposta normativa para a regulación das
condicións básicas para a organización das ensinanzas artísticas superiores previstas no
artigo 58, ademais das que se refiren ás titulacións e requisitos do profesorado derivados
das condicións de inserción destas ensinanzas no marco da educación superior.

Do mesmo modo, o Goberno incluirá na dita proposta a organización e equivalencias
das ensinanzas artísticas profesionais e a súa relación co Catálogo nacional das
cualificacións profesionais.

Disposición adicional décima. Plan de continxencia para situacións de emerxencia.

O Ministerio de Educación e Formación Profesional, en colaboración coas
administracións educativas, definirá un modelo de Plan de continxencia para dar
continuidade á actividade educativa, de modo que garanta o dereito á educación do
alumnado en calquera circunstancia. Así mesmo, velará polo seu desenvolvemento,
cumprimento e actualización en todos os centros educativos.

Este plan incluirá aspectos organizativos e de funcionamento do centro, a coordinación
dos órganos de goberno e de coordinación docente e as medidas que faciliten a
comunicación coa comunidade educativa. Así mesmo, recollerá, se for o caso, a
participación dos distintos membros da comunidade educativa na mitigación e resposta
ante a situación de emerxencia.

De igual modo, conterá as medidas que garantan a competencia dixital do alumnado
e profesorado, reducindo no posible as fendas dixitais de acceso e uso, e as previsións
para a revisión dos elementos do currículo e das programacións didácticas centradas nos
aspectos máis competenciais do currículo.

Para tal fin, o Goberno regulará as normas necesarias para a aplicación das medidas
excepcionais e transitorias derivadas do Plan de continxencia para situacións de
emerxencia.

Disposición adicional décimo primeira. Profesorado do corpo a extinguir de profesores
técnicos de formación profesional.

 1. Intégranse no corpo de profesores de ensino secundario as especialidades de
  formación profesional incluídas no corpo a extinguir de profesores técnicos de formación
  profesional, mantendo a atribución docente recoñecida pola normativa vixente.
 2. O Goberno, de acordo coas administracións educativas, establecerá o
  procedemento para o ingreso neste corpo, así como para o acceso a el do profesorado
  técnico de formación profesional que estea en posesión na data de entrada en vigor desta
  lei orgánica da titulación de grao universitario, ou equivalente para efectos de acceso á
  función pública, nas condicións que se determinen.
 3. Os funcionarios de carreira do corpo de profesores técnicos de formación
  profesional que, por non reuniren os requisitos de titulación exixidos na data de entrada en
  vigor desta lei, non poidan acceder ao corpo de profesores de ensino secundario
  permanecerán no corpo a extinguir de profesores técnicos de formación profesional. Estes
  profesores manterán a súa especialidade e a atribución docente recoñecida pola normativa
  vixente.

Disposición transitoria primeira. Probas finais de etapa.

 1. Co fin de posibilitar o diagnóstico de debilidades e o deseño e implantación de
  medidas de mellora da calidade do sistema educativo español, e mentres non se implanten
  as avaliacións xerais do sistema educativo previstas no artigo 143 desta lei, o Goberno
  regulará o calendario e as características das ditas probas de educación primaria e de
  educación secundaria obrigatoria correspondentes a este período.
 2. Até o inicio do curso seguinte á entrada en vigor desta lei, a avaliación de
  bacharelato para o acceso aos estudos universitarios terá as seguintes características:

a) A avaliación unicamente se terá en conta para o acceso á universidade, pero a súa
superación non será necesaria para obter o título de bacharel.

b) Poderá presentarse á avaliación o alumnado que estea en posesión do título de
bacharel, así como o alumnado que se encontre nalgunha das situacións previstas na
disposición adicional terceira do Real decreto 310/2016, do 29 de xullo, polo que se
regulan as avaliacións finais de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato.

c) As administracións educativas, en colaboración coas universidades, de acordo
coas súas competencias en materia de acceso á universidade, que asumirán as mesmas
funcións e responsabilidades que tiñan en relación coas probas de acceso á universidade,
organizarán a realización material da proba para o acceso á universidade e garantirán a
súa adecuación ao currículo de bacharelato. Non obstante, cada Administración educativa
poderá delimitar o alcance da colaboración das súas universidades na realización da
proba. A dita avaliación terá validez para o acceso ás distintas titulacións das universidades
españolas.

d) A adquisición das competencias avaliarase a través das materias de segundo
curso e, se for o caso, da materia Lingua cooficial e literatura. Os alumnos que queiran
mellorar a súa nota de admisión poderán examinarse de até catro materias de opción do
bloque das materias de modalidade de segundo curso.

 1. Até a aplicación das modificacións introducidas nesta lei en relación coas
  condicións de titulación en educación secundaria obrigatoria e bacharelato, para a
  obtención dos títulos correspondentes non será necesaria a superación das avaliacións
  finais destas etapas.

Disposición transitoria segunda. Acceso á universidade.

Até a implantación das modificacións previstas nesta lei en relación co acceso e
admisión ás ensinanzas universitarias oficiais de grao, realizarase da seguinte forma:

a) Os requisitos de acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do alumnado
que obtivese o título de bacharel serán os seguintes:

A cualificación obtida na proba que realicen os alumnos que queiran acceder á
universidade a que se refire o artigo 36 bis da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, tras a
redacción dada pola Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, será a media aritmética das
cualificacións numéricas de cada unha das materias e, se for o caso, da materia Lingua
cooficial e literatura, expresada nunha escala de 0 a 10 con dúas cifras decimais e
arredondada á centésima. Esta cualificación deberá ser igual ou superior a 4 puntos, para
que poida ser tida en conta no acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao.

A cualificación para o acceso a estudos universitarios deste alumnado calcularase
ponderando un 40 por 100 a cualificación da proba sinalada no parágrafo anterior e un 60
por 100 a cualificación final da etapa. Entenderase que se reúnen os requisitos de acceso
cando o resultado desta ponderación sexa igual ou superior a cinco puntos.

A cualificación obtida en cada unha das materias de modalidade da proba sinalada
anteriormente poderá ser tida en conta para a admisión ás ensinanzas universitarias
oficiais de grao cando teña lugar un procedemento de concorrencia competitiva.

As administracións educativas, en colaboración coas universidades, de acordo coas
súas competencias en materia de acceso á universidade, asumirán as mesmas funcións e
responsabilidades que tiñan en relación coas probas de acceso á universidade,
organizarán a realización material da proba sinalada no parágrafo anterior para o acceso
á universidade e garantirán a súa adecuación ao currículo de bacharelato. Non obstante,
cada Administración educativa poderá delimitar o alcance da colaboración das súas
universidades na realización da proba. A dita avaliación terá validez para o acceso ás
distintas titulacións das universidades españolas.

b) Poderá acceder á universidade sen necesidade de realizar as probas finais
reguladas no número tres da disposición transitoria primeira o alumnado a que se refire a
disposición adicional trixésimo terceira.

Disposición transitoria segunda bis. Estándares de aprendizaxe avaliables.

Até a implantación das modificacións introducidas nesta lei relativas ao currículo, á
organización e aos obxectivos de educación primaria, educación secundaria obrigatoria e
bacharelato, os estándares de aprendizaxe avaliables, a que se refire o artigo 6 bis, tras a
redacción da Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa,
terán carácter orientativo.

Disposición transitoria terceira. Obtención do título de educación secundaria
obrigatoria ao superar a formación profesional básica.

Até a implantación das modificacións introducidas nesta lei relativas á avaliación e
titulación dos ciclos formativos básicos, o alumnado que obteña o título profesional básico
poderá lograr o título de graduado ou graduada en educación secundaria obrigatoria,
sempre que superase as ensinanzas dos bloques e módulos en que están organizados
estes ciclos e o equipo docente considere que se alcanzaron os obxectivos de educación
secundaria obrigatoria e adquiriron as competencias correspondentes.

Disposición transitoria cuarta. Adaptación dos centros.

Os centros que atendan de maneira regular nenos e nenas menores de tres anos e
que no momento da entrada en vigor desta lei non estean autorizados como centros de
educación infantil disporán para adaptarse aos requisitos mínimos previstos no artigo 14.7
do prazo máximo que se estableza.

Disposición transitoria quinta. Aplicación das normas regulamentarias.

Nas materias cuxa regulación remite a presente lei a ulteriores disposicións
regulamentarias, e mentres estas non sexan ditadas, serán de aplicación en cada caso as
normas deste rango até agora vixentes.

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa.

 1. Queda derrogada a Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da
  calidade educativa.
 2. Queda derrogado o Real decreto lei 5/2016, do 9 de decembro, de medidas
  urxentes para a ampliación do calendario de implantación da Lei orgánica 8/2013, do 9 de
  decembro, para a mellora da calidade educativa.
 3. Así mesmo, quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou inferior rango se
  opoñan ao disposto na presente lei.

Disposición derradeira primeira. Modificación da Lei orgánica 8/1985, do 3 de xullo,
reguladora do dereito á educación.

Modifícanse os seguintes artigos e disposicións da Lei orgánica 8/1985, do 3 de xullo,
reguladora do dereito á educación, que quedan redactado da seguinte maneira:

Un. Artigo cuarto.

«1. Os pais, nais ou titores, en relación coa educación dos seus fillos e fillas ou
pupilos e pupilas, teñen os seguintes dereitos:

a) A que reciban unha educación, coa máxima garantía de calidade, conforme
cos fins establecidos na Constitución, no correspondente estatuto de autonomía e
nas leis educativas.

b) A escolleren centro docente tanto público como distinto dos creados polos
poderes públicos.

c) A que reciban a formación relixiosa e moral que estea de acordo coas súas
propias conviccións.

d) A estaren informados sobre o progreso da aprendizaxe e integración
socioeducativa dos seus fillos e fillas.

e) A participaren no proceso de ensino e aprendizaxe dos seus fillos e fillas.

f) A participaren na organización, funcionamento, goberno e avaliación do
centro educativo, nos termos establecidos nas leis.

g) A seren oídos naquelas decisións que afecten a orientación académica e
profesional dos seus fillos e fillas.

 1. Así mesmo, como primeiros responsables da educación dos seus fillos e
  fillas ou pupilos e pupilas, correspóndelles:

a) Adoptar as medidas necesarias, ou solicitar a axuda correspondente en
caso de dificultade, para que os seus fillos e fillas ou pupilos e pupilas cursen as
ensinanzas obrigatorias e asistan regularmente a clase.

b) Proporcionar, na medida das súas dispoñibilidades, os recursos e as
condicións necesarias para o progreso escolar. Así mesmo, deberán informar das
dificultades que poidan ter os seus fillos ou fillas nos seus procesos de aprendizaxe
ou socialización.

c) Estimulalos para que leven a cabo as actividades de estudo que se lles
encomenden.

d) Participar de maneira activa nas actividades que se establezan en virtude
dos compromisos educativos que os centros establezan coas familias, para mellorar
o rendemento dos seus fillos e fillas.

e) Coñecer, participar e apoiar a evolución do seu proceso educativo, en
colaboración co profesorado e os centros.

f) Respectar e facer respectar as normas establecidas polo centro, a autoridade
e as indicacións ou orientacións educativas do profesorado.

g) Fomentar o respecto por todos os compoñentes da comunidade educativa.

h) Participar de forma cooperativa naqueles proxectos e tarefas que se lles
propoñan desde o centro educativo.»

Dous. Número 5 do artigo quinto.

«As administracións educativas favorecerán o exercicio do dereito de asociación
de nais e pais, así como a formación de federacións e confederacións.»

Tres. Artigo sexto.

«1. Todos os alumnos e alumnas teñen os mesmos dereitos e deberes, sen
máis distincións que as derivadas da súa idade e do nivel que estean cursando.

 1. Todos os alumnos e alumnas teñen o dereito e o deber de coñecer a
  Constitución española e o respectivo estatuto de autonomía, co fin de formarse nos
  valores e principios recoñecidos neles.
 2. Recoñécenselle ao alumnado os seguintes dereitos básicos:

a) A recibir unha formación integral que contribúa ao pleno desenvolvemento
da súa personalidade.

b) A que se respecten a súa identidade, integridade e dignidade persoais.

c) A que a súa dedicación, esforzo e rendemento sexan valorados e
recoñecidos con obxectividade.

d) A recibir orientación educativa e profesional.

e) A unha educación inclusiva e de calidade.

f) A que se respecte a súa liberdade de conciencia, as súas conviccións
relixiosas e as súas conviccións morais, de acordo coa Constitución.

g) Á protección contra toda intimidación, discriminación e situación de violencia
ou acoso escolar.

h) A expresar as súas opinións libremente, respectando os dereitos e a
reputación das demais persoas, no marco das normas de convivencia do centro.

i) A participar no funcionamento e na vida do centro, de conformidade co
disposto nas normas vixentes.

j) A recibir as axudas e os apoios precisos para compensar as carencias e
desvantaxes de tipo persoal, familiar, económico, social e cultural, especialmente no
caso de presentar necesidades educativas especiais, que impidan ou dificulten o
acceso e a permanencia no sistema educativo.

k) Á protección social, no ámbito educativo, nos casos de infortunio familiar ou
accidente.

 1. Son deberes básicos dos alumnos e as alumnas:

a) Estudar e esforzarse para conseguir o máximo desenvolvemento segundo
as súas capacidades.

b) Participar nas actividades formativas e, especialmente, nas escolares e nas
complementarias gratuítas.

c) Seguir as directrices do profesorado.

d) Asistir á clase con puntualidade.

e) Participar e colaborar na mellora da convivencia escolar e na consecución
dun adecuado clima de estudo no centro, respectando o dereito dos seus
compañeiros e compañeiras á educación e á autoridade e orientacións do
profesorado.

f) Respectar a liberdade de conciencia, as conviccións relixiosas e morais, e a
diversidade, dignidade, integridade e intimidade de todos os membros da
comunidade educativa.

g) Respectar as normas de organización, convivencia e disciplina do centro
educativo,

h) Conservar e facer un bo uso das instalacións do centro e materiais
didácticos.»

Catro. O número 3 do artigo sétimo queda redactado nos seguintes termos:

«3. As administracións educativas favorecerán o exercicio do dereito de
asociación dos alumnos e alumnas, así como a formación de federacións e
confederacións.»

Cinco. O último parágrafo do artigo oitavo queda redactado nos seguintes termos:

«Co fin de estimular o exercicio efectivo da participación do alumnado nos
centros educativos e facilitar o seu dereito de reunión, os centros educativos
establecerán, ao elaboraren as súas normas de organización e funcionamento, as
condicións en que os seus alumnos e alumnas poden exercer este dereito. Nos
termos que establezan as administracións educativas, as decisións colectivas que
adopte o alumnado, a partir do terceiro curso de educación secundaria obrigatoria,
con respecto á asistencia a clase non terán a consideración de faltas de conduta nin
serán obxecto de sanción, cando estas sexan resultado do exercicio do dereito de
reunión e sexan comunicadas previamente á dirección do centro.»

Seis. O artigo vixésimo quinto queda redactado nos seguintes termos:

«Dentro das disposicións da presente lei e normas que a desenvolven, os
centros privados non concertados gozarán de autonomía para establecer o seu
réxime interno, seleccionar o seu profesorado de acordo coa titulación exixida pola
lexislación vixente, elaborar o proxecto educativo, organizar a xornada en función
das necesidades sociais e educativas dos seus alumnos e alumnas, ampliar o
horario lectivo de áreas ou materias, determinar o procedemento de admisión do
alumnado, establecer as normas de convivencia e definir o seu réxime económico.»

Sete. O artigo quincuaxésimo queda redactado nos seguintes termos:

«Os centros concertados cuxa titularidade sexa recoñecida como entidade sen
ánimo de lucro ou en réxime de cooperativa consideraranse asimilados ás
fundacións benéfico-docentes para efectos da aplicación a estes dos beneficios,
fiscais e non fiscais, que estean recoñecidos ás citadas entidades, con
independencia de cantos outros poidan corresponderlles en consideración coa
actividade educativa que desenvolven.»

Oito. O número 2 do artigo quincuaxésimo cuarto queda redactado nos seguintes
termos:

«2. As facultades do director ou directora serán:

a) Dirixir e coordinar todas as actividades educativas do centro, de acordo
coas disposicións vixentes, sen prexuízo das funcións do consello escolar do centro.

b) Exercer a xefatura do persoal docente.

c) Convocar e presidir os actos académicos e as reunións de todos os órganos
colexiados do centro.

d) Visar as certificacións e documentos académicos do centro.

e) Executar os acordos dos órganos colexiados no ámbito das súas facultades.

f) Impor as medidas correctoras que correspondan aos alumnos e alumnas en
cumprimento da normativa vixente, sen prexuízo das competencias atribuídas ao
consello escolar.

g) Cantas outras facultades lle atribúan as normas de organización e
funcionamento do centro.»

Nove. O número 1 do artigo quincuaxésimo sexto queda redactado nos seguintes
termos:

«1. O consello escolar dos centros privados concertados estará constituído:

Polo director ou directora.

Por tres representantes do titular do centro. Catro representantes do
profesorado.

Por catro representantes dos pais, nais ou titores dos alumnos e alumnas,
elixidos por e entre eles.

Por dous representantes do alumnado elixidos por e entre este, a partir do
primeiro curso de educación secundaria obrigatoria.

Por un representante do persoal de administración e servizos.

Por un representante do concello en cuxo termo municipal estea radicado o
centro, nas condicións que dispoñan as administracións educativas.

Na composición do consello escolar deberase promover a presenza equilibrada
de mulleres e homes.

Unha vez constituído o consello escolar do centro, este designará unha persoa
que impulse medidas educativas que fomenten a igualdade real e efectiva de
mulleres e homes e a prevención da violencia de xénero, promovendo os
instrumentos necesarios para facer un seguimento das posibles situacións de
violencia de xénero que se poidan dar no centro.

Ademais, nos centros específicos de educación especial e naqueles que teñan
aulas especializadas, formará parte tamén do consello escolar un representante do
persoal de atención educativa complementaria.

Un dos representantes das familias no consello escolar será designado pola
asociación de nais e pais máis representativa no centro.

Así mesmo, os centros concertados que impartan formación profesional poderán
incorporar ao seu consello escolar un representante do mundo da empresa,
designado polas organizacións empresariais, de acordo co procedemento que as
administracións educativas establezan.»

Dez. O artigo quincuaxésimo sétimo terá a seguinte redacción nas súas letras c), d),
f) e n), e engádese unha nova letra d bis):

«c) Participar no proceso de admisión do alumnado, garantindo a suxeición ás
normas sobre este.

d) Impulsar a adopción e seguimento de medidas educativas que fomenten o
recoñecemento e protección dos dereitos das persoas menores de idade.

d bis) Coñecer as condutas contrarias á convivencia no centro e a aplicación
das medidas correctoras, velando por que se ateñan á normativa vixente. Cando as
medidas disciplinarias adoptadas polo director ou directora correspondan a condutas
do alumnado que prexudiquen gravemente a convivencia do centro, o consello
escolar, por instancia de nais, pais ou titores, poderá valorar a situación e propor, se
for o caso, as medidas oportunas.

f) Emitir informe e avaliar a programación xeral do centro que, con carácter
anual, elaborará o equipo directivo.

n) Propor medidas e iniciativas que favorezan a convivencia no centro, a
igualdade de trato e a non discriminación, a igualdade de mulleres e homes, a
prevención da violencia de xénero e a resolución pacífica de conflitos en todos os
ámbitos da vida persoal, familiar e social.»

Once. O número 1 do artigo quincuaxésimo noveno queda redactado nos seguintes
termos:

«1. O director ou directora dos centros concertados será nomeado polo titular,
de entre o profesorado do centro cun ano de permanencia neste ou tres de docencia
noutro centro docente da mesma entidade titular, logo de informe do consello
escolar do centro, que será adoptado por maioría dos seus membros.»

Doce. O artigo sexaxésimo queda redactado nos seguintes termos:

«1. As vacantes do persoal docente que se produzan nos centros concertados
anunciaranse publicamente.

 1. Para efectos da súa provisión, o consello escolar do centro, por proposta do
  titular, establecerá os criterios de selección, que atenderán basicamente aos
  principios de mérito e capacidade en relación co posto docente que vaian ocupar.
 2. O titular do centro xunto co director ou directora seleccionará o persoal, de
  acordo cos criterios de selección establecidos.
 3. O titular do centro dará conta ao consello escolar deste da provisión de
  profesores ou profesoras que efectúe.
 4. A extinción da relación laboral de profesores ou profesoras dos centros
  concertados deberá ser comunicada ao consello escolar do centro para que, se for
  o caso, poidan establecerse os procesos de conciliación necesarios.
 5. A Administración educativa competente verificará que os procedementos de
  selección e extinción da relación laboral do profesorado se realicen de acordo co
  disposto na normativa e procedementos que resulten de aplicación.»

Disposición derradeira segunda. Modificación da Lei orgánica 6/2001, do 21 de
decembro, de universidades.

Modifícanse os números 2 e 3 do artigo 42 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro,
que quedan redactados como segue:

«2. Para o acceso á universidade será necesario estar en posesión do título de
bacharel ou equivalente e ter superado a proba a que se refire o artigo 38 da Lei
orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.»

«3. Corresponde ao Goberno, logo de informe da Conferencia Xeral de Política
Universitaria, establecer as normas básicas para a admisión dos estudantes que
soliciten ingresar nos centros universitarios, sempre con respecto aos principios de
igualdade, mérito e capacidade, e en todo caso de acordo co indicado no artigo 38
e nas disposicións adicionais trixésimo terceira e trixésimo sexta da Lei orgánica
2/2006, do 3 de maio, de educación.»

Disposición derradeira terceira. Modificación da Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño,
das cualificacións e da formación profesional.

Modifícanse os seguintes artigos e disposicións da Lei orgánica 5/2002, do 19 de
xuño, das cualificacións e da formación profesional, que quedan redactados da seguinte
maneira:

Un. O número 1.a) do artigo cuarto queda redactado nos seguintes termos:

«a) O Catálogo nacional de cualificacións profesionais, que ordenará as
identificadas no sistema produtivo en función das competencias apropiadas para o
exercicio profesional que sexan susceptibles de recoñecemento e acreditación.»

Dous. O número 3 do artigo 5 queda redactado nos seguintes termos:

«3. O Instituto Nacional das Cualificacións, creado polo Real decreto 375/1999,
do 5 de marzo, é o órgano técnico de apoio ao Consello Xeral da Formación
Profesional responsable de definir, elaborar e manter actualizado o Catálogo
nacional de cualificacións profesionais.»

Tres. Os números 1, 3 e 4.a) do artigo 7 quedan redactados nos seguintes termos:

«1. Coa finalidade de facilitar o carácter integrado e a adecuación entre a
formación profesional e os requirimentos de cualificación do sistema produtivo, así
como a formación ao longo da vida, a mobilidade dos traballadores e a unidade de
mercado laboral, créase o Catálogo nacional de cualificacións profesionais, aplicable
a todo o territorio nacional, que estará constituído polas cualificacións identificadas
no sistema produtivo.

Así mesmo, existirá un catálogo modular de formación profesional, que
incorporará a formación asociada ás unidades de competencia das cualificacións
profesionais. Estará organizado en módulos de formación asociada e constituirá o
referente para o deseño dos títulos de formación profesional do sistema educativo,
os certificados de profesionalidade e outras formacións que recolla o sistema de
formación profesional.»

«3. O Ministerio de Educación e Formación Profesional adecuará os módulos
dos títulos de formación profesional e dos certificados de profesionalidade, así como
calquera outra formación, ás modificacións de aspectos puntuais das cualificacións
e unidades de competencia recollidas no Catálogo nacional de cualificacións
profesionais aprobadas, logo de consulta ao Consello Xeral da Formación
Profesional.»

«4.a) Cualificación profesional: o conxunto de estándares de competencia con
significación para o emprego que pode ser adquirido mediante formación modular
ou outros tipos de formación e a través da experiencia laboral.»

Catro. Suprímese o número 5 e modifícase o número 1 do artigo 10, que queda
redactado nos seguintes termos:

«1. A Administración xeral do Estado, de conformidade co que se establece no
artigo 149.1.30.ª e 7.ª da Constitución e logo de consulta ao Consello Xeral da
Formación Profesional, determinará os títulos, os certificados de profesionalidade e
demais ofertas formativas que constituirán as ofertas de formación profesional
referidas ao Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

Os títulos de formación profesional e os certificados de profesionalidade poderán
incluír formacións complementarias non asociadas ao Catálogo para cumprir con
outros obxectivos específicos destas ensinanzas ou as recomendacións da Unión
Europea.»

Disposición derradeira cuarta. Modificación da Lei orgánica 3/ 2018, do 5 de decembro,
de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

O artigo 83.1 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos
persoais e garantía dos dereitos dixitais, queda redactado da seguinte maneira:

«1. O sistema educativo garantirá a plena inserción do alumnado na sociedade
dixital e a aprendizaxe dun consumo responsable e un uso crítico e seguro dos
medios dixitais e respectuoso coa dignidade humana, a xustiza social e a
sustentabilidade ambiental, os valores constitucionais, os dereitos fundamentais e,
particularmente, co respecto e a garantía da intimidade persoal e familiar e a
protección de datos persoais. As actuacións realizadas neste ámbito terán carácter
inclusivo, en particular no que respecta ao alumnado con necesidades educativas
especiais.

As administracións educativas deberán incluír no desenvolvemento do currículo
a competencia dixital a que se refire o número anterior, así como os elementos
relacionados coas situacións de risco derivadas da inadecuada utilización das TIC,
con especial atención ás situacións de violencia na rede.»

Disposición derradeira quinta. Calendario de implantación.

 1. No momento de entrada en vigor desta lei aplicaranse as modificacións relativas:

a) Á participación e competencias de consello escolar, claustro e director ou directora.

b) Á autonomía dos centros docentes.

c) Á selección do director ou directora nos centros públicos.

d) Á admisión de alumnos.

Os procesos relativos ás letras c) e d) que se iniciasen con anterioridade á entrada en
vigor desta lei rexeranse pola normativa vixente no momento de iniciarse.

 1. Ao inicio do curso seguinte á entrada en vigor desta lei implantaranse:

a) As modificacións introducidas na avaliación e condicións de promoción das
diferentes etapas educativas.

b) As modificacións introducidas nas condicións de titulación de educación secundaria
obrigatoria, ciclos formativos de grao básico e bacharelato.

c) A titulación das ensinanzas profesionais de música e danza.

d) As condicións de acceso ás diferentes ensinanzas.

 1. As modificacións introducidas no currículo, a organización e obxectivos de
  educación primaria implantaranse, para os cursos primeiro, terceiro e quinto, no curso
  escolar que se inicie un ano despois da entrada en vigor desta lei, e para os cursos
  segundo, cuarto e sexto, no curso que se inicie dous anos despois da dita entrada en
  vigor.
 2. As modificacións introducidas no currículo, a organización, obxectivos e programas
  de educación secundaria obrigatoria implantaranse, para os cursos primeiro e terceiro, no
  curso escolar que se inicie un ano despois da entrada en vigor desta lei, e para os cursos
  segundo e cuarto, no curso que se inicie dous anos despois da dita entrada en vigor.
 3. As modificacións introducidas no currículo, a organización e obxectivos de
  bacharelato implantaranse, para o primeiro curso no curso escolar que se inicie, un ano
  despois da entrada en vigor desta lei, e para o segundo curso, no curso que se inicie dous
  anos despois da dita entrada en vigor.
 4. As modificacións introducidas no currículo, a organización e obxectivos nos ciclos
  formativos de grao básico implantaranse no curso que se inicie un ano despois da entrada
  en vigor desta lei. Neste curso suprimirase a oferta de módulos obrigatorios dos programas
  de cualificación profesional inicial preexistentes. O segundo curso dos ciclos formativos de
  grao básico implantarase no curso que se inicie dous anos despois da dita entrada en
  vigor. Neste curso suprimirase a oferta de módulos voluntarios dos programas de
  cualificación profesional inicial preexistentes.
 5. As modificacións que se introducen no artigo 38 desta lei, relativas ao acceso e
  admisión á universidade aplicaranse no curso escolar en que se implante o segundo curso
  de bacharelato.
 6. As avaliacións de diagnóstico a que se refiren os artigos 21 e 29 da Lei orgánica
  2/2006, do 3 de maio, de educación, comezarán a aplicarse no curso escolar en que se
  implanten os cursos cuarto de educación primaria e segundo de educación secundaria
  obrigatoria.

Disposición derradeira sexta. Entrada en vigor.

A presente lei entrará en vigor aos vinte días da súa publicación no «Boletín Oficial del
Estado».

Por tanto,

Mando a todos os españois, particulares e autoridades, que cumpran e fagan cumprir
esta lei orgánica.

Madrid, 29 de decembro de 2020.

FELIPE R.

O presidente do Goberno,

PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN