ORDE do 27 de febreiro de 2015 pola que se convocan os premios extraordinarios de formación profesional de grao superior da Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao curso 2013/14.

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación Convocar os premios extraordinarios de formación profesional para o alumnado que realizou estudos de formación profesional de grao superior no curso 2013/14 nalgún centro educativo da Comunidade Autónoma de Galicia e que os rematou no ano 2014. Artigo 2. Número e características dos premios 1. Poderanse conceder ata vinte e dous premios extraordinarios, un por cada familia de formación profesional de grao superior implantada na Comunidade Autónoma de Galicia. 2. A dotación para os premios será de 18.700 € con cargo á partida orzamentaria 09.50.423A.480.1 dos orzamentos do ano 2015 da Comunidade Autónoma de Galicia, que se distribuirán entre os premiados na mesma contía, e que non poderá exceder os 850 € por premio. Estas contías estarán suxeitas ás retencións que legalmente lles correspondan. 3. O alumnado que obteña o premio extraordinario, ademais da dotación económica, recibirá un diploma acreditativo e o/a secretario/a do centro público onde estea depositado o expediente académico anotará nel, mediante dilixencia, a distinción e farase constar nas certificacións académicas que se emitan. DOGA Nº 49