ORDE do 17 de febreiro de 2015 pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2015.

I. Disposicións de carácter xeral Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación Esta orde ten por obxecto a regulación das probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia, para o ano 2015. [ DOG Nº 36->http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150223/AnuncioG0164-170215-0002_gl.html]