ORDE do 22 de outubro de 2014 pola que se fai pública a resolución do concurso público de bolsas destinadas aos estudantes universitarios que participan en programas de mobilidade con países extracomunitarios no curso 2014/15.

Artigo 1

Concederlle a bolsa aos estudantes universitarios que participan nun programa de mobilidade con países extracomunitarios que se relacionan na listaxe de concedidas do anexo I desta orde e pola contía que en cada caso se sinala.

Artigo 2

No suposto de producirse algunha renuncia ou baixa e tendo en conta o remanente de crédito previsto na orde de convocatoria, procederase a adxudicarlle a bolsa a aqueles solicitantes que figuran na listaxe de seleccionados como suplentes do anexo II, e pola orde que nela aparecen.

Artigo 3

O aboamento da bolsa farase nun pagamento único na conta bancaria indicada polo/a interesado/a.

Artigo 4

Denegarlle a bolsa ao alumnado que se relaciona no anexo III desta orde como solicitudes denegadas, pola causa que en cada caso se sinala.

DOG Nº 209