Orde do 24 de setembro de 2010 pola que se convocan os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2009-2010.

Convócanse en Galicia os premios extraordinarios de bacharelato para o alumnado que finalizase os estudos de bacharelato no curso 2009-2010 nun centro docente da Comunidade Autónoma de Galicia. Número e recoñecemento. 1. Poderase conceder un máximo de 19 premios extraordinarios.…

BASES REGULADORAS PARA A CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS CON FINALIDADE DE CARÁCTER CULTURAL. A ESTRADA

Asociacións e entidades sen ánimo de lucro con domicilio social no Concello da Estrada, inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións que, entre as finalidades para as que se constituíron, figuren obxectivos de carácter educativo, cultural ou artístico. As subvencións outorgadas…

Bolsas e axudas para o alumnado que curse estudos postobligatorios e superiores non universitarios

Orde EDU/1782/2010, de 29 de xuño, pola que se convocan bolsas e axudas ao estudo de carácter xeral e de mobilidade, para o curso académico 2010-2011, para alumnado que curse estudos postobligatorios e superiores non universitarios. Convócanse bolsas de carácter…

Admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que impartan programas de cualificación profesional inicial no curso académico 2010-2011.

Resolución do 27 de xullo de 2010, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se determinan os prazos de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que impartan programas de cualificación profesional…

Orde do 22 de xullo de 2010 pola que se establece a oferta de programas de cualificación profesional inicial en centros públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

a) Modalidade A, en que todos os módulos obrigatorios se imparten no mesmo centro educativo, agás a formación en centros de traballo. b) Modalidade B, en que os módulos específicos se imparten nun centro educativo, agás a formación en centros…

Prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para cursar estudos de ensinanzas postobrigatorias non universitarias

Orde do 3 de maio de 2010 pola que se convocan prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para cursar estudos de ensinanzas postobrigatorias non universitarias no próximo curso académico 2010-2011. Artigo 1º 1. Convócanse…

Convócanse estadías de tempo libre para mulleres soas con responsabilidades familiares non compartidas.

Resolución do 7 de maio de 2010, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se aproban as bases reguladoras e se convocan estadías de tempo libre para mulleres soas con responsabilidades familiares non compartidas. Obxecto. Esta resolución ten por obxecto…

1 9 10 11 12