Regulamento da avaliación diagnóstica en Galicia

Orde do 6 de outubro de 2010 pola que se regula o desenvolvemento da avaliación de diagnóstico na Comunidade Autónoma de Galicia.

Esta proba realizarase en todos os centros educativos da comunidade autónoma que impartan ensinanzas correspondentes a cuarto curso de educación primaria e/ou segundo curso de educación secundaria obrigatoria.

Deberá ser realizada por todo o alumnado dos niveis referidos no punto anterior, agás naqueles casos que sinale a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa.

DOGA 15/10/2010 AVAL_DIAGN_GALICIA.pdf