Axudas para a subministración de leite e determinados produtos lácteos aos/ás alumnos/as de centros escolares

Resolución do 29 de decembro de 2010 pola que se regula o procedemento para a concesión das axudas para a subministración de leite e determinados produtos lácteos aos/ás alumnos/as de centros escolares e se convocan para o ano 2011.

Destinatarios/as.


1. Serán destinatarios/as da axuda os/as alumnos/as que asistan regularmente aos centros ou establecementos escolares, recoñecidos polas autoridades competentes,que pertenzan aos niveis de ensino:
a) Educación infantil, incluídas gardarías e outros
centros de educación preescolar.
b) Educación primaria.
c) Educación secundaria, que comprenderá a educación
secundaria obrigatoria, o bacharelato e a formación
profesional de grao medio.
2. Os/as destinatarios/as gozarán da axuda unicamente durante os días lectivos de desenvolvemento do curso escolar. O número de días lectivos, sen engadir os días de vacacións, será o establecido na
comunidade autónoma pola autoridade competente para cada nivel de ensino e tipo de centro, e no caso de centros de educación infantil poderá facerse extensiva aos días lectivos notificados polo centro escolar dos meses estivais.
Os/as alumnos/as non serán destinatarios da axuda durante a súa estadía en colonias de vacacións, con carácter extraescolar ou fóra do período lectivo, organizadas polo centro escolar ou pola autoridade educativa.

Solicitantes da axuda.


1. Poderán solicitar a axuda:
a) O centro escolar.
b) Unha autoridade educativa para os/as alumnos/ as que teña baixo a súa xurisdición.
c) O provedor dos produtos.
d) Unha organización que actúe en nome dun ou máis centros escolares e que estea constituída especificamente para tal fin.


DOG 04/01/11