BASES REGULADORAS PARA A CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS CON FINALIDADE DE CARÁCTER CULTURAL. A ESTRADA

Asociacións e entidades sen ánimo de lucro con domicilio social no Concello da Estrada, inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións que, entre as finalidades para as que se constituíron, figuren obxectivos de carácter educativo, cultural ou artístico.

As subvencións outorgadas ao abeiro das presentes bases, irán dirixidas a:
a) Organización de actividades educativas, culturais ou artiìsticas concretas.
b) Organización de actividades de fomento da cultura popular.
c) Gastos xerais de funcionamento de asociacioìns ou entidades constituiìdas con finalidade de fomento das actividades mencionadas no punto a).

Quedan excluidas expresamente:
a) Os proxectos de caraìcter social, humanitario, relixioso ou similar e aqueles que se poidan atender especificamente dende outros departamentos municipais asiì como en xeral os presentados por asociacioìns con fins non es- pecificamente culturais.
b) Os gastos de mantemento, obras ou reparación de locais
c) As festas de caraìcter gastronoìmico, romariìas, festas patronais, etc
d) Non seraìn obxecto de subvencioìn os estudos acadeìmico – docentes, os gastos de representacioìns, comidas, etc, asiì como os soldos dos monitores, conferenciantes, etc, da propia asociación.
 SOLICITUDES, PRAZO DE PRESENTACIÓN E DOCUMENTACIÓN
As solicitudes formularanse segundo modelo que figura como anexo a esta orde, dirixiranse aì Conce- lleriìa de Cultura do Concello, e presentaranse no Rexistro Xeral do mesmo. O impreso seraì facilitado pola Oficina de Informacioìn do Concello da Estrada ou a través da súa páxina web (www.aestrada.com)
A publicidade destas bases levarase a cabo mediante publicacioìn dun extracto das mesmas no Boletiìn Oficial da Provincia e nun diario dos de maior tirada da provincia. O prazo para a presentacioìn das solicitudes eì de 30 diìas naturais, contados dende o día seguinte ao da publicacioìn desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.

As solicitudes irán acompañadas da seguinte documentación:
a) Memoria descritiva da actividade a desenvolver, con detalle de cada un dos gastos en que se vai incorrer para a súa realización, cuantificación dos mesmos, así como a financiación prevista; nesta memoria indicarase o obxectivo que se pretende conseguir coa realización desa actividade. Así mesmo, indicarase o sector de poboación ao que vai dirixido a actividade a desenvolver ou representatividade da entidade destinataria cando a subvención se solicita para gastos de funcionamento.
b) Certificación bancaria da conta onde se efectuarán os pagamentos.
c) Certificado acreditativo de estar ao corrente no pagamento das obrigas tributarias expedido pola Comunidade Autoìnoma, a Axencia Estatal de Administracioìn Tributaria asiì como a Tesoureriìa do Concello da Estrada. Igualmente, o certificado acreditativo de estar ao corrente coa seguridade social.
d) Declaracioìn xurada conforme o solicitante non estaì incurso en ningunha das causas de prohibicioìn de percepcioìn de subvencioìns ou axudas puìblicas mencionadas no artigo 13 da Lei 18/2003, Xeral de Subvencións (contida no modelo de solicitude).
e) Declaración de todas as solicitudes efectuadas ou axudas concedidas para a mesma finalidade, das distintas administracións públicas (contida no modelo de solicitude).
Estas subvenciòns serán compatibles coas que poidan conceder outras administracións públicas,sempre que o importe das subvencioìns concedidas, illadamente ou en concorrencia coas concedidas por outras administracioìns puìblicas ou entidades puìblicas ou privadas, non supere o custo total do gasto subvencionado.
Cada entidade non poderá ser perceptora de máis dunha subvención, ao abeiro das presentes bases reguladoras
No caso de solicitudes defectuosas ou incompletas, concederase un prazo de 10 días para a súa corrección ou emenda, arquivándose sen máis trámites cando non se emenden os defectos en dito prazo.

Convocatoria subvención cultural A Estrada