RESOLUCIÓN do 19 de setembro de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos.

Artigo 1 O obxecto desta disposición é fixar as datas para a elección dos representantes dos distintos sectores da comunidade educativa no consello escolar dos centros docentes sostidos con fondos públicos, así como ditar instrucións para o seu desenvolvemento. Artigo…

ORDE do 1 de setembro de 2014 pola que se resolve a convocatoria do Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería, para o curso 2014/15.

RESOLVO: Primeiro. Conceder as contías que se sinalan nos anexo I e II aos centros incluídos no Plan de mellora de bibliotecas escolares durante o curso 2013/14, vistas as memorias de actividades levadas a cabo durante o dito ano académico,…

ORDE do 20 de agosto de 2014 pola que se convocan, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga, que se realizarán en distintos períodos e en varias escolas oficiais de idiomas de Galicia.

Matrícula:     – desde o 28/08/2014 e ata o 12/09/2014 (para os cursos do 1º cuadrimestre)     – desde o 15/12/2014 ata o 16/01/2015 (para os cursos do segundo cuadrimestre)     – só se poderá facer unha solicitude dun único…

ORDE do 18 de agosto de 2014 pola que se convocan os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2013/14.

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación Convócanse en Galicia os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2013/14 co obxecto de dar recoñecemento público ao esforzo e dedicación do alumnado desta etapa educativa,…

ORDE do 12 de agosto de 2014 pola que se convocan os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2013/14.

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación Convócanse na Comunidade Autónoma de Galicia os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2013/14 co obxecto de dar recoñecemento público ao esforzo e dedicación do alumnado desta…

ORDE do 22 de xullo de 2014 pola que se resolve a adxudicación das axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2014, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva.

Primeiro. Adxudicar as axudas para realizar actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2014 ao alumnado que se relaciona no anexo desta orde. Segundo. Contra a resolución definitiva de adxudicación, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán…

RESOLUCIÓN do 10 de xullo de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se resolve definitivamente a convocatoria para a selección de centros para participar no proxecto experimental Educación Dixital E-DIXGAL durante o curso 2014/15.

Primeiro. Seleccionar os centros que se relacionan no anexo I desta resolución para participar no proxecto E-DIXGAL. Segundo. Rexeitar os centros que se relacionan no anexo II polos motivos que se indican. Terceiro. Admitir as renuncias dos centros que se…

ORDE do 31 de xullo de 2014 pola que se conceden axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de pais de alumnos e das asociacións de pais de alumnos de centros de educación especial para o ano 2014.

ORDE do 31 de xullo de 2014 pola que se conceden axudas para financiar  actividades das confederacións e federacións de pais de alumnos e das  asociacións de pais de alumnos de centros de educación especial para o ano  2014. DOG…

Resolución de 3 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico 2014-2015.

Artículo 1. Objeto. Se convocan, para el curso 2014-2015 las siguientes ayudas individualizadas: a) Ayudas directas para el alumnado incluyendo al afectado por TDAH (trastorno por déficit de atención por hiperactividad) que requiera por un periodo de su escolarización o…

RESOLUCIÓN do 26 de xuño de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2014/15.

I. Modalidades de acceso. 1. Acceso ás ensinanzas deportivas de grao medio. Terá acceso ao grao medio das ensinanzas deportivas o alumnado que cumpra calquera dos seguintes requisitos: a) Dispor do título de graduado en educación secundaria, ou equivalente para…

ORDE do 13 de xuño de 2014 pola que se convocan prazas nas residencias xuvenís dependentes desta consellería para o curso 2014/15.

O Estatuto de autonomía de Galicia establece no seu artigo 27 que lle corresponde á Comunidade Autónoma galega a competencia exclusiva nas materias do deporte e a axeitada utilización do lecer, así como a promoción do desenvolvemento comunitario. Así mesmo,…

ORDE do 12 de xuño de 2014 pola que se convocan os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2013/14.

Artigo 1. Obxecto Convócanse na Comunidade Autónoma de Galicia os premios extraordinarios de bacharelato para o alumnado que finalizase os estudos de bacharelato no curso 2013/14 nun centro docente da Comunidade Autónoma de Galicia e cumpra os requisitos establecidos nesta…

A Consellería de Cultura e Educación pon a disposición da comunidade educativa o borrador do decreto de Formación Profesional Básica para a implantación da LOMCE

FONTE: XUNTA DE GALICIA O texto será enviado aos sindicatos do ensino e demais órganos de participación para recoller as propostas construtivas de cara ao seu enriquecemento         A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria pon…

ORDE do 28 de maio de 2014 pola que se convocan axudas para a adquisición de libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial, en centros sostidos con fondos públicos, para o seu uso no curso escolar 2014/15.

ORDE do 28 de maio de 2014 pola que se convocan axudas para a adquisición  de libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria,  educación secundaria obrigatoria ou educación especial, en centros sostidos  con fondos públicos, para o…

Proxecto de Decreto polo que se establece o currículo da educación primaria na comunidade autónoma de Galicia

Mér, 21/05/2014 – 14:49 Para dar cumprimento ao disposto nos artigos 41 e 42 da Lei 16/2010, do 17 de decembro (DOG do 31 de decembro), de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia,…

RESOLUCIÓN do 26 de decembro de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a resolución definitiva dos centros seleccionados para desenvolver os contratos-programa dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes de educación primaria e secundaria dependentes desta consellería.

Primeiro. Autorizar os centros educativos que se relacionan no anexo desta resolución para o desenvolvemento de programas dirixidos á mellora do éxito escolar. Segundo. Contra esta resolución poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da Consellería de Cultura,…

RESOLUCIÓN do 14 de maio de 2014 pola que se fai pública a convocatoria para a autorización dos centros públicos integrados, institutos de educación secundaria e centros integrados de formación profesional da Comunidade Autónoma de Galicia para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado, CUALE.

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación A presente resolución ten por obxecto realizar a convocatoria para o curso 2014/15 de autorización da impartición do programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado, CUALE, nos centros públicos…

RESOLUCIÓN do 24 de abril de 2014 pola que se fai pública a convocatoria para a incorporación de novas seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 2014/15.

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación A presente resolución ten por obxecto realizar a convocatoria para o curso 2014/15 de autorización de novas seccións bilingües nos centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario. Artigo 2. Solicitude e…

ORDE do 21 de abril de 2014 pola que se regulan as axudas económicas para atención da primeira infancia en escolas infantís 0-3 non sostidas con fondos públicos a través do programa Cheque infantil, e se procede á súa convocatoria.

Artigo 1. Obxecto Esta orde ten por obxecto a regulación do proceso de concesión de axudas económicas e a convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva, para a atención de nenas e nenos de 0 a 3 anos en escolas infantís…

ORDE do 4 de abril de 2014, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se establecen as bases para a concesión de subvencións ás entidades locais de Galicia para a promoción do uso da lingua galega, e se procede á súa convocatoria (ED115A)

DISPOÑO: CAPÍTULO I DISPOSICIÓNS XERAIS Artigo 1. Obxecto O obxecto desta orde é convocar axudas, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas a fomentar a prestación dun servizo lingüístico, mediante a súa creación ou o mantemento ou reforzamento dos existentes, ou a…

1 9 10 11 12 13 14