ORDE do 10 de febreiro de 2014 pola que se desenvolve o Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia, con relación á exención da materia de lingua galega.

Artigo 1. Obxecto 1. Esta orde ten por obxecto regular os distintos supostos excepcionais e taxados en que o alumnado pode solicitar a exención da materia de lingua galega nos diferentes niveis e etapas do ensino non universitario. 2. Regular…

ORDE do 11 de febreiro de 2014 pola que se aproban as bases e se convocan axudas complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do Programa comunitario de mobilidade Erasmus e Suíza, para estudantes universitarios que participan nesta acción no curso 2013/2014.

Artigo 1. Obxecto da convocatoria Convócanse, en réxime de concorrencia competitiva, axudas complementarias ao programa comunitario de mobilidade Erasmus e Suíza, destinadas aos estudantes das universidades do Sistema Universitario de Galicia e dos centros asociados da UNED en Galicia que participan…

ORDE do 17 de febreiro de 2014 pola que se regula o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes desta consellería para o curso 2014/15.

Artigo 1. Obxecto A presente orde ten por obxecto regular o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes da Consellería de Traballo e Benestar para o curso 2014/15. Artigo 2. Requisitos para ser adxudicatario/a 1. Serán requisitos imprescindibles…

ORDE do 14 de xaneiro de 2014 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación O obxecto desta orde é realizar a convocatoria, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e establecer o procedemento para a avaliación e a acreditación das competencias profesionais adquiridas polas persoas a través…

ORDE do 2 de xaneiro de 2014 pola que se anuncia a convocatoria para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego nos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2013/14 (ED101C).

Anunciar a convocatoria para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego nos centros de ensino públicos de Galicia para o curso escolar 2013/14, segundo as seguintes bases: 1. Obxecto A presentación e a realización de proxectos de fomento…

ORDE do 20 de decembro de 2013 pola que se publica a concesión dos premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2012/2013, convocados pola Orde do 22 de xullo de 2013 (Diario Oficial de Galicia do 8 de agosto)

A Orde do 22 de xullo de 2013 (DOG do 8 de agosto) pola que se convocan os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal, correspondentes ao curso 2012/2013, establece, no seu artigo 12.2, que o…

ORDE do 20 de decembro de 2013 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2012/2013, convocados pola Orde do 22 de xullo de 2013 (Diario Oficial de Galicia do 8 de agosto).

A Orde do 22 de xullo de 2013 (DOG do 8 de agosto) pola que se convocan os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico, correspondentes ao curso 2012/2013, establece, no seu artigo 11.2, que o titular da…

RESOLUCIÓN do 8 de outubro de 2013 pola que se conceden as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2012/13.

1. Outorgar as axudas a favor das asociacións, federacións e confederacións de nais e pais de alumnos/as que a seguir se detallan (anexo). Denegar a axuda ás seguintes ANPA e declarar a súa desistencia: ANPA do CEIP Souto Donas, ANPA…

Relacións provisionais do alumnado admitido e excluído para participar nos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2012/2013

Xúntanse as Relacións provisionais do alumnado admitido e excluído para participar nos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2012/2013. Toda a información no Portal Educativo da Xunta.

Relacións provisionais do alumnado admitido ou excluído para participar nos premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2012/2013

Xúntanse as Relacións provisionais do alumnado admitido ou excluído para participar nos premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2012/2013. Toda a información no portal educativo da Xunta

RESOLUCIÓN do 7 de agosto de 2013, da Dirección Xeral de Familia e Inclusión, pola que se actualizan os prezos públicos establecidos polo Decreto 49/2012, do 19 de xaneiro, polo que se aproba o réxime de prezos das escolas infantís 0-3 dependentes da Consellería de Traballo e Benestar.

Artigo único Actualizar os prezos públicos mensuais dos servizos prestados polas escolas infantís 0-3 dependentes da Consellería de Traballo e Benestar, segundo os tramos de renda per cápita da unidade familiar, con base no IPC acumulado durante o período transcorrido entre…

ORDE do 30 de xullo de 2013 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial.

Artigo 1. Modificación de unidades e postos de traballo Modifícanse as unidades e os postos de traballo docentes dos seguintes centros educativos: – Escolas infantís, colexios de educación primaria, colexios de educación infantil e primaria e centros públicos integrados que…

ORDE do 22 de xullo de 2013 pola que se convocan os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2012/13.

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación Convócanse na Comunidade Autónoma de Galicia os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2012/13 co obxecto de dar recoñecemento público ao esforzo e dedicación do alumnado desta etapa…

ORDE do 22 de xullo de 2013 pola que se convocan os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2012/13.

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación Convócanse en Galicia os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2012/13 co obxecto de dar recoñecemento público ao esforzo e dedicación do alumnado desta etapa…

Resolución de 2 de julio de 2013, de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, por la que se convoca la edición 2013 de los Premios Estrategia NAOS.

Convocar la edición 2013 de los Premios Estrategia NAOS, de acuerdo con las siguientes normas: Primera.  Objeto. 1.  El objeto de esta convocatoria es la concesión de los Premios en su edición del año 2013. 2.  La concesión de estos…

RESOLUCIÓN do 20 de maio de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regulan, para o curso 2013/14, os contratos-programa con centros educativos e se establecen as bases para a convocatoria e selección de programas dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes de educación primaria e secundaria dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Sección 1ª. Disposicións xerais Artigo 1. Obxecto Esta resolución ten por obxecto regular os contratos-programa e establecer as condicións para desenvolver nos centros educativos programas para a mellora do éxito escolar do alumnado durante o curso escolar 2013/14. Artigo 2.…

ORDE do 24 de maio de 2013 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2013/2014, nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 1. Aprobación Apróbase o calendario escolar para o curso 2013/14 coas especificacións que se sinalan. Artigo 2. Ámbito de aplicación Esta orde é de aplicación en todos os centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia sostidos con fondos públicos. Artigo 3. Duración…

1 10 11 12 13 14