ORDE do 4 de abril de 2014, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se establecen as bases para a concesión de subvencións ás entidades locais de Galicia para a promoción do uso da lingua galega, e se procede á súa convocatoria (ED115A)

DISPOÑO: CAPÍTULO I DISPOSICIÓNS XERAIS Artigo 1. Obxecto O obxecto desta orde é convocar axudas, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas a fomentar a prestación dun servizo lingüístico, mediante a súa creación ou o mantemento ou reforzamento dos existentes, ou a…

ORDE do 4 de abril de 2014 pola que se convocan axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de pais de alumnos e das asociación de pais de alumnos de centros de educación especial para o ano 2014.

DISPÓN: Primeiro. Faise pública a convocatoria de axudas destinadas a subvencionar a realización de actividades por parte das federacións e confederacións de pais de alumnos legalmente constituídas e das asociacións de pais de alumnos de centros de educación especial, desde…

ORDE do 27 de xaneiro de 2014 pola que se fai pública a resolución das axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo, convocadas pola Orde do 16 de maio de 2013.

Por Orde do 16 de maio de 2013 (DOG do 21 de maio), regúlase o procedemento para a concesión das axudas económicas para o alumnado que realiza a formación práctica en centros de traballo durante o ano 2013. O artigo…

ORDE do 10 de febreiro de 2014 pola que se modifica a Orde do 16 de xullo de 2007, pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega (Celga).

Artigo único. Modificación da Orde do 16 de xullo de 2007 pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega (Celga). Modifícase a Orde do 16 de xullo de 2007 pola que se regulan…

ORDE do 10 de febreiro de 2014 pola que se desenvolve o Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia, con relación á exención da materia de lingua galega.

Artigo 1. Obxecto 1. Esta orde ten por obxecto regular os distintos supostos excepcionais e taxados en que o alumnado pode solicitar a exención da materia de lingua galega nos diferentes niveis e etapas do ensino non universitario. 2. Regular…

ORDE do 11 de febreiro de 2014 pola que se aproban as bases e se convocan axudas complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do Programa comunitario de mobilidade Erasmus e Suíza, para estudantes universitarios que participan nesta acción no curso 2013/2014.

Artigo 1. Obxecto da convocatoria Convócanse, en réxime de concorrencia competitiva, axudas complementarias ao programa comunitario de mobilidade Erasmus e Suíza, destinadas aos estudantes das universidades do Sistema Universitario de Galicia e dos centros asociados da UNED en Galicia que participan…

ORDE do 17 de febreiro de 2014 pola que se regula o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes desta consellería para o curso 2014/15.

Artigo 1. Obxecto A presente orde ten por obxecto regular o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes da Consellería de Traballo e Benestar para o curso 2014/15. Artigo 2. Requisitos para ser adxudicatario/a 1. Serán requisitos imprescindibles…

ORDE do 14 de xaneiro de 2014 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación O obxecto desta orde é realizar a convocatoria, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e establecer o procedemento para a avaliación e a acreditación das competencias profesionais adquiridas polas persoas a través…

ORDE do 2 de xaneiro de 2014 pola que se anuncia a convocatoria para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego nos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2013/14 (ED101C).

Anunciar a convocatoria para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego nos centros de ensino públicos de Galicia para o curso escolar 2013/14, segundo as seguintes bases: 1. Obxecto A presentación e a realización de proxectos de fomento…

ORDE do 20 de decembro de 2013 pola que se publica a concesión dos premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2012/2013, convocados pola Orde do 22 de xullo de 2013 (Diario Oficial de Galicia do 8 de agosto)

A Orde do 22 de xullo de 2013 (DOG do 8 de agosto) pola que se convocan os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal, correspondentes ao curso 2012/2013, establece, no seu artigo 12.2, que o…

ORDE do 20 de decembro de 2013 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2012/2013, convocados pola Orde do 22 de xullo de 2013 (Diario Oficial de Galicia do 8 de agosto).

A Orde do 22 de xullo de 2013 (DOG do 8 de agosto) pola que se convocan os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico, correspondentes ao curso 2012/2013, establece, no seu artigo 11.2, que o titular da…

RESOLUCIÓN do 8 de outubro de 2013 pola que se conceden as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2012/13.

1. Outorgar as axudas a favor das asociacións, federacións e confederacións de nais e pais de alumnos/as que a seguir se detallan (anexo). Denegar a axuda ás seguintes ANPA e declarar a súa desistencia: ANPA do CEIP Souto Donas, ANPA…

Relacións provisionais do alumnado admitido e excluído para participar nos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2012/2013

Xúntanse as Relacións provisionais do alumnado admitido e excluído para participar nos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2012/2013. Toda a información no Portal Educativo da Xunta.

Relacións provisionais do alumnado admitido ou excluído para participar nos premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2012/2013

Xúntanse as Relacións provisionais do alumnado admitido ou excluído para participar nos premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2012/2013. Toda a información no portal educativo da Xunta

RESOLUCIÓN do 7 de agosto de 2013, da Dirección Xeral de Familia e Inclusión, pola que se actualizan os prezos públicos establecidos polo Decreto 49/2012, do 19 de xaneiro, polo que se aproba o réxime de prezos das escolas infantís 0-3 dependentes da Consellería de Traballo e Benestar.

Artigo único Actualizar os prezos públicos mensuais dos servizos prestados polas escolas infantís 0-3 dependentes da Consellería de Traballo e Benestar, segundo os tramos de renda per cápita da unidade familiar, con base no IPC acumulado durante o período transcorrido entre…

ORDE do 30 de xullo de 2013 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial.

Artigo 1. Modificación de unidades e postos de traballo Modifícanse as unidades e os postos de traballo docentes dos seguintes centros educativos: – Escolas infantís, colexios de educación primaria, colexios de educación infantil e primaria e centros públicos integrados que…

ORDE do 22 de xullo de 2013 pola que se convocan os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2012/13.

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación Convócanse na Comunidade Autónoma de Galicia os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2012/13 co obxecto de dar recoñecemento público ao esforzo e dedicación do alumnado desta etapa…

ORDE do 22 de xullo de 2013 pola que se convocan os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2012/13.

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación Convócanse en Galicia os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2012/13 co obxecto de dar recoñecemento público ao esforzo e dedicación do alumnado desta etapa…

1 10 11 12 13 14