DICCIONARIO

 Pequeño glosario de terminos que suelen utilizarse en educación.                                                                                                                                                                                  Glosario de términos   Absentismo escolar: Falta reiterada de asistencia a la escuela por parte de un alumno o grupo. Actitud: Disposición y/o acción individual y/o grupal que refleja el…

L.O.G.S.E

LEY ORGÁNICA 1/1990 de Ordenación General del Sistema Educativo.   Fecha de aprobación: 3 de Octubre de 1990.Fecha de publicación: 4 de Octubre de 1990. TÍTULO PRELIMINAR Artículo 1 El sistema educativo español, configurado de acuerdo con los principios y…

Escola

Unha escola  e unha sociedade onde todos os nenos e nenas teñan as mesmas oportunidades de recibir un ensino de calidade. Unha escola  e unha sociedade  onde se aprenda a convivir  e se respecten e valoren as diferenzas.

1 137 138 139 140