Ampliación do prazo para xustificar as axudas de comedores

Resolución do 18 de decembro de 2007 pola que se amplía o prazo de presentación da xustificación das axudas para financiar o mantemento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais de alumnos/as de centros públicos dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria para o curso académico 2007-2008.

Por Orde do 18 de setembro de 2007 (publicada no DOG nº 186, do 25 de setembro), e posterior corrección de erros publicada no DOG nº 190, do 1 de outubro, establecéronse as bases e convocáronse axudas para financiar o mantemento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais de alumnos/as de centros públicos dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria para o curso académico 2007-2008.

O artigo 10.3º da citada orde establece que a xustificación dos gastos polo beneficiario deberá ser presentada antes do día 7 de decembro de 2007.

As demoras producidas na tramitación administrativa do expediente obrigan a ampliar o prazo de presentación dos citados xustificantes de gasto.

Polo exposto e no uso das facultades que teño atribuídas pola Orde do 26 de agosto de 2005, sobre delegación de competencias en órganos da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria,

DISPOÑO:
Primeiro.-Ampliar o prazo de presentación sinalado no artigo 10.3º da Orde do 18 de setembro de 2007, ata o día 27 de decembro de 2007.

Santiago de Compostela, 18 de decembro de 2007.

Laura Sánchez Piñón