Estatutos

Tal e como se aprobou na asemblea extraordinaria para a modificación de estatutos, quedarían finalmente cos cambios aprobados deste xeito.