Admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que impartan programas de cualificación profesional inicial no curso académico 2010-2011.

Resolución do 27 de xullo de 2010, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se determinan os prazos de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que impartan programas de cualificación profesional inicial e se ditan instrucións para o seu desenvolvemento no curso académico 2010-2011.

1. O prazo de presentación de solicitudes para cursar o primeiro ou o segundo curso dun programa de cualificación profesional inicial será o abranguido entre o 1 e o 10 de setembro, ambos os dous incluídos.

2. A documentación que debe presentar o alumnado na secretaría do centro que ofreza o programa é a establecida no artigo 13 da Orde do 13 de maio de 2008, pola que se regulan os programas de cualificación profesional inicial na Comunidade Autónoma de Galicia.

DOG 3/09/2010 adrmin-alumnado_pcpi_10-11.pdf