L.O.G.S.E

LEY ORGÁNICA 1/1990 de Ordenación General del Sistema Educativo.   Fecha de aprobación: 3 de Octubre de 1990.Fecha de publicación: 4 de Octubre de 1990. TÍTULO PRELIMINAR Artículo 1 El sistema educativo español, configurado de acuerdo con los principios y…

Escola

Unha escola  e unha sociedade onde todos os nenos e nenas teñan as mesmas oportunidades de recibir un ensino de calidade. Unha escola  e unha sociedade  onde se aprenda a convivir  e se respecten e valoren as diferenzas.

Todo importa

Esta páxina ofrécese como plataforma para todos aqueles que se preocupan pola educación dos nenos. E non queren quedarse durmidos. Internet dános a posibilidade de que participedes nela. Todo importa, cousas interesantes, problemas, actividades no voso colexio… envíanolo e publicámolo.

1 137 138 139 140