Subvencións á agrupacións e clubs deportivos sen ánimo de lucro para actividades deportivas

A Deputación, consciente da importancia de fomentar o deporte en todas as súas facetas e coñecedora das carencias que teñen aqueles que desexan realizar a súa práctica, establece as bases reguladoras de concesión de axudas e subvencións públicas destinadas a promocionar, fomentar e impulsar as actividades investimentos deportivos, segundo os principios de obxectividade, concorrencia competitiva, publicidade e transparencia.
Obxecto.—A finalidade desta convocatoria é apoiar as entidades e clubs deportivos sen animo de lucro na realización de actividades deportivas e infraestructuras durante o ano 2008.
A concesión das axudas estará suxeita á dispoñibilidade orzamentaria para o período comprendido entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2008, convocándose as subvencións que a continuación se detallan:

BOP 16/01/08