Regulamento orgánico de centros de Centros Integrados de FP

ORDE do 29 de xullo de 2011 pola que se desenvolve o Decreto 77/2011, do 7 de abril, polo que se establece o Regulamento orgánico dos centros integrados de formación profesional competencia da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

DOG Núm. 151

Corrección erros

I. Disposicións xerais

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria

CORRECCIÓN de erros. Orde do 29 de xullo de 2011 pola que se desenvolve o Decreto 77/2011, do 7 de abril, polo que se establece o Regulamento orgánico dos centros integrados de formación profesional competencia da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Advertido erro na dita orde, publicada no Diario Oficial de Galicia número 151, do 8 de agosto de 2011, cómpre efectuar a seguinte corrección:

Na páxina 22645, no artigo 13, punto 1, onde di: «… un Plan anual …», debe dicir: «… un plan anual …»; e onde di: «… os equipamentos e/ou …», debe dicir: «… os equipos e/ou …».