ORDE do 20 de marzo de 2012 pola que se desenvolve o Decreto 222/2011, do 2 de decembro, polo que se regulan as ensinanzas universitarias oficiais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Constitúe o obxecto desta orde o desenvolvemento da regulación do procedemento para a obtención, polas universidades do Sistema Universitario de Galicia, de autorización para impartir as ensinanzas universitarias oficiais conducentes aos títulos de grao, máster universitario e doutoramento, así como a modificación e supresión destas, establecido no Decreto 222/2011, do 2 de decembro, polo que se regulan as ensinanzas universitarias oficiais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

DOG Nº 62

CORRECIÓN DE ERROS