ORDE do 13 de maio de 2011 pola que se convoca a selección de plans de autoavaliación e mellora da calidade da educación en centros educativos para o curso 2011-2012.

A mellora da calidade da educación constitúe un dos piares da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (LOE), que a define como un dos seus principios fundamentais xunto coa exixencia da equidade da súa repartición. Así, sinala que se debe garantir unha igualdade efectiva de oportunidades, prestando os apoios necesarios tanto ao alumnado que o requira como aos centros en que está escolarizado, con vistas á mellora do nivel educativo, cunha permanente vocación de mellora, de adaptación ás demandas do contorno e ao servizo dunha formación integral.

O Decreto 332/2009, do 11 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, dispón no seu artigo 7 que a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa ten entre as súas funcións o deseño de instrumentos e posta en práctica dos procesos de avaliación do sistema educativo.

Máis información DOG