ORDE do 12 de maio de 2011 pola que se regulan as seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario.

O desenvolvemento da Unión Europea e a creación do seu mercado común levou no seu día á necesidade de formación en linguas estranxeiras. A Comisión Europea amosou o seu interese no ensino en lingua estranxeira de contidos de materias non lingüísticas, xerando un cambio de mentalidade sobre as formas máis efectivas de adquisición de idiomas. Isto e factores sociais, especialmente o impacto da internacionalización con respecto á integración europea, xeraron a necesidade duns niveis aínda maiores de dominio das linguas estranxeiras en comparación co pasado.

INFORMACIÓN DOG

CORRECCIÓN de erros. Orde do 12 de maio de 2011 pola que se regulan as seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario.

Advertidos erros na devandita orde publicada no DOG n.º 97, do 20 de maio de 2011, cómpre efectuar as seguintes rectificacións:

Na páxina 10.350, no punto 4 do artigo 3 suprímese o texto «segundo o modelo do anexo I».

Na páxina 10.355, no punto 1 do artigo 13, onde di «anexo II», debe dicir «anexo I».