Orde do 24 de setembro de 2010 pola que se convocan os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2009-2010.

Convócanse en Galicia os premios extraordinarios de bacharelato para o alumnado que finalizase os estudos de bacharelato no curso 2009-2010 nun centro docente da Comunidade Autónoma de Galicia.

Número e recoñecemento.

1. Poderase conceder un máximo de 19 premios extraordinarios.

2. Cada premio estará dotado con 1.000 €, con cargo á partida orzamentaria 09.04.423A.480.1 cunha dotación global de 19.000 €.

3. Estes premios extraordinarios de bacharelato son compatibles con calquera outro premio, incluídos os premios nacionais de bacharelato.

DOGA 01/10/2010 premios_bacharelato.pdf