Recomendacións aos menores para unha navegación segura por Internet

O Valedor do Pobo distribúe entre 100.000 escolares de Infantil e Primaria un tríptico con recomendacións para navegar seguros na Rede

A campaña do Valedor do Pobo forma parte da serie de actuacións que dirixe aos menores, un colectivo vulnerable, co que ten adquirido un compromiso de protección dos seus dereitos reflectido na Lei 337/1997 Galega da Familia, da Infancia e da Adolescencia que regula a especialización dun dos seus Vicevaledores en cuestións vencelladas coa infancia. Durante o ano 2007 o Alto Comisionado Parlamentario tramitou 29 queixas relacionadas dalgún xeito con este sector da poboación e cada vez son máis as preocupacións derivadas do contacto destes cos medios de comunicación, a protección de datos e as novas tecnoloxías.

WEB VALEDOR DO POBO

DÍPTICO