DECRETO 143/2012, do 5 de xullo, polo que se prorroga a vixencia do Decreto 133/2011, do 23 de xuño, polo que se fixan os prezos correspondentes aos estudos conducentes á obtención de títulos oficiais no ensino universitario para o curso 2011/2012.

DISPOÑO:

Artigo 1

Prorrógase a vixencia do Decreto 133/2011, do 23 de xuño, polo que se fixan os prezos correspondentes aos estudos conducentes á obtención de títulos oficiais no ensino universitario para o curso 2011/2012, ata que se dite o decreto en que se fixen definitivamente os prezos públicos para o curso 2012/2013.

Artigo 2

Unha vez publicado o decreto que fixe os prezos públicos para o curso 2012-2013, as universidades procederán á regularización, se é o caso, dos prezos aboados, tendo o alumnado a posibilidade de solicitar a anulación da súa matrícula co correspondente reintegro da cantidade aboada.

Disposición derradeira.

Este decreto entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, cinco de xullo de dous mil doce

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria