RESOLUCIÓN do 8 de outubro de 2013 pola que se conceden as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2012/13.

1. Outorgar as axudas a favor das asociacións, federacións e confederacións de nais e pais de alumnos/as que a seguir se detallan (anexo).

Denegar a axuda ás seguintes ANPA e declarar a súa desistencia:

ANPA do CEIP Souto Donas, ANPA do CEIP Lamas de Abade e ANPA do CEIP As Bizocas, porque presentaron a solicitude da axuda fóra do tempo establecido na orde da convocatoria.

Que se dispoñan os créditos necesarios polos importes e as anualidades que se sinalan na relación anterior, con cargo á aplicación 09.10.423A.481.0 dos orzamentos xerais de gastos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2013.

Establecer un novo período para xustificar a axuda concedida, que abranguerá os quince días naturais seguintes ao da publicación no Diario Oficial de Galicia da resolución de concesión das axudas.

Publicar no Diario Oficial de Galicia e na páxina web da consellería e notificarlles esta resolución aos interesados, que disporán dun prazo de dez días para a súa aceptación. Transcorrido este sen que se producise manifestación expresa, entenderase tacitamente aceptada.

Contra esta resolución poderá interpoñerse un recurso potestativo de reposición ante a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes, a partir do día seguinte a aquel en que se publique no Diario Oficial de Galicia, de acordo co establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ser impugnada directamente ante a xurisdición contencioso-administrativa, no prazo de dous meses, ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de acordo co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 8 de outubro de 2013

P.D. (Orde do 25.1.2012)
Jesús Oitavén Barcala
Secretario xeral técnico da Consellería de Cultura, Educación
e Ordenación Universitaria

DOG N.º 198