SUBVENCIÓNS DESTINADAS Á ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA FAMILIAS CON ALUMNOS/AS DE EDUCACIÓN PRIMARIA E SECUNDARIA OBRIGATORIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA, FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRAO MEDIO OU EDUCACIÓN ESPECIAL

Financiar a adquisición de dispositivos dixitais (ordenadores portátiles e ordenadores de sobremesa) polas familias de Pontevedra, para o seu uso polo alumnado menor de idade de educación primaria e secundaria obrigatoria, bacharelato, formación profesional básica, formación profesional de grao medio ou educación especial de centros docentes sostidos con fondos públicos, empadroado no Concello de Pontevedra

Máximos: 400,00 (catrocentos) euros por estudante menor de idade, 2000 €/familia; a porcentaxe subvencionable poderá chegar ata o 100% do custe da actuación.

Prazo: 1 mes

Orixe: an.bop.PONTEVEDRA.20210419.2021019712.pdf