Decreto que regula a admisión de alumnado en infantil, primaria, ESO e bacharelato para o curso 2022-2023

DECRETO 13/2022, do 3 de febreiro, polo que se regula a admisión de alumnado
en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas

de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación

secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3

de maio, de educación.

 

Fai clic para acceder a anunciog0598-040222-0004_gl.pdf