BASES REGULADORAS DO PROCEDEMENTO DE CONCESIÓN DE AXUDAS MUNICIPAIS DE APOIO AO ESTUDIO PARA O CURSO 2011/2012 CON DESTINO A FAMILIAS EN SITUACIÓN DE DIFICULTADE SOCIO- ECONÓMICA CONVOCATORIA 2011. CONCELLO DA ESTRADA

A finalidade desta convocatoria é potenciar as condicións de igualdade no acceso ao ensino público e ós seus servizos a tódolos nenos/as empadroados no termo municipal da Estrada, evitando desigualdades derivadas da situación económica e/ou social das súas familias, e apoiando as economías familiares máis precarias.
 

 OBXECTO DA CONVOCATORIA

O obxecto da convocatoria é regular o procedemento para a concesión de subvencións ás familias con dificultades socioeconómicas para o apoio ao estudio no curso escolar 2011/2012.
Estas axudas son compatibles con outras subvencións ou axudas para a mesma
finalidade, procedentes de organismos públicos ou privados, sempre e cando a suma de tódalas axudas non excedando cen por cen do custe total, comprometéndose o/a solicitante a comunicalo e reintegralo ao Concello
nos casos en que proceda.
Estas axudas outorgaranse de acordo aos principios de publicidade, concorrencia e obxectividade.

Bases convocatoria