Menús madruga/comedor curso 2014/15

Novembro 2014 <doc1856|center> <doc1859|center> <doc1857|center> <doc1860|center> <doc1858|center> <doc1861|center> Outubro 2014 <doc1839|center> <doc1840|center> <doc1837|center> <doc1838|center> <doc1831|center> <doc1836|center>   Setembro 2014 <doc1784|center> <doc1785|center> <doc1787|center> <doc1788|center> Dietas especiais comedor Todas en formato zip <doc1805|center> Cada unha das dietas en formato pdf <doc1789|center> <doc1790|center>…

RESOLUCIÓN do 11 de agosto de 2014 pola que se conceden as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería para o curso académico 2013/14.

Dada conta das solicitudes presentadas ao abeiro do disposto na Orde do 14 de abril de 2014 pola que se establecen as bases e se convocan as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de…

Acta da mesa de contratación do servizo de madrugadores e comedores escolares.

A mesa verificou a integridade documental e o cumprimento dos requirimentos administrativos solicitados nas bases de contratación de madrugadores e comedores escolares do concello de Pontevedra. A empresadora SERUNIÓN será encargada dos servizos de madrugadores e comedores para os dous…

ORDE do 14 de abril de 2014 pola que se establecen as bases e se convocan as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2013/14.

 A percepción destas axudas é compatible con outras subvencións, axudas, ingresos ou recursos para a mesma finalidade, procedentes de calquera outra administración ou ente público ou privado, aínda que o importe da axuda concedida en ningún caso poderá, en concorrencia…

ORDE do 27 de xuño de 2013 pola que se establecen as bases e se convocan as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2012/13.

Artigo 1. O obxecto 1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases e convocar as axudas económicas destinadas ás asociacións, federacións ou confederacións de nais e pais de alumnado legalmente constituídas, que xestionan os comedores escolares nos centros públicos…

INSTRUCIÓN 1/2013 DA SECRETARÍA XERAL TÉCNICA DA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA, DO 14 DE XUÑO, SOBRE FUNCIONAMENTO DOS COMEDORES ESCOLARES DE XESTIÓN DIRECTA NO CURSO ESCOLAR 2013-2014

Instrucion_1-2013_Comedor_xestion_directa.pdf

INSTRUCIÓN 2/2013 DA SECRETARÍA XERAL TÉCNICA DA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA, DO 14 DE XUÑO, SOBRE FUNCIONAMENTO DOS COMEDORES ESCOLARES DE XESTIÓN INDIRECTA NO CURSO ESCOLAR 2013-2014

_instrucion_comedores_xestion_indirecta_2013_2014.pdf

1 10 11 12 13 14