Resolución que tiene por objeto regular la convocatoria en el año 2015 de la prueba libre para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para las personas mayores de 18 años en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Podrán acceder a esta prueba las personas mayores de 18 años o que cumplan esta edad en el año natural en el que se realiza la prueba, siempre que cumplan alguno de los siguientes requisitos: Tener nacionalidad española. Ser residentes…

ORDE do 20 de abril de 2015 pola que se regulan as axudas económicas para a atención da primeira infancia en escolas infantís 0-3 non sostidas con fondos públicos a través do programa Cheque infantil e se procede á súa convocatoria.

Artigo 1. Obxecto Esta orde ten por obxecto a regulación do proceso de concesión de axudas económicas e a convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva, para a atención de nenas e nenos de 0 a 3 anos en escolas infantís…

ORDE do 13 de febreiro de 2015 pola que se aproban as bases e se convocan axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea e o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2014/15.

Artigo 1. Obxecto A presente orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e convocar axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea e o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas aos/ás…

ORDE do 30 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases polas que se rexerá a concesión da prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos para o ano 2015.

Persoas beneficiarias 1. Poderán ser beneficiarias desta prestación aquelas persoas que teñan fillas ou fillos menores de tres anos o 1 de xaneiro de 2015 (nacidos entre o 2.1.2012 e o 1.1.2015, incluídos) e que, durante o ano 2013, nin…

ORDE do 9 de decembro de 2014 pola que se regula o uso de instalacións xuvenís dependentes desta consellería para a súa dinamización, en réxime de oferta concertada, fóra do período da campaña de verán.

1. A Consellería de Traballo e Benestar convoca a presente oferta de uso dalgunhas das súas instalacións xuvenís nos termos e conforme o procedemento para a súa adxudicación que se establecen nesta orde e de acordo coa distribución de prazas…

1 3 4 5 6 7 12