Subvencións para a realización de actividades de promoción da lectura

Orde do 7 de maio de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, a asociacións e institucións culturais para a realización de actividades de promoción da lectura e a creación de clubs de lectura, e se procede a súa convocatoria para o ano 2008.

É obxecto desta orde fixar, para o exercicio de 2008, o réxime de concesión de subvencións en concorrencia competitiva, para fomentar a realización de programas ou actividades de promoción do hábito lector, en especial a creación e mantemento de clubs de lectura polas asociacións e institucións culturais sen ánimo de lucro, que sexan solicitadas á Consellería de Cultura e Deporte, conforme o procedemento que a continuación se establece.

2. En concreto, as actividades obxecto de subvención serán as seguintes:

Talleres de animación lectora, campañas de animación á lectura, concursos de lectores, clubs do libro, publicidade das actividades obxecto de subvención, adquisición de exemplares múltiples para o funcionamento dos clubs, gastos de persoal para dirección e coordinación das actividades e aluguer de servizos técnicos para a realización das actividades.

DOG 16/05/2008