Subvencións concedidas ós concellos para o Programa de apertura de centros en horario non lectivo

Orde do 26 de novembro de 2008 pola que se resolve a relación de concellos beneficiarios de subvencións para o cofinanciamento do Programa de apertura de centros educativos públicos fóra do horario lectivo.

Cumpridos os trámites establecidos no artigo 8º da orde desta consellería do 26 de maio de 2008 pola que se establecen as bases e se convocan, en réxime de concorrencia competitiva, subvencións para o cofinanciamento do Programa de apertura de centros educativos públicos fóra do horario lectivo nos concellos de Galicia, esta consellería

RESOLVE:
Primeiro.-Publicar a relación de subvencións concedidas, denegadas e excluídas para o cofinanciamento do Programa de apertura de centros educativos públicos fóra do horario lectivo nos concellos de Galicia segundo figura no anexo.

Segundo.-Ampliar o prazo de xustificación da axuda, sinalado no artigo 17 da orde de convocatoria, ata o día 10 de decembro de 2008.

Terceiro.-Contra esta resolución definitiva de concesión, que esgota a vía administrativa, os interesados poderán interpoñer recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade cos artigos 44 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso administrativa.

Máis información