Programa de gratuidade de libros de texto para curso 2008/09

Orde do 28 de abril de 2008 pola que se convoca e regula o programa de gratuidade de libros de texto e materiais curriculares en centros sostidos con fondos públicos para os niveis obrigatorios e gratuítos para o curso escolar 2008-2009.
A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria foi implantando o programa de gratuidade de libros de texto de xeito progresivo, mediante a publicación de diversas ordes desde o ano 2003 ata o 2007, rematando este proceso no ensino obrigatorio nos centros sostidos con fondos públicos no curso escolar 2007-2008, cumprindo así o compromiso adquirido no ano 2003.
Tendo en conta a liberdade dos pais, nais ou titores para a elección de centro e a dos centros docentes para a elección dos libros de texto, o proceso necesariamente ten que realizarse a través dos centos docentes onde se escolarice o alumnado.

De acordo co Real decreto 806/2006, do 30 de xuño, polo que se establece o calendario de aplicación da Lei orgánica de educación, no curso escolar 2008-2009 implantaranse, con carácter xeral, as ensinanzas correspondentes a 3º e 4º de educación primaria e 2º e 4º de educación secundaria obrigatoria.

Así pois, no próximo curso escolar procederase á reposición total dos catro cursos indicados no parágrafo anterior, ademais de 1º e 2º de educación primaria e os libros de texto ou materiais equivalentes do alumnado de educación especial, escolarizado en centros específicos ou ordinarios.

Ademais, é necesario proceder á reposición dos libros de texto por incremento de alumnado e deterioración dos libros de texto nos demais cursos.

DOG 15/05/08