Premios para proxectos de innovación educativa en valores democráticos

Resolución do 28 de decembro de 2007, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se conceden os premios a proxectos de innovación educativa en valores democráticos no marco do Plan Valora 2007-2009, convocados ao abeiro da Orde conxunta do 18 de outubro de 2007, da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes, da Consellería de Innovación e Industria, da Consellería do Medio Rural, da Consellería de Sanidade, da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos e da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible.

A Orde do 18 de outubro de 2007 (Diario Oficial de Galicia do 6 de novembro) establece as bases e convoca setenta e seis premios a proxectos de innovación educativa en valores democráticos no marco do Plan Valora, dirixidos a centros educativos de titularidade da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria para desenvolver nos cursos académicos 2007-2008 e 2008-2009 co fin de fomentar os valores democráticos, participativos e de convivencia no ámbito escolar da nosa comunidade autónoma.

Cumprida a tramitación prevista na convocatoria e do conformidade co establecido no artigo 6, a Dirección Xeral de Innovación e Ordenación Educativa

DOG 7/01/08