Plans de autoavaliación curso 2008/09

Orde do 24 de setembro de 2008 pola que se publica a relación de centros seleccionados
para a realización de plans de autoavaliación e mellora da calidade da educación en centros educativos para o
curso escolar 2008-2009, convocados pola Orde do 9 de abril de 2008.

DOGA 2/10/08