O alumnado poderá “pagar” as súas faltas con traballo comunitario

– O Plano Integral de Mellora da Convivencia Escolar recomenda aos centros que usen a hora semanal de tutoría para mellorar os comportamentos cívicos
– Os equipos especializados nos trastornos de conduta van ser ampliados

Os traballos en favor da comunidade gañarán terreo a sancións tradicionais como se quedar sen recreo ou ser expulsado do centro durante un par de días. O recurso a novas fórmulas de castigo é unha das novidades que aportará o Plan Integral para a Mellora dá Convivencia Escolar en Galicia, que o martes presentará a Consellería de Educación en Santiago.

Mañá e do Día da Paz, en lembranza da morte de Mahatma Ghandi

Así, o texto recolle a posibilidade de que os regulamentos de réxime interno elaborados por cada centro, e para cuia redacción esixe a participación do alumnado, incorporen "medidas non só punitivas" para a compensación de faltas e, ademais dos traballos comunitarios, o Plano suxire outras vías, como a participación en programas de mediación ou a participación do infractor en proxectos de aprendizaxe e servizos.

O documento, dirixido a máis de 370.000 alumnos de niveis non universitarios, a uns 30.000 docentes de centros públicos e a outros 9.000 da ensinanza privada de toda a comunidade, foi traballado coa participación de distintos sectores sociais. Xunto ó Goberno galego, estiveron os sindicatos, as asociacións de pais, o Consello Escolar de Galicia, o Valedor do Pobo, o Parlamento autonómico, os municipios, o Tribunal Superior de Xustiza, universidades, ONG ou movementos de renovación pedagóxica. A idea base, a erradicación da violencia, compite ó conxunto social e só é posible co traballo coordinado dos distintos axentes.

O Plano Integral para a Mellora dá Convivencia Escolar introducirá outras novidades no día a día dos centros. O equipo docente terá que facer constar na programación anual que remita á Consellería que aspectos concretos vai tratar nas súas horas de tutoría. A intención é dotar a ese espazo semanal duns obxectivos concretos de convivencia, como suxire o documento, o coidado das entradas e saídas das clases e do centro, o uso respectuoso do linguaxe ou o coidado do material e as instalacións.

Outro dos aspectos nos que o novo texto fai fincapé é no reforzo dos equipos de orientación educativa (EOE), subliñando a importancia de analizar a necesidade de incorporar a máis especialistas en trastornos de conduta, así como a traballadores sociais e educadores sociais.

Observatorio permanente

O Plano, que terá vixencia ata 2009, contará cun mecanismo de vixilancia. Así, o documento que o martes, Día Escolar dá Paz, presentará o presidente da Xunta, define os mecanismos para a posta en marcha dun Observatorio Galego dá Convivencia Escolar, definido como "órgano consultivo e asesor encargado dá realización e difusión de estudos e experiencias, ou intercambio de iniciativas e ou asesoramento especializado". O observatorio funcionará en pleno e ocuparase de avaliar sistematicamente, coa elaboración dun informe anual, a situación de convivencia nos centros educativos e de propor actuacións para mellorar o clima social. O novo órgano terá asimesmo entidades equivalentes a escala municipal e de centro.