Forum Orienta 2008

Promoción, achegamento e difusión da oferta de ensino superior en Galicia para o alumnado de bacharelato e de formación profesional dos centros de educación secundaria da Comunidade Autónoma de Galicia.

 • Ofrecerlles aos visitantes toda a información sobre a oferta formativa do ensino superior (universidades, formación profesional e ensinanzas artísticas) na Comunidade Autónoma de Galicia.
 • Informar e orientar de modo individual sobre as liñas de bolsas, axudas e premios ou residencias para o alumnado que accede á universidade, á formación profesional e ás ensinanzas artísticas.
 • Difundir as posibilidades de estadías formativas no estranxeiro tanto na universidade como na formación profesional (Erasmus, Leonardo,…).
 • Informar sobre as novidades dos próximos títulos de formación profesional.
 • Destacar as relacións formativas entre os ciclos de grao superior e a universidade (validacións de créditos formativos na universidade por ciclos de grao superior).
 • Coñecer as ensinanzas máis demandadas polos sectores productivos de Galicia.
 • Achegar información sobre as PAAU (probas de acceso á universidade) e o sistema de acceso á universidade.
 • Achegar información sobre o sistema de acceso a ciclos formativos, ben de xeito directo ou ben mediante proba.
 • Divulgar o papel das universidades e da formación profesional na promoción científica e tecnolóxica de Galicia.
 • Dar a coñecer o protagonismo e as oportunidades dos titulados de formación profesional no mundo laboral, como emprendedores e como traballadores, que dan resposta ás novas demandas profesionais, enriquecendo o texido produtivo de Galicia.
 • Informar sobre a vida nos sete campus universitarios de Galicia (cultura, deportes, residencias, comedores, transporte, etc.).
 • Coñecer as posibilidades de formarse o longo da vida (formación > emprego > formación)
 • Informar sobre o Espazo Europeo de Educación Superior.
 • Difundir outras posibles accións da consellería.

Máis información: Xunta de Galicia