FEDERAR UNHA ANPA – APA

DOCUMENTOS NECESARIÓS PARA FEDERANSE NA FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ANPAS DE PONTEVEDRA CONFAPA E CEAPA

mosimagever impresos

PASOS necesarios para estar Federado:
1º As ANPAS que desexen federarse terán que acordalo nunha Asemblea Extraordinaria convo-cada para tal fin.
2º A documentación a presentar na Federación será a seguinte:
– Certificado (Nº 1) do presidente dando testemuña do acordo tomado na Asemblea.
– Copia dos Estatutos debidamente legaliza-dos.
– Certificado (Nº 2) de compoñentes actuais da Xunta Directiva.
– Impreso de autoaceptación da cota que lle corresponderá abonar anualmente (impreso de Inscripción).
3º As ANPAS comprométense a:
– A abona-la cota anual pactada, antes do mes de febreiro do curso correspondente.
– Comunicar calquera eventualidade referente ao pago das cotas: Cambio de conta bancaria, solicitude de redución de cota cando corresponda, etc.
– A comunicar, medante certificado (Nº 2), os cambios na directiva cando se produzan.
– Nombra-los delegados con direito a voto para asistencia ás Asembleas correspon-dentes (Certificado Nº 3).