FAMILIAS CON CARENCIAS GRAVES

mosimageOrde do 22 de marzo de 2006 pola que se establecen e convocan axudas de prevención e apoio a familias en situacións carenciais graves para a preservación dos menores no seu contorno.

Poderán ser beneficiarios destas axudas as unidades familiares con fillos menores de idade que se atopen en circunstancias de risco social e precisen de apoios económicos para satisfacer as súas necesidades básicas e evitaren a desestruturación familiar.
Para os efectos desta orde enténdese por unidade familiar a formada por pais e fillos menores de 18 anos ou a formada por pais e fillos menores de 18 anos e maiores de 18 con discapacidade superior ao 33%.
No caso de unidades familiares monoparentais, incrementarase nun 0,8 o número real de membros que compoñen a unidade familiar.
A contía mínima e máxima da axuda está comprendida entre 70 € e 350 € mensuais por cada unidade familiar, sen que superen a contía de 140 € por fillo. A determinación da contía total da axuda que se vai conceder por unidade familiar establecerase en función das circunstancias económicas (RPC) e sociais que concorran en cada caso e abranguerá os doce meses do ano.
O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde.
Preme eiqui para ver a orde