Cheque infantil en escolas infantís 0-3

Orde do 18 de xuño de 2009 pola que se regulan as axudas económicas para atención da primeira infancia a través do cheque infantil en escolas infantís 0-3 non sostidas con fondos públicos e se procede á súa convocatoria.

DOG N.º 124