Axudas para adquirir material escolar para os nenos/as de Educación Infantil

O Concello de Pontevedra por Decreto da Alcaldía de data 31 de agosto de 2007 prestou aprobación
as bases reguladoras do procedemento de concesión de axudas municipais para a adquisición de
material escolar para o alumnado de Educación Infantil, curso 2007-2008, con destino a familias
con dificultades socio-económicas sendo o texto íntegro das mesmas o seguinte:
BOP PONTEVEDRA 03/10/2007