Admisión do alumnado ás ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño durante o curso 2008-09

Resolución do 14 de xuño de 2008, da Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais, pola que se ditan instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño durante o curso 2008-2009.
DOG 25/06/08