BASES PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS E MATERIAL CURRICULAR DESTINADAS A ALUMNOS MATRICULADOS EN CENTROS DOCENTES PUBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL (segunda etapa, de 3 a 5 anos) DE REDONDELA, CURSO ESCOLAR 2012/2013

ARTIGO 1. OBXECTO
É obxecto destas bases establecer un réxime compensatorio de carácter social destinado a colectivos con carencias económicas, co obxecto de paliar os gastos que supón a escolarización dos membros da
familia.
Subvencionase a través deste procedemento a adquisición de libros e material escolar de Eduación Infantil (segunda etapa) para alumnos matriculados en centros docentes públicos con enderezo en Redondela, para o curso 2012/2013.
Estas axudas outorgaranse de acordo aos principios de publicidade concorrencia e obxectividade establecendo un procedemento que tenta ser áxil, eficaz en breve no tempo.

ARTIGO 2. DOTACIÓN ORZAMENTARIA
O crédito destinado á financiación destas axudas ascende a 4.500 euros, con cargo á partida 3241A48900 do Orzamento de gastos do presente exercicio. En ningún caso, a suma das subvencións concedidas poderá superar esta contía.

ARTIGO 3. COMPATIBILIDADE
As axudas concedidas en virtude da presente orde serán compatibles con calquera outra axuda que poida percibir coa mesma finalidade doutras entidades públicas ou privadas, sempre que as axudas
concorrentes non superen o custo dos libros e materiais subvencionados. Para estes efectos considérase como materiais curriculares, didáctico e complementario todo o necesario para realizar as actividades
que se desenvolven ou promoven no centro docente.

Convocatoria subvención