RESOLUCIÓN do 13 de marzo de 2012 pola que se fai pública a convocatoria para a incorporación de novas seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario para o curso 2012-2013.

Os centros que desexen iniciar a implantación de seccións bilingües deberán dirixir a correspondente solicitude, segundo se recolle no anexo I da Orde do 12 de maio de 2011 pola que se regulan as seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario (DOG do 20 de maio), á Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, achegando a seguinte documentación:

a) Proxecto de participación no plan, en que se recollan, entre outros aspectos: profesorado e alumnado participante; os obxectivos propostos e os contidos; etapas e cursos en que se desenvolverá; áreas, materias ou módulos; estratexias metodolóxicas e pautas para a avaliación do proxecto.

DOG 30/03