Subvención de comedores para as ANPA no curso escolar 2010/11

Orde do 1 de outubro de 2010 pola que se establecen as bases e se convocan as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionadospolas asociacións de nais e pais do alumnado
dos centros públicos non universitarios de 2010-2011.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases e convocar as axudas económicas destinadas ás asociacións,federacións ou confederacións de nais e pais de alumnos/as legalmente constituídas, que xestionan os comedores escolares nos centros públicos non universitarios dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

As axudas económicas irán destinadas a sufragar os seguintes conceptos:

a) O custo diario do menú por comensal e polos días de asistencia destes ao comedor, así como, se é o caso, a vixilancia e o coidado do alumnado durante
o uso do servizo do comedor e o desenvolvemento dos programas de promoción da saúde e as habilidades persoais complementarias do servizo, durante o curso académico 2010-2011.
b) Os gastos correntes en que incorran as asociacións,federacións ou confederacións de nais e pais do alumnado como consecuencia da xestión do
comedor, cun máximo do 3% do importe total do custo do servizo de comedor e sen que, en ningún caso, a citada porcentaxe supere os 2.000 euros.
c) Os gastos ocasionados pola contratación por parte das asociacións, federacións ou confederaciónsde nais e pais do alumnado de pólizas de seguros
vinculadas directamente á prestación do servizo de comedor escolar.
d) Os gastos orixinados pola contratación de persoal que desenvolva o labor de atención ao alumnado con necesidades específicas, para o caso de que a
contratación deste persoal se realice separadamente.

A percepción destas axudas é compatible con outras subvencións, axudas, ingresos ou recursos para a mesma finalidade, procedentes de calquera
outra Administración ou ente público ou privado,ben que o importe da axuda concedida en ningún caso poderá, en concorrencia coas outras subvencións
ou axudas, superar o custo da actividade que vai desenvolver o beneficiario.


Prazo para a presentación: 6 de novembro de 2010

Orde de subvención comedores