ORDE do 23 de agosto de 2012 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2011-2012 convocados pola Orde do 2 de maio de 2012 (Diario Oficial de Galicia do 7 de maio).

Primeiro. Conceder os premios extraordinarios de bacharelato, correspondentes ao curso 2011-2012, ao alumnado que figura no anexo a esta orde.

Segundo. Contra esta orde de adxudicación dos premios poderase recorrer mediante recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes, a partir do día seguinte ao da data de publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ben impugnala na vía xurisdicional ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses desde tal publicación, de conformidade coa Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

DOG Nº 166